Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken

Nieuwsbericht

Hoe doet iedereen mee in Waadhoeke?

maandag 2 december

Dinsdag 3 december praat de gemeenteraad over de (ontwerp) sociale inclusie agenda van Waadhoeke. Hierin staat waar de gemeente aan wil werken om een inclusieve gemeente te worden. Dus een gemeente waarin iedereen zo goed mogelijk mee kan blijven doen in de samenleving. Samen met inwoners en organisaties is er dit najaar gezocht naar nieuwe wegen om hiervoor te zorgen. Dáárover gaat onze sociale inclusie agenda.

Twee aandachtsgebieden

Met organisaties en inwoners heeft Waadhoeke over de sociale inclusie agenda gesproken. Wat zijn onze belangrijkste aandachtgebieden? Wat willen we bereiken? En hoe gaan we dat doen en wat gebeurt er al? De twee belangrijkste aandachtsgebieden die we samen zien, zijn ‘meer mensen aan het werk’ en ‘verbeteren leefomgeving’.  Met deze opgaven gaan we komend jaar in Waadhoeke aan de slag. Dat doen we losser van wet- en regelgeving: meer gericht op maatwerk en experimenten die eraan bijdragen dat doelen bereikt worden.

In het Kernteam van 3 december lichten we de ontwerp inclusie agenda toe. En raadsleden gaan erover in gesprek: herkennen zij de opgaven?  Maken we de juiste keuzes? Ontbreekt er iets? Zijn de doelen die we ons stellen duidelijk en ambitieus? 

De agenda is als volgt:

19.30 uur: Wietske van der Veen, voorzitter kernteam Samenleving, opent de bijeenkomst en geeft een toelichting op de agenda en op het doel van de bijeenkomst.

19.35 uur: Projectleider Nynke Dölle licht toe hoe de inclusie agenda tot stand gekomen is, de achtergrond van de opgaven en doelen en het verdere proces.

20.00 uur:  Gelegenheid tot het stellen van vragen.

20.15 uur: Experimenteren met ‘anders werken’ in het sociale domein. Nynke Dölle en Joke Bandstra (directeur van De Skûle Welzijn, één van de samenwerkingspartners in Waadhoeke) geven enkele voorbeelden uit de praktijk.

20.35 uur: Opgaven, doelen en werkwijze. Gesprek met en tussen raadsleden over de voorgestelde sociale inclusie agenda.

21.15 uur: Afsluiting bijeenkomst: hoe gaat het verdere proces en wanneer is er tussentijdse informatie aan raadsleden?

Wees welkom!

Iedereen is  van welkom bij het kernteam over de sociale inclusie agenda. De bijeenkomst is op 3 december in het gemeentehuis en begint om 19.30 uur.

Uw Reactie