BOR en BGO

De Bijzondere ondernemingsraad (BOR)

Een BOR komt voor in situaties waarin meerdere ondernemingen fuseren. In dit geval Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en een gedeelte van Littenseradiel. De BOR behandelt uitsluitend alle zaken die met de fusie te maken hebben; overige zaken doen de onderliggende OR-en zelf.

De betrokken ondernemingsraden en hun bestuurders sluiten met elkaar een convenant. In dit convenant worden de rechten en bevoegdheden van de BOR vastgelegd. Door de handtekeningen verbinden OR-en en organisaties zich met deze afspraken (overeenkomst).

Waarom is een BOR handig:

  • Overlegsituaties stroomlijnen, zowel van bestuurszijde als vanuit de OR-en;
  • Zorgen dat OR-en er met elkaar uitkomen;
  • Kunnen denken vanuit de nieuwe situatie met inachtneming van de huidige, ‘oude’ situatie.


Bijzonder georganiseerd overleg (BGO)


Een BGO bestaat uit vertegenwoordigers van de vakbonden en uit vertegenwoordigers van elke betrokken gemeente. De primaire taak van het BGO is het in overleg vaststellen van een sociaal statuut, waarin de rechtspositionele gevolgen van een herindeling voor het betrokken personeel geregeld zijn