Paspoort anfrage

Fraag jou paspoort persoanlik an. Maak 'n ôfspraak en na 5 werkdagen lait jou paspoort klaar. 
'n Paspoort kost € 74,75 foor groaten. Met 'n paspoort raize jou de hele wereld over. 

Soort paspoort Kosten Geldighyd
Paspoort 18 jaar en ouwer € 74,75 10 jaar
Paspoort jonger dan 18 jaar € 56,55 5 jaar
Sakepaspoort € 74,75  
2e paspoort € 74,75  
Fluchtelingepaspoort € 56,55  
Freemdelingepaspoort € 56,55  
Spoedanfraag € 50,90 extra  

Binne jou 18 jaar of ouwer?

  • Alle paspoorten en ID-kaarten die't jou hewwe, ok at se al ferlopen binne.
    Pasfoto's die't foldoen an de aisen. Nij yn 2020: de foto mei net âlder syn dan seis moannen op it momint fan de oanfraach.
    Kontant geld of pinpas.

Binne jou jonger as 18 jaar? Nim dan ok met:

  • infuld en ondertekend toestimmingsformulier (pdf, 113 KB)  fan de ouweloi of fersorgenden.
    orizineel paspoort, identiteitskaart of rijbewiis fan de ouweloi of fersorgenden. 
  • Nim bij foorkeur een fan jou ouweloi met.

Flugger paspoort krije          

't Anfragen fan 'n paspoort duurt 5 werkdagen. Hewwe jou flugger 'n paspoort norig? Fraag an de baly om 'n spoedanfraag. Jou ontfange dan binnen 2 werkdagen 'n nij paspoort.

Raize met kines