Ga naar de inhoud

Kernen en inwoners

De voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel zijn per 1 januari 2018 gefuseerd tot een nieuwe gemeente: Waadhoeke.

Kernen Waadhoeke

Waadhoeke telt 46.104 inwoners, verspreid over 41 kernen. De kernen met het aantal inwoners (per 1 januari 2018) vindt u hieronder in een overzichtelijke tabel.

Aantal Woonplaats Inwoners
1. Achlum 611
2. Baajum 118
3. Berltsum 2.513
4. Bitgum 804
5. Bitgummole 908
6. Blessum 86
7. Boer 41
8. Boksum 400
9. Deinum 979
10. Dongjum 345
11. Dronryp 3.291
12. Firdgum 59
13. Franeker 12.793
14. Herbaijum 253
15. Hitzum 230
16. Ingelum 385
17. Klooster Lidlum 40
18. Marsum 1.042
19. Menaam 2.652
20. Minnertsga 1.763
21. Nij Altoenae 327
22. Oosterbierum 517
23. Oudebildtzijl 974
24. Peins 241
25. Pietersbierum 140
26. Ried 455
27. Schalsum 134
28. Sexbierum 1.721
29. Skingen 114
30. Slappeterp 88
31. Spannum 276
32. St.-Annaparochie 4.832
33. St.-Jacobiparochie 1.702
34. Tzum 1.138
35. Tzummarum 1.373
36. Vrouwenparochie 697
37. Westhoek 257
38. Wier 201
39. Winsum 1.025
40. Wjelsryp 460
41. Zweins 119
  Totaal 46.104

Handig om te weten

Meer informatie over onze gemeente vindt u in onze Atlas. De Atlas is te vinden op de website van Partoer, die samen met de gemeente Waadhoeke de Atlas ontwikkeld heeft.

Atlas van de gemeente Waadhoeke op de website van Partoer.

Uw Reactie