It oanfreegjen fan in paspoart

Freegje jo paspoart persoanlik oan. Meitsje in ôfspraak en nei 5 wurkdagen leit jo paspoart klear. In paspoart kostet € 74,75 foar folwoeksenen. Mei in paspoart reizgje jo de hiele wrâld oer.

Soarte paspoart Kosten Jildigens
Paspoart 18 jier en âlder € 74,75 10 jier
Paspoart jonger as 18 jier € 56,55 5 jier
Sakepaspoart € 74,75  
2e paspoart € 74,75  
Flechtlingepaspoart € 56,55  
Frjemdlingepaspoart € 56,55  
Haastoanfraach € 50,90 extra  

Binne jo 18 jier of âlder?

  • Alle paspoarten en identiteitskaarten dy't jo hawwe, ek as se ferrûn binne.
  • Hawwe jo jo identiteitskaart ferlern? Of is it stellen? By stellerij of ferlies moatte jo oanjefte dwaan. Dat is mooglik by de gemeente. Wy sille dan foar jo in "Ferklearring fan Missing" opstelle.
  • Pasfoto dy't foldocht oan de easken. Nij yn 2020: de foto mei net âlder syn dan seis moannen op it momint fan de oanfraach.
  • Kontant jild of pinpas.

Binne jo jonger as 18 jier?

Nim dan ek mei:

  • Ynfolle en ûndertekene tastimmingsformulier (pdf, 160 KB)  fan beide âlden of fersoargers.
  • Orizjineel  paspoart, identiteitskaart of rydbewiis fan beide âlden of fersoargers.
  • Nim by foarkar in fan jo âlders mei.

Flotter paspoart ûntfange

De oanfraach fan in paspoart duorret fiif wurkdagen.  Hawwe jo flotter in paspoart nedich? Freegje oan de baly om in haastoanfraach. Jo krije dan binnen twa wurkdagen in nij paspoart. Hjiroan syn wol ekstra kosten ferbûn. 

Mei bern ûnderweis

  • Jo bern hat in eigen paspoart of identiteitsbewiis nedich om nei it bûtenlân te reizgjen. Jo en jo bern freegje it paspoart tegearre oan.
  • Reizgje jo mei in bern nei it bûtenlân? Download de nedige formulieren foar it reizgjen mei minderjierrigen.