Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Kontakt en iepeningstiden

De gemeente Waadhoeke is alle wurkdagen iepene fan 08.30 oere oant 17.00 oere. Op tongersdei is it gemeentehûs iepen oant 20.00 oere. Binnen dy tiden is it mooglik om in ôfspraak te plennen. Stiet it produkt dêr't jo in ôfspraak foar meitsje wolle der net tusken? Nim dan kontakt mei ús op:

  • Tillefoan: (0517) 380 380
  • E-mail: info@waadhoeke.nl
  • Chat: Klik op 'e rôze bar oan' e ûnderkant rjochts fan it skerm yn 'e iepeningstiden

Besites

Gemeentehûs: Harlingerweg 18, 8801 PA yn Frjentsjer

Iepeningstiden gemeentehûs Waadhoeke

Dei op ôfspraak frije ynrin
Moandei 08.30 – 17.00 oere 08.30 – 13.00 oere
Tiisdei 08.30 – 17.00 oere 08.30 – 13.00 oere
Woansdei 08.30 – 17.00 oere 08.30 – 13.00 oere
Tongersdei 08.30 – 20.00 oere 08.30 – 13.00 oere
Freed 08.30 – 17.00 oere 08.30 – 13.00 oere
Sneon sletten sletten
Snein sletten sletten

Jo hoege gjin ôfspraak te meitsjen foar:

  • it opheljen fan in paspoart, ID-kaart of rydbewiis
  • parkearûntheffings binnenstêd foar ynwenners en ûndernimmers
  • betellings

Bellen

  • Tillefoannûmer: (0517) 380 380.
  • As jo út it bûtenlân wei skilje: 0031 517 380 380.

Tillefoanysk binne wy berikber op wurkdagen fan 08.30 oere oant 17.00 oere.

Tagonklik oer chat

Wolle jo direkt chatten mei in lid fan 'e gemeente? Dit is mooglik op wurkdagen fan 8.30 oere oant 17.00 oere. Klik op 'e rôze bar oan' e ûnderkant fan it skerm.

Oare besykadressen

Sosjale media

Postadres

Postbus 58
8800 AB Frjentsjer

Finansjele- en bedriuwsgegevens

Digitale rekkens stjoere jo nei: info@waadhoeke.nl

Rekkennûmer: NL76 BNGH 0285 1727 78
Rekkennûmer belestings:  NL54 BNGH 0285 1727 86
BIC-koade: BNGHNL2G

Neam by jo betelling it betellingsskaaimerk en/of rekkennûmer.

Gebiedsteam Waadhoeke

Foar al jo fragen op it mêd fan soarch, wolwêzen, ûntjouwing of wurk en ynkomsten.

  • E-mail: gebiedsteam@waadhoeke.nl
  • Telefoannûmer: (0517) – 380 357

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Telefoannûmer: (0517) - 380 200
Berikber op wurkdagen fan 9.00 – 12.00 uur en 13.30 – 17.00 uur (op freed oant 16.00 uur)

Uw Reactie