Wethouder Caroline de Pee

 • Financiën
 • Sport
 • Economische zaken
 • Landbouw en glastuinbouw
 • Recreatie & Toerisme
 • Gemeentelijk Vastgoed

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Algemeen bestuurslid van de Vereniging Friese Gemeenten (VFG)
 • Voorzitter VFG Economische Zaken en Toerisme
 • Lid VFG Financiën
 • Lid VFG Europa en Internationaal
 • Lid van de bestuurscommissie Franekeradeel - Harlingen
 • Lid Bestuur Vereniging van Waddenzeegemeenten
 • Lid Dagelijks Bestuur van recreatieschap de Marrekrite
 • Lid Stuurgroep Streekagenda Noardwest-Fryslân
 • Ambassadeur Gehandicaptensport Fryslân
 • Lid Algemeen Bestuur Dienst SoZaWe Noardwest-Fryslân
 • Lid Stuurgroep Waddenglas

Andere nevenfuncties

 • Secretaris van het bestuur van CDA Fryslân (onbetaald)