Omgevingsvergunning

Heeft u bouwplannen of verbouwplannen? Wilt u een monumentaal pand veranderen, een boom kappen of uw bedrijf veranderen? Of wilt u uw pand voor een ander doel gebruiken? Met een omgevingsvergunning regelt u dat in één keer. Deze vergunning vraagt u via het Omgevingsloket aan. U krijgt binnen acht weken bericht.

Hoeveel de omgevingsvergunning kost is afhankelijk van waarvoor u deze vergunning aanvraagt. Bekijk het overzicht van de tarieven.

Eenvoudige procedure

De eenvoudige procedure komt het meest voor. Deze procedure noemen we de reguliere procedure.

U krijgt de beslissing binnen acht weken. Deze termijn mag de gemeente één keer met zes weken verlengen. Dat kan gebeuren als de aanvraag niet binnen die acht weken kan worden beoordeeld. De termijn van acht weken start wanneer de vergunning volledig is ingediend. Het vooroverleg over de vergunning telt niet mee voor de termijn. 

Uitgebreide procedure

In bijzondere gevallen geldt een uitgebreide procedure. Bijvoorbeeld bij een omgevingsvergunning voor het milieu. En soms als de aanvraag afwijkt van het bestemmingsplan. 

De beslistermijn bij de uitgebreide procedure is zes maanden. Die termijn mag de gemeente met zes weken verlengen. Deze lange termijn is nodig omdat verschillende partijen moeten adviseren over de vergunningsaanvraag. 

Vergunningscheck

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft voor het bouwen van uw schuur, garage, aanbouw, uitbouw of ander bijbehorend bouwwerk? Ga dit zelf na door een vergunningscheck te doen via het Omgevingsloket.

Vooroverleg

Heeft u ingewikkelde plannen? Overleg dan eerst met de gemeente. Doe dit voordat u de aanvraag omgevingsvergunning indient. Door een vooroverleg bespaart u kosten. Ook voorkomt u daardoor vervelende verrassingen in het vergunningstraject. U kunt direct een afspraak maken met de gemeente door te bellen naar: 0517 - 380 380. Uw bouwplannen of verbouwplannen kunnen ook gevolgen hebben voor woningen dicht bij u. Het is goed om uw buren tijdig op de hoogte te stellen.

Slopen en asbest verwijderen

U heeft meestal geen omgevingsvergunning nodig voor sloopwerkzaamheden. Voor slopen en asbest verwijderen moet u wel een melding doen via het Omgevingsloket.

Aanvragen

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. De gemeente beoordeelt uw aanvraag omgevingsvergunning. Daarbij houden we rekening met natuur, ruimte en veiligheid. Het kan voorkomen dat de gemeente u vraagt meer documenten te geven of om uw activiteiten te onderbouwen. Bijvoorbeeld als het gaat om brandveiligheid of milieu.

Zienswijze

Soms is vooraf al duidelijk dat belanghebbenden, zoals buren, bezwaar gaan maken tegen uw bouwplannen. Het is dan verstandig om ze vooraf te vragen hun mening (zienswijze) aan de gemeente te laten weten. Zo kunt u bezwaar achteraf voorkomen.

  • Na het besluit hebben belanghebbenden nog zes weken de tijd om bezwaar te maken of in beroep te gaan. Ondanks dit bezwaar of beroep mag u alvast gaan bouwen of verbouwen. Wel raden we u aan te wachten tot de bezwaartermijn voorbij is. U weet dan zeker dat geen bezwaar is gemaakt.
  • De gemeente controleert hoe u uw plan uitvoert. Doet u dat niet volgens de vergunning? Dan kan de toezichthouder van de gemeente de bouw stilleggen. Of u zelfs het gebouw laten afbreken.