Besluitenlijst college

Het college van B en W vergadert elke week. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt. Deze lijsten vindt u via het volgende overzicht. Zoekt u een oudere besluitenlijst? Kijk dan in ons archief.

 1. Orgaan: College van B&W

Aanwezig: Burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, B. Tol, N. Haarsma en gemeentesecretaris 
A. Doesburg      
Afwezig: wethouder J. Dijkstra

Beantwoording raadsvragen aanbesteding huishoudelijke hulp 2022

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvraag

Beantwoording raadsvragen VVD – Energielandschap

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvraag

Beantwoording raadsvragen risicoprofiel zorgbedrijven

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvraag

Beantwoording raadsvraag verklarende analyse

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvraag

Bestemmingsplan Bitgummole - JH van Aismawei 52

Het college besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Bitgummole - JH van Aismawei 52 gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 2. De raad via een memo te informeren over de start van de officiële procedure.

Definitieve uitvoeringsinformatie 2022, waarin opgenomen de activiteitenraming 2022

Het college besluit de definitieve uitvoeringsinformatie 2022, waarin opgenomen de activiteitenraming 2022 vast te stellen.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Sexbierum - Aeolusterrein'

Het college besluit:

 1. Voorafgaande aan de (gewijzigde) vaststelling van dit bestemmingsplan hogere waarden vast te stellen voor 2 van de beoogde woningen in het kader van de Wet geluidhinder;
 2. De raad voor te stellen om in te stemmen met de ‘Reactienota zienswijzen bestemmingsplan Sexbierum - Aeolusterrein’, en daarmee tegemoet te komen aan de ingekomen zienswijze en in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve aanpassingen.
 3. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘Sexbierum – Aeolusterrein’ met IMRO codering NL.IMRO.1949.BPSbrHearewei24a-VAS1 gewijzigd vast te stellen.
 4. De raad voor te stellen om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Herstructurering It Ankerplak te Franeker

Het college besluit  de raad voor te stellen om een krediet beschikbaar te stellen voor de herstructurering It Ankerplak te Franeker in 2022, en dit voor € 120.000 te dekken uit bijdragen van derden en voor € 280.000 ten laste van de reserve Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D) te brengen.

Subsidie buurmarkt Menaam 'Better foar Letter'

Het college besluit:

 1. Aan de coöperatie Buurtmarkt Better foar Letter uit Menaam een subsidie van € 5.000 beschikbaar te stellen voor het project ‘Buurtmarkt Better foar Letter’.
 2. Het bedrag te dekken uit het jaarbudget GIDS 2021 en in dit geval dus NIET uit het budget Dorpen en Wijken.

Onderzoek rekenkamer "Huisvesting van arbeidsmigranten

Het college besluit:
Met het raadsvoorstel aan de gemeenteraad te adviseren:

 1. Het rekenkamer rapport “huisvesting van arbeidsmigranten” voor kennisgeving aan te nemen.
 2. In het besluit de gemeenteraad aan het college op te laten dragen de conclusies en aanbevelingen van dit rapport samen met de aanbevelingen uit de uitgevoerde evaluatie van het beleid te verwerken in een uitvoeringsplan.

Wijziging Algemene plaatselijke verordening Waadhoeke

Het college besluit in te stemmen met voorliggende wijzigingen van de “Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Waadhoeke 2019 (APV)” en de wijzigingen ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke.

AV Frieso

Het college besluit:

 1. a. De overeenkomst met De Friesland te verlengen voor 1 jaar tot 1 januari 2023.                          b. De gemeentelijke premiekorting wijzigen naar €9,00 en de premiebijdrage vaststellen op €15,75 per maand per client.                                                                                                                        c. De kosten van het vervallen van de collectiviteitskorting voor IPA cliënten komen ten laste van de gemeente Waadhoeke (keuze voor scenario 1).
 2. Een onderzoek te starten naar het wel of niet blijven aanbieden van de gemeentepolis.
 3. De gemeenteraad voor te stellen via een begrotingswijziging in 2022 incidenteel € 31.000 beschikbaar te stellen voor compensatie van verlies van de collectiviteitskorting.
 4. Het bedrag ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: : Burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, B. Tol, J. Dijkstra, N. Haarsma en gemeentesecretaris A. Doesburg

Bestuurlijke reactie Rekenkameronderzoek kwaliteit raadsvoorstellen en -besluiten

Het college heeft kennisgenomen van deze memo en stelt dit ter beschikking van de Rekenkamer.

Memo raad verdiepingsstudie FSP

Het college heeft kennis genomen van deze memo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Memo raad voortgang uitvoering cultuurnota

Het college heeft kennis genomen van deze memo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Memo raad taakstelling Huisvesting

Het college heeft kennis genomen van deze memo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Bodemvisie gemeente Waadhoeke

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen en de voorgestelde wijze van verwerking van de reactiepunten.
 2. De raad voor te stellen de Bodemvisie voor de gemeente Waadhoeke vast te stellen.

Bestemmingsplan Vrouwenparochie, Waling Dijkstrastraat 53

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Vrouwenparochie, Waling Dijkstrastraat 53 (IMRO code NL.IMRO.1949.BPVroWDijkstrastr53-VAS1) ongewijzigd vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Uurtarieven werken voor derden 2022

Het college besluit de uurtarieven (excl. BTW) voor binnen- en buitendienst vast te stellen op resp. € 60,50 en € 43,00.

Mobiliteitsvisie

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen om:
  • in te stemmen met de Reactienota op zienswijzen;
  • de Mobiliteitsvisie Waadhoeke vast te stellen.
 2. In te stemmen met de prioritair in gang te zetten maatregelen (start 2022) en deze te dekken uit de In de begroting 2022 opgenomen structurele en incidentele budgetten.

Subsidie Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de subsidieaanvraag van stichting Leergeld ter hoogte van € 118.000,- voor het  jaar 2021.
 2. In te stemmen met de subsidieaanvraag van Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland ter hoogte van € 99.000,- voor het jaar 2021.
 3. Dit te dekken ten laste van het daartoe bestemde budget.

Proces Businesscase Werkleerbedrijf

Het college besluit:

 1. De raad informeren over het proces bij de Businesscase Werkleerbedrijf middels bijgevoegde raadsmemo
 2. De Adviesraad Sociaal Domein informeren conform de raadsmemo.

Transitie Visie Warmte Waadhoeke

Het college besluit de raad voor te stellen de Transitie Visie Warmte Waadhoeke vast te stellen.

Cultuurcoach

Het college besluit:

 1. Seewyn kunsteducatie voor medio november 2021 - december 2022 een eenmalige subsidie van € 59.062 toe te kennen voor de inzet van een cultuurcoach (28 uur per week).
 2. De Skûle Welzijn voor medio oktober 2021 - december 2022 een eenmalige subsidie van € 18.125 toe te kennen voor de inzet van een cultuurcoach (8 uur per week).
 3. Een totaalbedrag van € 10.000 aan werkbudget tbv de cultuurcoaches beschikbaar te stellen.
 4. Genoemde bijdrage te dekken vanuit bestaand budget.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: : Burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, B. Tol, J. Dijkstra, N. Haarsma en gemeentesecretaris A. Doesburg

Beantwoording raadsvragen CDA van 12 oktober 2021 over woningbouw Dronryp - Fûgellan Puoldyk, fase III.

Het college besluit in te stemmen met beantwoording van de raadsvragen.

Wijzigingsplan St. Annaparochie - Bosch 7a

Het college besluit Het wijzigingsplan St. Annaparochie - Bosch 7a vast te stellen

Ontwerpbestemmingsplannen ‘St.-Jacobiparochie - Rondom de Geert Veenhuizenstraat’ en ‘Dronryp – Fûgellan Puoldyk, fase III’ plus beeldkwaliteitsplan

Het college besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘St.-Jacobiparochie - Rondom de Geert Veenhuizenstraat’ met kenmerk NL.IMRO.1949.BPStjGVeenhstr-ONT1 voor de duur van zes weken ter inzage te leggen;
 2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dronryp - Fûgellan Puoldyk, fase III’ met kenmerk NL.IMRO.1949.BPDrpFugellanfase3-ONT1 inclusief het in bijlage 1 van de toelichting opgenomen beeldkwaliteitsplan voor de duur van zes weken ter inzage te leggen;
 3. Op basis van de verrichte milieuonderzoeken, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 en geconcludeerd in bijlage 6 van de toelichting van de beide ontwerpbestemmingsplannen, vast te stellen dat er geen milieu effect rapportage nodig is voor de beide planologische ontwikkelingen;
 4. De raad via een memo te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

Ontwerpbestemmingsplan St.-Jacobiparochie - Hovensterweg 1

Het college besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Hovensterweg 1, St.-Jacobiparochie gedurende 6 weken ter inzage te leggen
 2. De raad te informeren aan de hand van een memo

Alternatieve vorm van realisatie en financiering van onderwijshuisvestingsprojecten

Het college besluit:

 1. Onderzoek uit te laten voeren naar een alternatieve vorm van realisatie en financiering van nieuwbouwprojecten onderwijshuisvesting (initiatieffase).
 2. Dit onderzoek te laten uitvoeren door de Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV).
 3. Naar aanleiding en op basis van de uitkomsten van dat onderzoek een definitief besluit te nemen over de vorm van realisatie en financiering van nieuwbouwprojecten onderwijshuisvesting.
 4. Voor het genoemde onderzoek een voorbereidingskrediet van € 42.350 beschikbaar te stellen ten laste van onvoorzien eenmalig.

Adviesaanvraag fusie stichting Odyssee en Stichting Gearhing 1-1-2022

Het college besluit een positief advies uit te brengen over de voorgenomen bestuursfusie tussen de Stichting Gearhing en Stichting Odyssee.

Intentie-verklaring 11Fountains

Het college besluit de intentie-overeenkomst 11Fountains te ondertekenen

Treasurystatuut 2022

Het college besluit:

 1. Het (bijgestelde )Treasurystatuut 2022 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.
 2. Het uitvoeringsbesluit treasury vast te stellen.

Wijziging GR Sociaal Domein Fryslân

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Fryslân.
 2. De raad toestemming te vragen om de gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Fryslân te wijzigen.

Landschapsbiografie Waadhoeke

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de landschapsbiografie.
 2. De landschapsbiografie aan de raad te presenteren.
 3. De landschapsbiografie te gaan gebruiken als input voor beleidsdiscussies.
 4. De landschapsbiografie zowel fysiek als digitaal beschikbaar te stellen aan derden op nader in te vullen wijze.
 5. De landschapsbiografie als drukwerk te bestellen in een nader te bepalen oplage.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: Burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, B. Tol, J. Dijkstra, N. Haarsma en loco-gemeentesecretaris J. IJkema                         

Memo voortgang project Bildtdijken fase 2

Het college besluit in te stemmen met deze memo en deze ter informatie door te sturen aan de gemeenteraad.

Extra krediet voor de aanleg van een tunnelbuis in de Aldeleane te Deinum

Het college besluit:
1. In te stemmen met de aanpak voor het saneren van de NABO Deinum en de aanleg van een tunnelbuis.
2. De raad voor te stellen een extra investeringsbijdrage van € 271.000 beschikbaar te stellen aan ProRail.
3. Deze bijdrage ten laste te brengen van de post “Onvoorzien eenmalig”.
4. De raad voor te stellen de bestaande verbinding uit de openbaarheid te onttrekken op het moment dat de uitvoeringsplannen gereed zijn.

Jaarrekening 2020 Stichting Luitzen van der Zee- Dijkstra

Het college besluit de jaarrekening 2020 Luitzen van der Zee-Dijkstra goed te keuren.

Subsidieregeling Doarre & Dwaan

Het college besluit in te stemmen met de subsidieregeling Doarre & Dwaan

Begrotingswijziging (10e en 11e) programmabegroting 2021

Het college besluit de raad voor te stellen de wijziging (10e en 11e) van de programmabegroting 2021 vast te stellen.