Besluitenlijst college

Het college van B en W vergadert elke week. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt. Deze lijsten vindt u via het volgende overzicht.

 • Orgaan: College van B&W
 • Aanwezig: burgemeester M. Waanders en loco-gemeentesecretaris J. IJkemawethouders C. de Pee, J. Dijkstra, N. Haarsma en wethouder B. Tol.

Raadsmemo raad stand van zaken lokaal sportakkoord

Het college heeft kennis genomen van de memo en brengt deze ter informatie aan de raad.

Memo raad stand van zaken regeling buurtsportcoaches

Het college heeft kennis genomen van de memo en brengt deze ter informatie aan de raad.

Memo raad Erfgoeddeal K(l)eigoed

Het college heeft kennis genomen van de memo en brengt deze ter informatie aan de raad.

Raadsvragen appartementencomplex

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen.

Begrotingswijziging (3e) van de programmabegroting 2021

Het college besluit de raad voor te stellen de wijziging (3e) van de programmabegroting 2021 vast te stellen.

Herziene begroting  2021 GR Fryslan West

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van de herziene begroting 2021 van de GR Fryslan-West.
 2. Geen zienswijze te geven op de herziene begroting 2021.
 3. De hogere bijdrage van € 157.000 in 2021 ten laste te brengen van de reserve Sociaal Domein. 
 4. De hogere bijdrage met ingang van 2022 structureel mee te nemen in de Kadernota 2022-2025.

Bestemmingsplan Minnertsga - Boskdykje, fase 4

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met "de aangepaste reactienota zienswijzen";
 2. Het bestemmingsplan met inachtneming van een aantal ambtshalve wijzigingen, zoals genoemd in de reactienota en een aanpassing van de verbeelding, gewijzigd vast te stellen.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling FUMO

Het college besluit:

 1. Onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling FUMO vast te stellen, overeenkomstig de bijlage bij dit besluit;
 2. De gemeenteraad voor te stellen om de noodzakelijke toestemming te verlenen en de tekst van de raadsstukken vast te stellen.

Ontwerpbegroting FUMO 2022

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen om geen zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 van de FUMO;
 2. De raad voor te stellen om de overheadnorm te laten vervallen.

Studiebeurzen 2021 Stichting Het Sjaerdemaleen

Het college besluit de door het bestuur van Stichting "Het Sjaerdemaleen" voorgedragen kandidaten benoemen tot beneficiant van het Leen.

Recreatieve ontwikkeling Zwarte Haan

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de concept-reactienota "zienswijzen ruimtelijke onderbouwing Nacht aan het Wad" en daarmee de zienswijze tegen de ontwerp- omgevingsvergunning ten behoeve van het realiseren van een recreatieve voorziening in de nabijheid van Zwarte Haan aan de Nieuwebildtdijk in de vorm van een gebouw met 5 trekkershutten, een nachtbelevingstuin, sterrenobservatorium en expositieruimte ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. De raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning voor genoemde recreatieve voorziening.
 3. De raad te informeren over het voornemen om een verkeerstechnisch adviesbureau onderzoek te laten doen naar de bestaande verkeerssituatie en mogelijk oplossingen in beeld te krijgen voor ervaren overlast.
 4. De raad voor te stellen om de kosten van het verkeerstechnisch onderzoek (€ 12.000) ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Gladheidsbestrijding

Het college besluit in te stemmen met het uitbesteden van de gladheidbestrijding voor minimaal 5 jaar aan Omrin.

Subsidie Natuerlik Ferskaat Oosterbierum

Het college besluit:

 1. Aan dorpsbelang Oosterbierum-Klooster Lidlum een subsidie van € 13.445 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Natuerlik Ferskaat.
 2. Het bedrag te dekken uit het budget Dorpen en Wijken.

Ontwerp Omgevingsverordening Provincie Fryslân

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde gemeentelijke zienswijze op de ontwerp Omgevingsverordening van de provincie Fryslân.
 2. De gemeenteraad via een memo op de hoogte te brengen van de ontwerp Omgevingsverordening en gemeentelijke zienswijze.
 • Orgaan: College van B&W
 • Aanwezig: burgemeester M. Waanders en gemeentesecretaris A. Doesburg wethouders C. de Pee, J. Dijkstra, N. Haarsma en wethouder B. Tol.

Informatienota VisitWaddencard

Het college besluit kennis te nemen van deze informatienota.

Raadsmemo Zendmast It Heech Dronryp

Het college besluit de portefeuillehouder te machtigen om een informatieve memo voor de raad te maken.

Beantwoording raadsvragen VVD / Effecten voor gemeente Waadhoeke van ontwikkelingen industrieterrein Schenkenschans Leeuwarden

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen.

Beleidsnotitie WMO 2021

Het college besluit de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021 gemeente Waadhoeke vast te stellen.

Plan van Aanpak Ondermijning

Het college besluit kennis te nemen van het plan van aanpak ondermijning.

RIEC – Jaarplan 2021 en jaarverslagen 2020

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarplan 2021, het jaarverslag 2020 regulier en het jaarverslag intensiveringsgelden 2020 van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Noord Nederland.
 2. De stukken ter informatie aan de raad aan te bieden.

Ruiming explosieven

Het college besluit:

 1. De werkwijze voor het ruimen van explosieven vast te stellen.
 2. De kosten van € 6.300 voor het aanleggen van een zandbak en het plaatsen van waarschuwings-borden op te vangen binnen de bestaande budgetten.

Subsidie Natuerlik Ferskaat Oosterbierum

Het college besluit:

 1. Aan dorpsbelang Oosterbierum-Klooster Lidlum een subsidie van € 13.445 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Natuerlik Ferskaat.
 2. Het bedrag te dekken uit het budget Dorpen en Wijken.

Ontwerp Omgevingsverordening Provincie Fryslân

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde gemeentelijke zienswijze op de ontwerp Omgevingsverordening van de provincie Fryslân.
 2. De gemeenteraad via een memo op de hoogte te brengen van de ontwerp Omgevingsverordening en gemeentelijke zienswijze.
 • Orgaan: College van B&W
 • Aanwezig: burgemeester M. Waanders en gemeentesecretaris A. Doesburg wethouders C. de Pee, J. Dijkstra, N. Haarsma en wethouder B. Tol.

Memo college

Reactie op brief heer Postma Bitgumermole. Het college besluit in te stemmen met de reactiebrief aan de heer Postma uit Beetgumermolen.

Beantwoording raadsvragen parkeerproblematiek Professorenbuurt dhr. Greidanus CDA fractie

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen.

Beantwoording raadsvragen mevrouw Osinga VVD inzake parkeerproblematiek Professorenwijk Franeker

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen.

Kwijtschelding mogelijk maken voor ondernemers

Het college besluit de Raad voor te stellen de 1e wijziging van de verordening kwijtschelding vast te stellen.

Erfgoeddeal Kleigoed

Het college besluit:

 1. De projectideeën uit Sexbierum en Sint Jacobiparochie voor te dragen aan de provincie.
 2. Het project in Sint-Annaparochie niet voor te dragen aan de provincie.
 3. De brief over de projectvoordrachten aan de provincie te versturen.
 4. De brief aan de projectindieners in Sint-Annaparochie te versturen