Besluitenlijst college

Het college van B en W vergadert elke week. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt. Deze lijsten vindt u via het volgende overzicht. Zoekt u een oudere besluitenlijst? Kijk dan in ons archief.

Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, R.S. de Vries, gemeentesecretaris J.K. IJkema

Afwezig: wethouders J. Dijkstra en M. van der Meer

Memo –Ter kennisname - Inburgering – Stand van zaken Onderwijsroute

Het college heeft kennis genomen van deze memo.

Memo inzake uitspraken rechtbank basistarief rioolheffing

Het college besluit de memo voor kennisgeving aan te nemen en ter informatie door te sturen aan de raad.

Memo informatie ontwikkelingen busvervoer in de gemeente Waadhoeke

Het college besluit de memo voor kennisgeving aan te nemen en ter informatie door te sturen aan de raad.

Jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 en 2023 Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân (ZVHF)

Het college besluit het jaarverslag 2021 en het jaarplan 2022 en 2023 van het Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân voor kennisgeving aan te nemen en deze ter kennisname door te sturen naar de raad.

Overeenkomsten doelgroepenvervoer 2022-2027

Het college besluit:

 1. Voor de uitvoering van het leerlingen- en collectief Wmo-vervoer een overeenkomst te sluiten met Taxi Waaksma B.V. voor de periode augustus 2022 t/m juli 2027, met twee verlengingsopties tot uiterlijk juli 2029
 2. Een reservebankovereenkomst sluiten met Taxi Witteveen voor de duur van twee jaar.
 3. De raad middels een memo informeren over de uitkomst van de aanbesteding.

Uitkomst onderzoek optimalisatie supermarktstructuur

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek naar  de optimalisatie van de supermarktstructuur en deze als  vertrekpunt te gebruiken voor een actuele visie op het functioneren van de binnenstad van Franeker  (binnenstadsvisie).
 2. De raad via een memo te informeren over de  uitkomsten van dit onderzoek.

Implementatie de Bibliotheek op school (dBos)

Het college besluit:

 1. Een bedrag van € 99.630 beschikbaar te stellen voor de implementatie van de Bibliotheek op school (dBos) bij tien basisscholen in Waadhoeke.
 2. Dit bedrag te dekken uit het budget Nationaal Programma Onderwijs.
 3. De beschikking te versturen aan Bibliotheken Noord Fryslân voor de uitvoering.

Delegatiebesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Het college besluit het delegatiebesluit inzake uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne vast te stellen.

Aanwijzen bestuurders in Algemene Besturen Gemeenschappelijke Regelingen

Het college besluit:

 1. De heer K. Arendz als lid en de heer J. Dijkstra als plaatsvervangend lid aan te wijzen in de Algemene Besturen van (a) de Gemeenschappelijke regeling ‘hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg, (b) de Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing en (c) de Gemeenschappelijke regeling Marrekrite.
 2. Mevrouw M. van der Meer als lid en de heer R. de Vries als plaatsvervangend lid aan te wijzen in de Algemene Besturen van (a) de Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West en (b) de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
 3. De heer K. Arendz als tweede plaatsvervangend lid aan te wijzen in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân.
 4. De heer R. de Vries als lid/afgevaardigde aan te wijzen in de tijdelijke Adviescommissie van de Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West.