Ga naar de inhoud

Ofspraak make

In de gemeente Waddenhoek werke wij fooral op ôfspraak. De gemeente Waddenhoek is elke werkdâg open fan 8.30 uur tot 17.00 uur. Op donderdeg is ’t gemeentehuus open tot 20.00 uur. Binnen deuze tiden is ’t mooglik om ’n ôfspraak te plennen. ’t Foordeel fan ’t maken fan ’n ôfspraak is dat jou op de ôfsprokene tiid holpen worre en dat de amtner him alfast foorbreaide kin. Maak de ôfspraak online en dan kinne jou drekt sien welke tiden at beskikber binne.

Ofspraak make

Dochs liever sonder ôfspraak na binnen lope met ’n fraag? Dat kin fansels ok wel. Elke werkdâg fan 8.30 uur tot 13.00 uur is d’r rúmte bij de baly foor ’t stellen fan fragen sonder dat men hierfoor fan te foren ’n ôfspraak maakt het. Wij noeme dat ‘frije inloop’.

D’r hoeft gyn ôfspraak maakt te worren foor:

  • ’t Ophalen fan ’n paspoort, ID-kaart of rijbewiis
  • Parkeerontheffings binnenstâd foor inweuners en ondernimmers
  • Betalings

Wille jou saken regele met de gemeente? Dan kin d’r online ’n ôfspraak maakt worre en, soa norig, ok weer annuleerd worre.

 

Uw Reactie