Besluitenlijst college

Het college van B en W vergadert elke week. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt. Deze lijsten vindt u via het volgende overzicht. Zoekt u een oudere besluitenlijst? Kijk dan in ons archief.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: Burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, B. Tol, J. Dijkstra, N. Haarsma en gemeentesecretaris A. Doesburg                                              

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waadhoeke

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Waadhoeke vast te stellen.

Subsidievaststelling 2020 Planetarium

Het college besluit de subsidie over 2020 aan het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium vast te stellen op € 160.426

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: Burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, B. Tol, J. Dijkstra, N. Haarsma en gemeentesecretaris A. Doesburg                                              

Memo aan de raad: CO2 prestatieladder

Het college heeft kennis genomen van de memo en besluit deze ter informatie door te sturen naar de raad.

Ontwerpbestemmingsplan Ljouwertertrekwei 38 Dronryp

Het college besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Ljouwertertrekwei 38 te Dronryp met IMRO codering NL.IMRO.1949.BPDrpLjouwerttw38-ONT1 gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 2. Op basis van de verrichte milieuonderzoeken, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 en geconcludeerd in paragraaf 4.9 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen dat er geen milieu effect rapportage (mer) nodig is.
 3. De raad via een memo te informeren over de start van de formele procedure.

Vaststelling subsidie Radio Eenhoorn

Het college besluit de subsidie aan Omroep Eenhoorn over 2020 definitief vast te stellen op € 26.000.

Ontwerpbestemmingsplan Deinum-Marsummerdyk 7a

Het college besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Deinum Marsummerdyk 7a met IMRO codering NL.IMRO.1949.BPDeiMarsummerdyk-ON01 gedurende zes weken ter inzage te leggen.
 2. Op basis van de verrichte milieuonderzoeken, zoals opgenomen in hoofdstuk 5 en geconcludeerd in paragraaf 5.8 van de toelichting van het bestemmingsplan, vast te stellen dat er geen milieu effect rapportage nodig is.
 3. De ontwerpbeschikking met de toelichting van het bestemmingsplan als "goede ruimtelijke onderbouwing" en overige bijbehorende stukken op grond van artikel 3.10 Wabo (uitgebreide voorbereidingsprocedure) ter inzage te leggen.
 4. De omgevingsvergunning te verlenen als er geen zienswijzen worden ingediend gedurende de termijn van terinzagelegging.
 5. De raad via een memo te informeren over de start van de officiële procedure van het bestemmingsplan.

Subsidiebeschikking Slachtofferhulp Regio Noord

Het college besluit:

 • De subsidie voor Stichting Slachtofferhulp Regio Noord voor 2020 definitief vast te stellen op € 11.975,-.
 • Slachtofferhulp, Regio Noord voor 2022 een subsidie toe te kennen van € 15.210,-.
 • De extra benodigde middelen van € 3250,- ten laste te brengen van onvoorzien met bestemming.

Vaststelling wijzigingsplan "Franeker - It Ankerplak" en hogere grenswaarden geluid

Het college besluit:

 1. Voorafgaande aan de vaststelling van dit wijzigingsplan hogere grenswaarden vast te stellen voor 10 van de beoogde woningen in het kader van de Wet geluidhinder.
 2. Voorafgaande aan de vaststelling van dit wijzigingsplan op basis van de aanmeldingsnotitie ‘vormvrije m.e.r.’ (de vijfde bijlage van de toelichting van het wijzigingsplan) vast te stellen dat er geen milieu effect rapportage nodig is.
 3. Het wijzigingsplan "Franeker - It Ankerplak" met planidentificatienummer NL.IMRO.1949.WPFraItAnkerplak-VAS1 ongewijzigd vast te stellen.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: Burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, B. Tol, J. Dijkstra, N. Haarsma en gemeentesecretaris A. Doesburg                                              

Memo raad kastanjebomen Waadhoeke

Het college heeft kennis genomen van de memo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Memo kwartaalrapportage Q2 2021 inclusief prognoses GR West en NV Empatec

Het college heeft kennisgenomen van de memo en besluit deze ter informatie door te sturen naar de raad.

Memo Waddenglas

Het college heeft kennis genomen van de memo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Participatie Waadhoeke

Het college besluit:

 1. Het projectvoorstel "Participatie Waadhoeke" van de Stuurgroep Implementatie Omgevingswet vast te stellen. In dat voorstel staan de stappen om te komen tot het participatiebeleid en de participatieverordening.
 2. Het projectvoorstel ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Aanwijzen keldergraven

Het college besluit:

 1. De voorgestelde rijen keldergraven aan te wijzen.
 2. Toekomstige wijzigingen keldergraven te mandateren aan de manager openbare ruimte.

Advies benoeming hoofd- en centraal stembureau

Het college besluit:

 1. Het benoemingsvoorstel voor het hoofd- en centraal stembureau vast te stellen.
 2. Gemeentehuis aan te wijzen als vergaderruimte voor de zittingen van het hoofd- en centraal stembureau.
 3. Kandidaten die op de kandidatenlijst staan niet te benoemen als lid van een stembureau.

Advies aanpassen burgerlijke stand reglement

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de aanpassingen in het reglement Burgerlijke Stand.
 2. In te stemmen met het versturen van de memo aan de raad.

Inventarisatie behoudenswaardige panden

Het college besluit in afwijking van de aanbestedingsregels, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân offerte te vragen voor het inventariseren van de behoudenswaardige panden/ objecten in Waadhoeke.

Volwassenenfonds sport & cultuur 2022

Het college besluit:

 1. Tot het continueren van de pilot regeling Volwassenenfonds sport en cultuur naar 2022
 2. Een subsidiebedrag van € 36.700 toe te kennen aan het Volwassenenfonds sport en cultuur voor uitvoering van de regeling in 2022 te laste van het budget GIDS-gelden 2022.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: Burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, B. Tol, J. Dijkstra, N. Haarsma en gemeentesecretaris A. Doesburg

Memo Overdrachtsdocument

Het college heeft kennis genomen van deze memo.

Memo beheer openbare ruimte

Het college heeft kennis genomen van de memo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Memo Gemeenteraad Waadhoeke - Verkeerstechnisch onderzoek Zwarte Haan

Het college heeft kennis genomen van de memo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Ontwerpbestemmingsplan Waling Dijkstrastraat 53, Vrouwenparochie

Het college besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Waling Dijkstrastraat 53, Vrouwenparochie gedurende 6 weken ter inzage te leggen.
 2. De raad te informeren aan de hand van een memo.

Wijziging GR Dienst SoZaWe

Het college besluit de raad te vragen toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling De Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân te wijzigen.