Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht

Wethouders in gesprek met de dorpen en wijken

vrijdag 9 februari

Nabij Besturen is een bestuursstijl waarmee Waadhoeke zich wil onderscheiden. Deze week is de verdeling bekend geworden welke wethouder zich contactwethouder mag noemen van welke kernen.

Om de daad bij het woord te voegen, worden nu zo snel mogelijk afspraken gemaakt met dorpsbelangen en wijkverenigingen om kennis te komen maken.

Gemeente Waadhoeke heeft 40 dorpen en ongeveer 10 wijken. De dorpen zijn eind vorig jaar verdeeld over de vier dorps – en wijkcoördinatoren; het ambtelijke aanspreekpunt was daarmee bekend. Na de installatie van het college van Burgemeester en Wethouders kon ook een verdeling van dorpen en wijken onder de vier wethouders gemaakt worden. Bij de verdeling van de dorpen en de wijken is gekeken naar een spreiding in de gemeente en spreiding in grootte van dorpen en wijken. Zo raken de wethouders, maar ook de dorps- en wijkcoördinatoren, bekend met de hele gemeente Waadhoeke en met de dynamiek van diverse dorpsgroottes.

De nieuwe gemeente Waadhoeke wil samen met de samenleving werken aan de opgaven en kansen in de samenleving. Op deze manier wil ze de korte lijnen die de kleinere voormalige gemeenten kenmerkten, behouden. Daarom willen de bestuurders en de dorps- en wijkcoördinatoren zo snel mogelijk in gesprek met de dorpen en wijken. Daarnaast staat er een grotere bijeenkomst op de planning, waarschijnlijk in juni, waarin de gemeente en de dorpen en wijken onder andere samen bekijken hoe Nabij Besturen verder vorm te geven.

De verdeling is als volgt:

  • Caroline de Pee: Dronryp, Minnertsga, Winsum, Bitgum, Bitgummole, Ried, Oosterbierum-Klooster Lidlum, Zweins ,Ingelum en de volgende wijken in Franeker: Het Westen, Centrum, en Schalsumerplan/Arkens
  • Boukje Tol: St.-Annaparochie, Tzummarum-Firdgum, Marsum, Oudebildtzijl, Nij Altoenae, Schalsum, Achlum, Skingen-Slappeterp, Wier en de volgende wijken in Franeker: Professorenbuurt, Hamburgerrak en It Stiselplak
  • Nel Haarsma: Berltsum, St.-Jacobiparochie, Tzum, Vrouwenparochie, Dongjum-Boer, Herbaijum, Hitzum, Peins en de volgende wijken in Franeker: Alvestêdewyk, Het Oosten en Alles achter de brug
  • Jan Dijkstra: Menaam, Sexbierum-Pietersbierum, Deinum, Boksum, Blessum, Westhoek, Spannum, Wjelsryp, Baaium, Ritsumasyl en de volgende wijken in Franeker: Keatsersbuurt/ Sexbierumerplan, Witzens, It War en Keningspark

De wethouders worden bijgestaan door vier dorps- en wijkcoördinatoren: Roland Dijkstra, Hiske de Schiffart, Wilma Stienstra en Jannie Paauw.