Bekendmakkings

Bekendmakkings syn iepenbiere publikaasjes oer besluten of barrens dy foar jo fan belang kinne syn. Ús bekendmakkings fine jo op overheid.nl. 

E-mailservice overheid.nl

Wolsto berjochten oer jo buert fia e-mail ûntfange? Meld jo dan oan by de e-mailservice fan overheid.nl. Dan krije jo ûnder oaren berjochten oer romtlike plannen, feroarderings, omjouwingsfergunnings en ferkearsbesluten by jo yn 'e buert.

Publyksbaly

Jo kinne de bekendmakkings en publikaasjes by ús sintrale baly op it gemeentehûs besjen. 

Gemeenteside

Yn 'e Biltske Post en Frjentsjerter Krante fine jo alle woansdeis de gemeenteside. Dêryn stjit ynformaasje fan de gemeente. De krante kinne jo ek digitaal lêze op: