Besluitenlijst college

Het college van B en W vergadert elke week. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt. Deze lijsten vindt u via het volgende overzicht. Zoekt u een oudere besluitenlijst? Kijk dan in ons archief.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: Burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, J. Dijkstra, B. Tol, N. Haarsma en gemeentesecretaris A. Doesburg

Beantwoording raadsvragen SAM inzake kindertoeslagaffaire

Het college besluit de antwoorden door te sturen naar de raad.

Beeldbellen - afwijken van het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het college besluit in te stemmen met het voorstel om, voor het extra kanaal beeldbellen met onze leverancier 24sessions af te wijken van het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Kaderbrief 2023 – 2026 en herbevestiging Dekkingsplan 2.0 VRF

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van (1) de ontwerp kaderbrief 2023 – 2026 van de Veiligheidsregio Fryslân, (2) de evaluatie en herziene versie van het Dekkingsplan 2.0 en (3) het voorgenomen besluit tot het mede-oprichten van en participeren in de landelijke stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s;
 2. De gemeenteraad te adviseren om in te stemmen met de stukken van de Veiligheidsregio Fryslân, te weten: (1) de ontwerp kaderbrief 2023 – 2026 van de Veiligheidsregio Fryslân, (2) de evaluatie en herziene versie van het Dekkingsplan 2.0 en (3) het voorgenomen besluit tot het mede-oprichten van en participeren in de landelijke stichting Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio’s en hierover geen zienswijze in te dienen.

Subsidievaststelling verbouwing De Moeting Tzum

Het college besluit:

 1. Het subsidiebedrag voor de verbouw van dorpshuis De Moeting in Tzum definitief vast te stellen op een bedrag van € 100.000.
 2. De kosten voor de controleverklaring t.l.v. het budget dorpen en wijken brengen.

Frauderisicoanalyse gemeente Waadhoeke 2021

Het college besluit:

 1. Kennisnemen van de Frauderisicoanalyse 2021.
 2. De Frauderisicoanalyse 2021 ter informatie delen met de Auditcommissie.

Subsidieregeling Peuteropvang en VVE

Het college besluit:

 1. De Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en vroegschoolse educatie, gemeente Waadhoeke, 2022 met de bijbehorende Toelichting vast te stellen, waarin de volgende subsidievormen en afspraken zijn opgenomen:
  1. Subsidie voor de deelname van peuters aan peuteropvang en voor de deelname van doelgroeppeuters aan voorschoolse educatie met een erkend VVE programma
  2. De leeftijd voor deelname aan peuteropvang en voorschoolse educatie vanaf twee jaar vast te stellen
  3. Subsidie voor de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voor de verhoging van de kwaliteit. Dit is een wettelijke verplichting per 1 januari 2022
  4. Subsidie voor de kwaliteit VVE en coaching VVE
  5. Doelstellingen voor het lokale beleid taalontwikkeling
  6. Verplichtingen voor de evaluatie voorschoolse educatie
 2. Deze Subsidieregeling vast te stellen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022.

Vaststelling bestemmingsplan Hovensterweg 1, St.-Jacobiparochie

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Hovensterweg 1, St.-Jacobiparochie”’ met IMRO codering NL.IMRO.1949.BPStjHovensterw1-ONT1 ongewijzigd vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Begrotingswijziging 1e en 2e van de programmabegroting 2022

Het college besluit de raad voor te stellen de begrotingswijziging eerste en tweede van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: Burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, J. Dijkstra, B. Tol, N. Haarsma en gemeentesecretaris A. Doesburg      

Memo raad Kwartaalrapportage Q3 en prognoses GR Fryslan West en Empatec

Het college besluit dit memo door te sturen naar de raad. 

Memo raad dorpsvisietraject Tzummarum

Het college besluit dit memo door te sturen naar de raad. 

Memo aan de Raad over uitstel 31 maart 2022

Het college besluit dit memo door te sturen naar de raad. 

Beantwoording  raadsvraag herinrichting Pietersbierum

Het college besluit de antwoorden door te sturen naar de raad.

Beantwoording raadsvraag VVD aanpassen beheerplannen

Het college besluit de antwoorden door te sturen naar de raad.

Onderzoek 213a 2021

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het rapport ‘Lokale ondernemers in relatie met het inkoop- en aanbestedingsbeleid’ in het kader van ten behoeve van Artikel
 2. In te stemmen met de voorgestelde reactie aan de raad.
 3. Het rapport ter kennisgeving aan de Raad aan te bieden. 

Afval van illegale vreugdevuren

Het college besluit: Het afval, van vreugdevuren, te laten liggen zodat de veroorzaker 'gedwongen' worden het zelf op te ruimen.

Ontwerpwijzigingsplan St.-Annaparochie, Bosch 5

Het college besluit:

 1. Het ontwerpwijzigingsplan St. Annaparochie Bosch 5, met IMRO codering NL.IMRO.WPStABosch5-ONT1 gedurende zes weken ter inzage te leggen;
 2. Op basis van de verrichte milieuonderzoeken, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de toelichting van het ontwerpwijzigingsplan vast te stellen dat er geen milieu effect rapportage nodig is.

Subsidieaanvraag 2022 - Juridische begeleiding statushouders door Vluchtelingenwerk Noord Nederland

Het college besluit:

Vluchtelingenwerk een subsidie van € 5.512 toe te kennen voor het juridisch spreekuur in 2022.

Vaststelling subsidies VVE 2020

Het college besluit:

 1. Het subsidiebedrag VVE 2020 voor Kids First Kindercentra Nederland B.V. definitief vast te stellen op € 42.248,00.
 2. Het subsidiebedrag VVE 2020 voor Stichting Kinderopvang Friesland definitief vast te stellen op € 105.296,63.
 3. Het subsidiebedrag VVE 2020 voor Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân definitief vast te stellen op € 49.002,71.

Aanvraag aanvullende monumentensubsidie

Het college besluit:

 1. Aan de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke voor de instandhouding en het beheer van de Kerktoren te Spannum en de Molen Langwert nabij Winsum in 2021 een bedrag van  € 39.021,17 en in de jaren 2022-2025 jaarlijks een bedrag van € 11.653,00 subsidie te verlenen ten laste van de beschikbare middelen voor monumenten;
 2. De aanvullende subsidie te verlenen onder de condities en voorwaarden overeenkomstig de beschikking.

Wvggz en meldpunt zorgwekkend gedrag 2022-2024

Het college besluit:

 1. Samen met de andere Friese gemeenten de ‘Dienstverleningsovereenkomst Collectieve taken GGD Fryslân in het kader van de Wvggz’ aan te gaan met GGD Fryslân voor 2022 en 2023.
 2. Samen met de andere Friese gemeenten de ‘Dienstverleningsovereenkomst Collectieve taken in het kader van het meldpunt zorgwekkend gedrag aan te gaan met GGD Fryslân voor 2022 en 2023.
 3. De kosten voor de uitvoering van deze dienstverleningsovereenkomsten € 28.947 per jaar te dekken uit het budget 6.710.001/43.300

Beschikking energiecoaches Skûle Welzijn 2021/2022

Het college besluit:

 1. Aan stichting de De Skûle Welzijn voor medio november 2021 - november 2022 een eenmalige subsidie van € 70.000,- toe te kennen voor de inzet van twee energiecoaches (54 uren per week inclusief werkbudget)
 2. De genoemde subsidie te dekken vanuit het bestaande budget van de Energiecoaches.

CER Regeling compensatie eigen risico

Het college besluit:

 1. De regeling compensatie eigen risico evalueren in 2023.
 2. De aanvraagtermijn van de regeling uitbreiden naar maximaal zes maanden na afloop van het kalenderjaar.

Schikking Wmo

Het college besluit:

In te stemmen met het voorstel aan de Zorgaanbieders om de tarieven Wmo Maatwerkvoorziening 'individuele begeleiding basis' (hierna: IBB), 'individuele begeleiding plus' (hierna: IBP) en 'individuele begeleiding specialistisch' (hierna: IBS) en ‘dagactiviteit’ hoger te indexeren.