Kernen en inwoners

De voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel zijn per 1 januari 2018 gefuseerd tot een nieuwe gemeente: Waadhoeke.

Waadhoeke telt 46.147 inwoners, verspreid over 41 kernen. De kernen met het aantal inwoners (per 1 januari 2021) vindt u hieronder in een overzichtelijke tabel.

Woonplaats Inwoners
Achlum 595
Baajum 112
Berltsum 2.572
Bitgum 797
Bitgummole 908
Blessum 78
Boer 46
Boksum 416
Deinum 1.055
Dongjum 374
Dronryp 3.271
Firdgum 67
Franeker 12.781
Herbaijum 259
Hitzum 224
Ingelum 374
Klooster Lidlum 41
Marsum 1.051
Menaam 2.664
Minnertsga 1.736
Nij Altoenae 324
Oosterbierum 539
Oudebildtzijl 947
Peins 257
Pietersbierum 139
Ried 444
Schalsum 148
Sexbierum 1.702
Skingen 95
Slappeterp 90
Spannum 252
St.-Annaparochie 4.826
St.-Jacobiparochie 1.762
Tzum 1.105
Tzummarum 1.369
Vrouwenparochie 688
Westhoek 252
Wier 190
Winsum 1.023
Wjelsryp 451
Zweins 123
Totaal 46.147