Wethouder Nel Haarsma

 • Wonen
 • Onderwijs
 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • Coördinerend portefeuillehouder dorpen en wijken

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Lid cie. van toezicht Elan Onderwijsgroep
 • Vertegenwoordiger Fries Bestuurlijk Overleg Krimp
 • Vertegenwoordiger Bestuurlijk Fries VTH-overleg
 • Lid VFG Ruimte en Wonen
 • Vertegenwoordiger RMC Noord Friesland
 • Lid algemeen bestuur Dienst SoZaWe Noardwest- Fryslân
 • Vicevoorzitter Welstandszorg Hûs en Hiem
 • Lid AB FUMO

Andere nevenfuncties

 • Lid Chr. Muziekvereniging Oranje Minnertsga (onbetaald)
 • Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (BABS) (bij uitzondering) (onbetaald)