Raadpleging bevolking

Raadpleging bevolking

Voordat de herindeling plaatsvond hebben de vier gemeenten een raadpleging gehouden onder haar bevolking. Welke kansen en bedreigingen ziet men bij een herindeling. En wat kan de gemeente doen om de kansen te benutten en de bedreigingen tegen te gaan? Alle documenten vindt u per gemeente hieronder:

Gemeente Franekeradeel

In september 2012 hield de gemeente een enquête onder haar inwoners. Zo kon u meedenken over de dienstverlening, maar bijvoorbeeld ook over het contact met en de bereikbaarheid van de gemeente. Daarnaast ging het gemeentebestuur op 17 september in gesprek met ondernemersverenigingen, dorpsbelangen en wijkverenigingen. Welke kansen en bedreigingen ziet men bij een herindeling. En wat kan de gemeente doen om de kansen te benutten en de bedreigingen tegen te gaan? De uitkomsten van de onderzoeken neemt de gemeente mee in het ontwerp voor een nieuwe gemeente. U vindt de rapporten hieronder.


Gemeente Menameradiel

In de periode 14 tot en met 23 mei jl. zijn vijf bewonersbijeenkomsten gehouden verspreid over de gemeente. In totaal zijn er circa 100 bezoekers geweest, bestuurders en politici niet meegerekend. De bijeenkomsten stonden onder leiding van Gerard van der Veer van PSproducties. Door burgemeester Van Mourik en loco-burgemeester Pen zijn de  aanwezigen geïnformeerd over de historie, de visie van GS alsmede de actuele ontwikkelingen. Aan de hand van een drietal stellingen / vragen is vervolgens gediscussieerd over de toekomst van Menameradiel.


Gemeente het Bildt

In juni 2013 bezocht de gemeenteraad de 7 Bildtse dorpen. De dorpenronde "Met het Bildt naar Noordwest". De raad wilde van de inwoners zelf horen hoe zij tegenover de fusieplannen staan met de gemeenten Menameradiel en Franekeradeel. De eindrapportage van deze serie bijeenkomsten is klaar. In onderstaande rapportage blikken we terug op deze bijeenkomsten. Dit rapport is bedoeld voor de aanwezigen tijdens de bijeenkomsten, de politiek en voor iedereen die meer wil weten over het fusieproces.