Ga naar de inhoud

Identiteitskaart

Fraag jou identiteitskaart an. Maak 'n ôfspraak en na 5 werkdagen lait de ID-kaart klaar. 'n ID-kaart kost € 51,05 foor groate mînsen. Met 'n ID-kaart raize jou fooral binnen Europa.

Wat kost 't?

Identiteitskaart Kosten Geldighyd
18 jaar en ouwer € 51,05 10 jaar
Jonger as 18 jaar € 29,05 5 jaar
Spoedanfraag € 47,55 ekstra  

Wat binne jou norig?

Binne jou 12 jaar of ouwer?

  • Alle paspoorten en ID-kaarten die't jou hewwe, ok at se al ferlopen binne.
  • Pasfoto's die't foldoen an de aisen.
  • Kontant geld of pinpas.

Binne jou jonger as 18 jaar?

  • Infuld en ondertekend toestimmingsformulier (PDF, ..) fan de ouweloi of fersorgenden.
  • Orizineel identiteitsbewiis fan de ouweloi of fersorgenden.
  • Alle paspoorten en ID-kaarten die't jou hewwe, ok al binne se ferlopen.
  • Pasfoto die't foldoet an de aisen.
  • Kontant geld of pinpas.
     

 

 

Handig om te weten

Flugger ID-kaart krije

't Anfragen fan 'n ID-kaart duurt 5 werkdagen. Binne jou flugger 'n ID-kaart norig? Fraag an de baly om 'n spoedanfraag. Jou krije dan binnen 2 werkdagen 'n nije ID-kaart.

Lânden

Met de ID-kaart raize jou na na de folgende lânden.

Raize met kines 

Jou kynd is 'n aigen ID-kaart of identiteitsbewiis norig om naar 't búttenland te raizen. Jou frage de ID-kaart tegaar an.

Raize jou met 'n kynd naar 't búttenland? Bij de Marsisee fine jou formulieren foor 't raizen met minderjarigen.

Uw Reactie