Ga naar de inhoud

Stembureaus

Waar kunt u stemmen?

Op uw stempas staat het stembureau bij u in de buurt. U kunt bij elk stembureau in de gemeente Waadhoeke stemmen.

Op 20 maart 2019 zijn onderstaande stembureaus open van 07.30 uur tot 21.00 uur. Na 21.00 uur kunt u niet meer stemmen.

Stembureaus

Woonplaats Locatie Adres
Achlum Dorpshuis De Singel U.P. Draismastraat 2
Berltsum Doarpshus 't Heechhout Sportleane 5
Berltsum Hervormd Centrum Bûterhoeke 1
Bitgum Martinus Tsjerke Buorren 13
Bitgummole De Molewjuk JH van Aismawei 19
Boksum Dorpshuis It String Hylaerderpaed 3
Deinum Sportcomplex Deinum It Holt 17
Dronryp MFA d’Ald Skoalle Hobbemasingel 17
Dronryp Parochiehuis Dûbelestreek 12
Franeker Woonzorgcentrum Botniahuis Botniasteeg 5
Franeker Saxenoord Prinses Beatrixstraat 1
Franeker Sjaerdemastate Groot Sjaerdema 27
Franeker Gemeentehuis Waadhoeke Harlingerweg 18
Franeker Serviceflat Froonacker Hertog van Saxenlaan 78
Franeker De Driesprong Salverderweg 21
Franeker C.B.S. Toermalijn P.J. Troelstrastraat 24
Ingelum Dorpshuis Skerne Wibe Folkert Klazingastrjitte 25
Marsum Dorpshuis Nij Franjum Franjumbuorsterpaed 12
Menaam Gemeentekantoor Dyksterbuorren 16
Menaam Nij Statelân (Graldastate) Nijlân 25
Minnertsga MFA de Doarpsfinne Fjildleane 14
Nij Altoenae Kerk tussen de Dijken Schuringaweg 20
Oosterbierum Gemeenschapscentrum It Mienskar Buorren 27
Oudebildtzijl Aerden Plaats Ds. Schuilingstraat 4
Peins Dorpshuis Us Doarpshûs Dorpsstraat 25
Ried Dorpshuis De Rede Hoofdstraat 4
Sexbierum Dorpshuis It Waed Skoalstrjitte 12
Skingen Dorpshuis Op Healwei Slappeterpsterdyk 13
St.-Annaparochie De Bining van Harenstraat 69
St.-Annaparochie Beuckelaer Beuckelaerstraat 25
St. Annaparochie R.K. Kerk, de Skúl Jan Jansz Costerstraat 1
St.-Jacobiparochie 't Jabikshuus Oosteinde 1
St.-Jacbobiparochie Ver.gebouw de Spitsroeden Oudebildtdijk 904
Tzum Zorgcentrum Martenahiem Dekemastraat 34
Tzummarum Nij Bethanië Nij Bethanië 1
Vrouwenparochie Dorpshuis De Kyfhûeck Waling Dykstrastraat 4
Wier d’ Ald Skoalle Lautawei 3
Winsum MFC De Helling Skâns 12
Wjelsryp Dorpshuis Yn’e Mande Galemawei 13
Uw Reactie