Ter inzage: ontwerp Mobiliteitsvisie Waadhoeke

vrijdag 2 juli

Vanaf nu ligt het ontwerp voor de Mobiliteitsvisie van gemeente Waadhoeke ter inzage. Dit document is op de website Officiële Overheidspublicaties te vinden. In de periode tot eind augustus kunt u deze visie bekijken en uw zienswijze doorgeven.

Waarom een Mobiliteitsvisie?

Gemeente Waadhoeke is een fusiegemeente en bestaat nu een aantal jaren. Het huidige Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan (van de vorige gemeenten) is achterhaald. Vorig jaar zijn we als gemeente Waadhoeke begonnen met een actueel en toekomstgericht verkeer- en vervoerbeleid. Dat noemen we de Mobiliteitsvisie.

Hoe is deze Mobiliteitsvisie gemaakt?

Vorig jaar zijn we gestart met het maken van een nieuw verkeersbeleid voor onze gemeente. Na een ruime participatie van bewoners via een digitale enquête, een digitale publieksbijeenkomst én twee kernteambijeenkomsten is nu het ontwerp af. Deze is t/m augustus op de website Officiële Overheidspublicaties te vinden. Een doorzoekbare versie van de Mobiliteitsvisie kunt u opvragen via webredactie@waadhoeke.nl. In deze periode kunt u uw zienswijze indienen. Alle zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming. Dat betekent dat we op basis van de zienswijzen beoordelen of de Mobiliteitsvisie nog moet worden aangepast. Sowieso wordt iedere zienswijze van een reactie voorzien.

Wat willen we met de Mobiliteitsvisie bereiken?

Belangrijke kernthema’s voor gemeente Waadhoeke en de nieuwe Mobiliteitsvisie zijn: verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Deze kernthema’s zijn vertaald in een maatregelenpakket dat bestaat uit onder andere aanpassingen in de infrastructuur, verkeersonderzoeken en projecten gericht op gedragsbeïnvloeding en educatie. Verder is de ambitie om meer budget vrij te maken voor kleinschalige maatregelen. Opgemerkt moet worden dat de uitvoering mede afhankelijk is van de financiële ruimte. Op dit moment is dat nog onzeker.

Verkeersveiligheid

Met een herkenbaar en eenduidige inrichting van wegen, veilig fietsen, educatie, gedragsbeïnvloeding en handhaving willen we bijdragen aan het terugdringen van verkeersslachtoffers en verkeersonveilige situaties.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid in Waadhoeke is over het algemeen goed, maar waar mogelijk willen we die verbeteren. Het gaat hierbij om de bereikbaarheid voor de auto, van het openbaar vervoer, de fiets, de voetganger, en de (recreatieve) scheepvaart.

Leefbaarheid

Met het bevorderen van lopen en fietsen wordt de hinder van het gemotoriseerde verkeer teruggedrongen. Een  goed fiets- en wandelnetwerk nodigt meer uit tot deze duurzame verplaatsingen. Ook het stimuleren van het gebruik van het openbaarvervoer draagt bij aan het terugdringen van de verkeersoverlast.

Duurzaamheid

Het faciliteren van elektrische voertuigen en fietsen door o.a. laadpalen draagt bij aan het verminderen van de schade aan de natuur.

Hoe kunt u uw zienswijze inbrengen?

Het ontwerp van de Mobiliteitsvisie ligt acht weken ter inzage, t/m augustus. Deze is t/m augustus op de website Officiële Overheidspublicaties te vinden. Een doorzoekbare versie van de Mobiliteitsvisie kunt u opvragen via webredactie@waadhoeke.nl. Vanwege de coronaregels werken we op deze digitale manier.    

Uw zienswijze kunt u t/m 31 augustus 2021 sturen naar Burgemeester en wethouders van gemeente Waadhoeke. Dat kan per brief naar Postbus 58, 8800 AB Franeker, of per e-mail naar info@waadhoeke.nl onder vermelding van ‘Ontwerp Mobiliteitsvisie’.

Daarnaast kunt u bij vragen of voor een verdere toelichting bellen met de gemeente, tel. (0517) 380 380. Dit kan op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 uur. U kunt dan vragen naar een medewerker van het Team Verkeer.

Vervolg

In september worden alle reacties bekeken, beoordeeld en waar mogelijk verwerkt in de definitieve Mobiliteitsvisie die door de gemeenteraad op 28 oktober 2021 (of eventueel op 11 november 2021) wordt behandeld.