Ôffalkalinder

Nea mear ferjitte om jo Sortybak of Biobak oan de dyk te setten? Maklik grou ôffal oanmelde? Gau de meast tichtbye glês- en tekstylkontener fine?

Helje sûnder kosten de Omrin Offalapp del mei help fan Apple App Store of Google Play Store. (geskikt foar Android (begjinnend by ferzje 2.3.3), iOS en Windows).

Troch de handige oantrúnmeidieling ferjitte jo nea wer jo kontener oan 'e dyk te setten. Jo krije in dei fan tefoaren in melding hokfoar kontener de dei dêrop lege wurde sil.

Hawwe jo leaver in papieren ôffalkalinder? Dy kinne jo sels oanfreegje. Op de ôffalkalinder sjogge jo hokfoar ôffalsoarte jo oan 'e dyk sette moatte en wannear't it ôffal ophelle wurdt.

Freegje hjir jo ôffalkalinder oan.

  • It ôffalferwurkingsbedriuw Omrin hellet it ôffal op yn 'e gemeente Waadhoeke.
  • Set de kontener mei sletten lid op de dei fan opheljen foar 7.30 oere oan 'e dyk.