Kernen en inwoners

De voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel zijn per 1 januari 2018 gefuseerd tot een nieuwe gemeente: Waadhoeke.

Kernen Waadhoeke

Waadhoeke telt 46.091 inwoners, verspreid over 41 kernen. De kernen met het aantal inwoners (per 1 januari 2020) vindt u hieronder in een overzichtelijke tabel.

Woonplaats Inwoners
Achlum 592
Baajum 120
Berltsum 2.551
Bitgum 794
Bitgummole 924
Blessum 81
Boer 45
Boksum 397
Deinum 1.054
Dongjum 369
Dronryp 3.238
Firdgum 70
Franeker 12.759
Herbaijum 257
Hitzum 216
Ingelum 375
Klooster Lidlum 41
Marsum 1.045
Menaam 2.628
Minnertsga 1.729
Nij Altoenae 328
Oosterbierum 548
Oudebildtzijl 953
Peins 254
Pietersbierum 135
Ried 449
Schalsum 141
Sexbierum 1.697
Skingen 107
Slappeterp 90
Spannum 272
St.-Annaparochie 4.892
St.-Jacobiparochie 1.725
Tzum 1.083
Tzummarum 1.373
Vrouwenparochie 712
Westhoek 262
Wier 190
Winsum 1.022
Wjelsryp 452
Zweins 121
Totaal 46.091