Omgevingsfergunning

Hewwe jou plannen om te bouwen of te ferbouwen? Wille jou slope, ’t bedriif of monumint ferandere? Jou pand âns brúkke as at eerder de bedoeling waar? Met ’n omgevingsfergunning regele jou dat in een keer. Anfrage kin online. Meestal krije jou binnen 8 weken bericht.

De kosten foor de omgevingsfergunning binne ôfhanklik fan wer’t jou de fergunning foor anfrage. Sien hierfoor ’t oversicht fan de tariven.

De eenfoudige (de reguliere) prosedure komt ’t meeste foor. Jou krije de beslissing binnen 8 weken. Deuze termyn mâg de gemeente een keer met 6 weken ferlinge. De termyn fan 8 weken gaat in wanneer at de fergunning folledig/kompleet indiend is.

In besondere gefallen geldt ’n útgebraide prosedure. Befoorbeeld bij ’n omgevingfergunning foor ’t miljeu en in sommige gefallen at de anfraag ôfwykt fan ’t bestimmingsplan.

De beslistermyn fan 'n útgebraide prosedure is 6 maanden. Die mâg de gemeente ferlinge met 6 weken. Deuze lange termyn is norig, omdat meerdere partijen adfisere motte over de fergunningsanfraag.

Fergunningskontrôle

’n Heel prot ferbouwings mâge jou útfoere sonder fergunning. Foor ândere hewwe jou wèl ’n fergunning norig. Jou kinne dat sels nagaan of nagaan late, deur ’n fergunningskontrôle te doen via ’t Omgevingsloket. Jou kinne fansels ok kontakt opnimme met de gemeente. 

Fooroverlêg

Hewwe jou komplekse plannen met meerdere aktiviteiten? Dan adfisere wij jou eerst te overlêgen met de gemeente. Doen dat foordat jou de anfraag foor de omgevingsfergunning indiene. Deur ’n fooroverlêg bespare jou kosten. Ok foorkomme jou ferrassings in ’t fergunningstrajekt. Jou kinne ok drekt ’n ôfspraak make. De (fer)bouplannen kinne ok fan infloed weze op de naastlêgende weunings. ’t Is goed om de buurloi tidig op de hoogte te bringen.

Slope

Jou hewwe gyn omgevingsfergunning norig foor ’t útfoeren fan sloopwerksemheden en/of ’t ferwideren fan asbest út ’t pand. Jou kinne folstaan met ’t indienen fan ’n sloopmelding fia ’t Omgevingsloket Online.

Anfrage

Jou frage ’n omgevingsfergunning an bij ’t Omgevingsloket Online. De gemeeente beoordeeld de anfraag omgevingsfergunning met ’t oog op natuur, rúmte en failigens. ’t Kin foorkommr dat de gemeente jou fraagt om stikken met meer detai’s te overlêgen of om de aktiviteiten te onderbouwen. Befoorbeeld op 't gebied fan brandfailigens of miljeu-aspekten. In sommige gefallen is ’t fan te foren al dúdlik, dat belanghewwenden beswaar make sille teugen de bouplannen. ’t Is dan handig om hur fan te foren te fragen om hur mening an de gemeente wete te laten. Jou kinne soa beswaren achterôf foorkomme.

  • Na ’t beslút hewwe belanghewwende, soa as buren, nag 6 weken de tiid om beswaar te maken of beroep in te stellen. Dut beswaar of beroep het gyn skorsende werking. Jou mâge dus wel al beginne te bouwen of te ferbouwen. Wij rade jou wel an om te wachten totdat de beswaartermyn ferlopen is. Jou wete dan seker dat d’r gyn beswaar maakt is.
  • De gemeente kontroleert hoe’t jou ’t plan útfoere.