Locaties aanplakborden

  • Van 15 februari t/m 17 maart 2021 mogen er kosteloos posters geplakt worden op speciale aanplakborden.
  • Plak de posters niet over elkaar heen.
  • Het formaat van de borden  is 2.40 m x 1.30 m.
  • Het posterformaat is 40 x 60.
  • Er mogen ook sandwichborden geplaatst worden: 60 stuks per partij.  
  • Vraag voor sandwichborden ontheffing aan via info@waadhoeke.nl. Dit kost €25,- per ontheffing.
  • Op een aantal locaties staan dubbele borden.
Woonplaats Locatie Aantal borden
Franeker Harlingerweg t/o nr. 49 naast nr. 22 2 borden
Franeker H.v. Saksenlaan t/o AMS groenstrook naast Froonacker 2 borden
Franeker Voorstraat / Sjûkelân 2 borden
Sexbierum Tsjerk Hiddesstrjitte t/o nr. 1 langs Tsjerkepaed 2 borden
Oosterbierum Keatsebuorren t/o nr. 4 naast bushalte 2 borden
Tzummarum Kleasterwei t/o nr. 2 2 borden
Ried Berlikumerweg t/o nr. 1 voor Kaatsveld 2 borden
Tzum Franekerweg t/o nr. 33 langs parkeerhaven 2 borden
Achlum Jonkerschap t/o nr. 1 2 borden
Winsum COOP, langs de sloot 2 borden
Menaam Orxmasingel 2 - hoek Rypsterdyk 2 borden
Dronryp Brêgebuorren 2 in plantsoen 2 borden
Deinum Tegenover St. Janswei 82 2 borden
Blessum It Súd bij parkeerplaats 1 bord
Boksum Heechpaed – Buorren bij bankje 1 bord
Ritsumasyl Bij brug naar fietspad 1 bord
Marsum Bitgumerdyk hoek Ljouwterdyk 1 bord
Ingelum Buorren- Parkeerplaats bushalte 1 bord
Bitgummole Terhornestrjitte 1 bij de glasbol 2 borden
Bitgum Bij vijver tegenover Buorren 62 2 borden
Berltsum Bij hondje Bitgumerdyk 10 2 borden
Wier Bij aanplakbord bij Hegedyk 22 1 bord
Slappeterp Naast aanplakbord bij Menamerdyk 5 1 bord
Skingen Bij aanplakbord Buorren 14 1 bord
St. –Annaparochie Stadhoudersweg/van Harenstraat 1 bord
Nij Altoenae Hoek Schuringaweg/Oudebildtdijk 1 bord
St. -Jacobiparochie Op plein midden in dorp bij kerk 1 bord
Westhoek Bij Oudebildtdijk 1145, Westhoek 1 bord
Vrouwenparochie J.P van der Bildtstraat/rotonde 1 bord
Oudebildtzijl Hoek Keuningsstreek, Oudebildtzijl 1 bord
Minnertsga Bij parkeerhaven grote kerk, centrum Minnertsga 1 bord