Rijbewiis

Fraag jou rijbewiis an. Maak 'n ôfspraak en na 5 werkdagen lait jou rijbewiis klaar. 'n Rijbewiis kost € 41,60.

 • Rijbewiis: € 41,60
 • Spoedanfraag: € 34,10 extra
 • Gesondhydsferklaring: € 44,50
 • Jou ouwe rijbewiis at jou 't rijbewiis ferlinge.
 • 'n Geldig paspoort of identiteitskaart at jou foor de eerste keer 'n rijbewiis anfrage of  't rijbewiis kwyt binne.
 • Pasfoto die't foldoet an de aisen. Nij yn 2020: de foto mei net âlder syn dan seis moannen op it momint fan de oanfraach.
 • Kontakt geld of pinpas.
Leeftyd Geldighyd
Tot 65 jaar 10 jaar
65-70 jaar tot de 75e jareg
70-75 jaar 5 jaar
Fanôf 75 jaar Maksimaal 5 jaar

Flugger rijbewiis krije        

't Anfragen fan 'n rijbewiis duurt 5 werkdagen. Hewwe jou flugger 'n rijbewiis norig? Fraagt an de baly om 'n spoedanfraag. Jou ontfange dan binnen 2 werkdagen 'n nij rijbewiis.

Medise keuring

Jou motte medys keurd weze foordat jou 'n rijbewiis anfrage at jou:

 • 'n medise beperking hewwe.
 • 75 jaar of ouwer binne en 't rijbewiis ferloopt.
 • 'n rijbewiis foor 'n frachtauto of bus norig binne.

Jou binne 'n “Gezondheidsverklaring” norig foor de medise keuring. Jou kinne de gesondhydsferklaring online kope bij 't CBR fia Mijn CBR. Dut formulier kinne jou ok kope bij de gemeente.

Rijbewiis kwyt of stoalen

 • Jou hoeve gyn angifte te doen bij de plisy.
 • Jou kinne direkt 'n nij rijbewiis anfrage bij de gemeente. Bij de anfraag geve jou an dat jou 't rijbewiis kwyt binne of dat 't stoalen is.
 • Binne  jou 't rijbewiis in ’t búttenland kwyt raakt? Doen dan angifte bij de plisy der.

Utbraiding kategory

Hewwe jou 'n ekstra kategory haald? Dan mot 'n nij rijbewiis anfroegen worre.

Handige links