Ga naar de inhoud

Kontakt en iepeningstiden

De gemeente Waadhoeke is alle wurkdagen iepene fan 08.30 oere oant 17.00 oere. Op tongersdei is it gemeentehûs iepen oant 20.00 oere. Binnen dy tiden is it mooglik om in ôfspraak te plennen. Stiet it produkt dêr't jo in ôfspraak foar meitsje wolle der net tusken? Nim dan tillefoanysk kontakt mei ús op fia (0517) 380 380.

Besites

Gemeentehûs: Harlingerweg 18, 8801 PA yn Frjentsjer

Iepeningstiden gemeentehûs Waadhoeke

Dei op ôfspraak frije ynrin
Moandei 08.30 – 17.00 08.30 – 13.00
Tiisdei 08.30 – 17.00 08.30 – 13.00
Woansdei 08.30 – 17.00 08.30 – 13.00
Tongersdei 08.30 – 20.00 08.30 – 13.00
Freed 08.30 – 17.00 08.30 – 13.00
Sneon sletten sletten
Snein sletten sletten
     

Online in ôfspraak meitsje

Meitsje jo ôfspraak online. Jo sjogge dan fuortendaliks hokfoar tiidstippen beskikber binne.

Jo hoege gjin ôfspraak te meitsjen foar:

  • it opheljen fan in paspoart, ID-kaart of rydbewiis
  • parkearûntheffings binnenstêd foar ynwenners en ûndernimmers
  • betellings

Tillefoanyske berikberens

Tillefoannûmer: (0517) 380380.
Tillefoanysk binne wy berikber op wurkdagen fan 08.30 oere oant 17.00 oere.
As jo út it bûtenlân wei skilje: 0031 517 380 380

Oare besykadressen

Sosjale media

Postadres

Postbus 58
8800 AB Frjentsjer

Finansjele- en bedriuwsgegevens

Digitale rekkens stjoere jo nei: info@waadhoeke.nl

Rekkennûmer: NL76BNGH0285172778
Rekkennûmer belestings: NL54BNGH0285172786
BIC-koade: BNGHNL2G

Neam by jo betelling it betellingsskaaimerk en/of rekkennûmer.

Uw Reactie