Ga naar de inhoud

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dien dan een bezwaarschrift in. Kunt u zich niet vinden in het besluit over uw bezwaar? Dien dan een beroepschrift in.

Kosten

U moet griffierecht betalen als u een beroepschrift indient. Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de griffie van de rechtbank Noord-Nederland.

Hoe maakt u bezwaar?

U kunt bezwaar maken tegen een besluit binnen zes weken na de bekendmaking van dat besluit. De gemeente maakt het besluit bekend door een brief te sturen aan de aanvrager. Of door een publicatie te plaatsen op overheid.nl.

U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning, een subsidiebesluit, een handhavingsbesluit, een APV-vergunning of een APV-ontheffing. Of tegen de afwijzing daarvan.

In uw bezwaarschrift moeten de volgende punten staan:

  • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
  • Uw handtekening;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar indient;
  • De reden waarom u bezwaar indient.

Stuur een kopie mee van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Behandeling bezwaar

De onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften nodigt u en mogelijk andere belanghebbenden uit om de zaak tijdens een hoorzitting toe te lichten. Belanghebbenden kunnen het dossier gedurende één week voorafgaand aan die hoorzitting inzien bij de balie van het gemeentehuis.

De hoorzitting

Tijdens de hoorzitting licht u uw bezwaar toe. Bijna altijd is dan ook een ambtenaar aanwezig. Deze licht het besluit van de gemeente toe en reageert op wat u vertelt. De adviescommissie krijgt zo alle informatie om een advies over uw bezwaarschrift te geven.

Het advies

De adviescommissie stuurt het advies over uw bezwaar naar het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Die neemt dan een beslissing. U krijgt daarna een kopie van het verslag van de hoorzitting en het advies. Ook ontvangt u de beslissing op het bezwaar.

Hoe dient u een beroepschrift in?

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland.

Gebruik hiervoor het digitale loket Rechtspraak. Log in met uw DigiD. Of stuur het beroepschrift op naar:

Rechtbank Noord-Nederland 
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 150
9700 AD  Groningen

In uw beroepschrift moeten de volgende punten staan:

  • De datum waarop u het beroepschrift schrijft;
  • Uw handtekening;
  • Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient;
  • De reden waarom u beroep indient.

Stuur een kopie mee van het besluit waartegen u beroep indient.

Handig om te weten

In het ontwerpbesluit staat wie een zienswijze kan indienen en wanneer de zienswijze uiterlijk ingestuurd moet zijn. Meestal kan iedereen een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Vaak is dit een periode van zes weken.

Bij het besluit houdt de gemeente rekening met de op tijd ingediende zienswijzen. De gemeente kan het besluit dus aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.

Uw Reactie