Ga naar de inhoud

Locaties aanplakborden

  • Van 20 februari t/m 20 maart 2019 mogen posters worden geplakt op de speciale aanplakborden. Plak de posters niet over elkaar heen.  
  • Er zijn geen kosten aan het aanplakken verbonden.
  • Formaat van de borden is 2.40 m x 1.30 m. Het posterformaat is niet vastgelegd. U mag zelf het formaat van de posters bepalen. Op een aantal locaties staan dubbele borden. Zie onderstaand overzicht.

Locaties aanplakborden

Woonplaats Locatie
Achlum Jonkerschap tegenover nr. 1
Berltsum Bij hondje Bitgumerdyk 10
Bitgum Bij vijver tegenover Buorren 62
Bitgummole Terhornestrjitte 1 bij de glasbol
Blessum It Súd bij parkeerplaats
Boksum Heechpaed-Buorren bij bankje
Deinum Tegenover St. Janswei 82
Dronryp Brêgebuorren 2 in plantsoen
Franeker Harlingerweg tegenover nr. 49, naast nr. 22
Franeker groenstrook naast Froonacker, tegenover AMS
Franeker groenstrook Voorstraat, tegenover Sjûkelân
Ingelum Buorren, parkeerplaats bushalte
Marsum Bitgumerdyk naast bushalte
Menaam Orxmasingel 2, hoek Rypsterdyk
Minnertsga Bij parkeerhaven grote kerk, centrum Minnertsga
Nij Altoenae Hoek Schuringaweg/Oudebildtdijk
Oosterbierum Keatsebuorren tegenover nr. 4, naast bushalte
Oudebildtzijl Hoek Keuningsstreek
Ried Berlikumerweg tegenover nr. 1, voor Kaatsveld
Ritsumasyl Bij brug naar fietspad
Sexbierum Tsjerk Hiddesstrjitte tegenover nr. 1, langs Tsjerkepaed
Skingen Bij aanplakbord Buorren 14
Slappeterp Naast aanplakbord bij Menamerdyk 5
St. –Annaparochie Voor het gemeentehuis, van Harenstraat 47
St. -Jacobiparochie Op plein midden in dorp bij kerk
Tzum Franekerweg tegenover nr. 33, langs parkeerhaven
Tzummarum Kleasterwei tegenover nr. 2
Vrouwenparochie Op plein bij kerk/café
Westhoek Bij Oudebildtdijk 1145
Wier Bij aanplakbord bij Hegedyk 22
Winsum Meamerterdyk/Molepaed tegenover bushokje
Uw Reactie