Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Kontakt en openingstiden

De gemeente Waddenhoek is elke werkdâg open fan 08.30 uur tot 17.00 uur. Op donderdeg is 't gemeentehuus open tot 20.00 uur. Binnen deuze tiden is 't mooglik om 'n ôfspraak te maken. Staat 't produkt der't jou 'n ôfspraak foor make wille d'r niet tussen? Nim dan kontakt met ôns op:

 • Tillefoan: (0517) 380 380
 • E-mail: info@waadhoeke.nl
 • Chat: Klik op 'e rôze bar oan' e ûnderkant rjochts fan it skerm yn 'e iepeningstiden

Besoeken

Gemeentehuus: Harlingerweg 18, 8801 PA in Franeker

Openingstiden gemeentehuus Waadhoeke

Dâg op ôfspraak frije inloop
Maandeg 08.30 – 17.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Dînsdeg 08.30 – 17.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Woensdeg 08.30 – 17.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Donderdeg 08.30 – 20.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Frijdeg 08.30 – 17.00 uur 08.30 – 13.00 uur
Saterdeg sloaten sloaten
Sundeg sloaten sloaten

Jou hoeve gyn ôfspraak te maken foor:  

 • Ophalen paspoort, identiteitskaart of rijbewiis.
 • Parkeerontheffings binnenstâd foor inweuners en ondernimmers.
 • Betalings.

Belle

 • Tillefoannummer: (0517) 380 380.
 • Belle út ‘t búttenland: 0031 517 380 380.

Wij binne te beraiken op werkdagen fan 08.30 ant 17.00 uur.

Beraikber fia ‘chat’

Wille jou drekt ‘chatte’ met ‘n metwerker fan de gemeente? Dat kin op werkdagen fan 08.30 ant 17.00 uur. Klik op de rôze balk rechtsonder in ‘t skerm.

Overige kontaktgegevens

E-post

info@waadhoeke.nl

Soasjale media

Postadres

Postbus 58
8800 AB Franeker

Finansjele en bedriifsgegevens

Digitale fakturen sture jou naar info@waadhoeke.nl

 • Rekennummer algemeen: NL76 BNGH 0285 1727 78
 • Rekennummer belastings: NL54 BNGH 0285 1727 86
 • BIC-koade: BNGHNL2G

Wille jou bij de betaling ‘t betalingskinmerk of faktuurnummer fermelde?

Gebiedstiim Waadhoeke

Foor al jou fragen op ‘t gebied fan sorg, welwezen, opfoeden of werk en inkommen.

Dienst Soasjale Saken en Werkgelegenhyd Noordwest Frysland

 • Tillefoannummer: (0517) - 380 200
 • Beraikber op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur en 13.30 – 17.00 uur (op frijdeg ant 16.00 uur)
Uw Reactie