Organisatie

De vorming van de nieuwe gemeente is een gezamenlijke opgave van de gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en een gedeelte van Littenseradiel. De Colleges van B&W zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van de fusie. Zij hebben daarom een projectorganisatie ingericht. Een afvaardiging uit de Colleges van B&W vormt hiervoor de stuurgroep. De gemeentesecretarissen vormen de projectgroep. De projectgroep is verantwoordelijk voor de coördinatie en sturing op de uitvoering van de werkgroepen.

De stuurgroep treedt op als opdrachtgever voor een ambtelijke projectgroep. Deze is op zijn beurt opdrachtgever voor de verschillende werkgroepen. Voor de medezeggenschap in het proces worden een B(ijzondere)OR en een BGO ingesteld. De projectorganisatie wordt ondersteund door een projectbureau, waarin taken op het gebied van projectbeheersing, secretariële en logistieke ondersteuning en communicatieadvies zijn ondergebracht.

Om de betrokkenheid te vergroten en de opgedane kennis voor de nieuwe organisatie te behouden worden medewerkers van de verschillende fusiegemeenten ingezet voor de fusiewerkzaamheden.

De stuurgroep heeft een procesbegeleider ingezet met kennis en ervaring op het gebied van herindelingen. Deze procesbegeleider vervult een sturende en verbindende rol tussen de verschillende gremia in de projectorganisatie.