Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

College presenteert de begroting voor 2019

vrijdag 5 oktober

Het College van B&W heeft de begroting van 2019 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is de eerste begroting van het nieuwe college van Waadhoeke. De gemeente staat voor grote uitdagingen en heeft een ambitieus ‘Ontwikkelperspectief’ vastgesteld. Daar hoort een goed financieel plan bij. De begroting 2019 heeft een positief saldo van € 1.300.785.

 

“Met deze begroting zetten we koers naar het tweede jaar van onze nieuwe gemeente. We kunnen vooruit op de solide basis die in 2018 is gelegd. Dit kan op het gebied van organisatie, financieel en beleid”, aldus Caroline de Pee, wethouder financiën.

 

Ambities en doelstellingen

Het gemeentebestuur van de gemeente Waadhoeke wil dichtbij de inwoners staan. De gemeente vindt het belangrijk om gesprekken te hebben met de inwoners, organisaties en andere partners in Waadhoeke. Zij moeten mogelijkheden hebben om mee te denken en mee te beslissen over onder andere de omgeving waarin zij leven. Oftewel, de gemeente wil ‘Nabij besturen’.  De afgelopen periode heeft de gemeente nagedacht over de vraag hoe zij dit het beste kan inrichten en op welke thema’s zij zich gaat richten. Hiervoor is onder andere een ontwikkelperspectief geschreven. Dit is een toekomstplan voor de komende 10 jaar. Het plan heeft de volgende thema’s:

  • Waadhoeke: in positie en krachtig in de regio
  • Beleven: genieten tussen wad en stad
  • Fijn leven: vitale en veerkrachtige dorpen en wijken
  • Ons landschap: duurzame oogst voor de toekomst.

Om dit plan goed uit te kunnen werken vraagt het college de raad om een startbudget van € 200.000.

Wensen uit de Kadernota

Het college van B&W heeft de wensen uit de kadernota in de begroting opgenomen. Voor de éénmalige wensen is een dekkingsreserve ingesteld. Een voorbeeld van zo’n éénmalige wens is ‘Maatschappelijke opvang’ waarbij in 2019 een pilot plaatsvindt van opvang van personen met verward gedrag. Deze komt voort uit het thema ‘Minsken / Beschermd wonen en maatschappelijke opvang’’ wat is beschreven in het Coalitieakkoord.

Financiële armslag

De gunstige financiële uitkomst biedt ruimte. Langdurige financiële houdbaarheid van de gemeente en het beperken van lasten voor inwoners en bedrijven blijft voorop staan. Maar er komen nog veel zaken op de gemeente af, zoals het actualiseren en het op elkaar afstemmen van de beheerplannen. Hierin staat het onderhoud van de gemeentelijke eigendommen. Daarnaast spelen er binnen het Sociaal Domein grote onzekerheden, die directe financiële gevolgen kunnen hebben. Er is nog geen rekening gehouden met de kosten voor het InterBestuurlijk Programma en de Omgevingswet.

Besluit

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting 2019.