Besluitenlijst college

Het college van B en W vergadert elke week. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt. Deze lijsten vindt u via het volgende overzicht. Een besluitenlijst blijft een maand zichtbaar op deze pagina. Zoekt u een oudere besluitenlijst? Kijk dan in ons archief.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer en R. de Vries en gemeentesecretaris J.K. IJkema

Memo intrekken 13b Opiumwet beleid

Het college heeft kennis genomen van deze memo.

Mandaatverlening onderwijsroute inburgering

Het college besluit de gemeente Leeuwarden te mandateren voor de contractering van de onderwijsroute pilot in het kader van de Wet Inburgering 2021.

Toetsingskader Wmo

Het college besluit:

 1. Het toetsingskader Wmo te gebruiken om toezicht te houden op de kwaliteit van Wmo-voorzieningen.
 2. Het toetsingskader Wmo vast te stellen als nadere regels.
 3. Aan het toetsingskader Wmo terugwerkende kracht te verlenen tot en met 1 januari 2022.
 4. Het toetsingskader Wmo te publiceren.

Definitieve uitvoeringsinformatie 2023, waarin opgenomen de activiteitenraming 2023

Het college besluit de definitieve uitvoeringsinformatie 2023, waarin opgenomen de activiteitenraming 2023 vast te stellen.

Subsidieaanvraag 2023 - Juridische begeleiding statushouders door Vluchtelingenwerk Nederland

Het college besluit Vluchtelingenwerk een subsidie van € 5.790 toe te kennen voor het juridisch spreekuur in 2023.

Leader 2023 - 2027

Het college besluit:

 1. Het traject om tot een Leader gebied te komen te ondersteunen.
 2. De intentie uit te spreken om een financiële bijdrage te leveren aan het leaderprogramma, wanneer Waadhoeke als onderdeel van een Leader gebied wordt toegewezen. Het gaat om een bijdrage van naar schatting € 50.000 per jaar, de komende vier jaar gedekt uit het ontwikkelfonds.
 3. Vorenstaande besluiten per brief te delen met het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân.
 4. De Raad hierover te informeren, door het versturen van een memo.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer en R. de Vries en gemeentesecretaris J.K. IJkema

Raadsmemo agrarische dam Bitgum

Het college stemt in met de raadsmemo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Raadsvragen windmolens VVD / SAM 

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Raadsvragen VVD Catch the Wind

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Verkeersmaatregelen Zwarte Haan

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met uitvoering van de verkeersmaatregelen uit het rapport “Verkeersmaatregelen Zwarte Haan”.
 2. De raad hierover te informeren.

Herijking van het gemeentelijk AED-beleid 2022-2025

Het college besluit:

 1. De notitie Waadhoeke Hartveilig -een herijking van het gemeentelijk AED-beleid 2022-2025 ter vaststelling aan de raad voor te leggen.
 2. De raad voor te stelen de incidentele kosten van € 65.500 voor uitvoering van het gemeentelijk AD-beleid ten laste te brengen van “onvoorzien incidenteel”, conform het raadsadvies.

Subsidieafrekening 2021 Museum Martena

Het college besluit:

 1. De subsidie aan Museum Martena over 2021 definitief vast te stellen op € 291.691
 2. Over 2021 een nabetaling van € 1.794 aan huurvergoeding te doen.

Zonnepanelen gymzalen (Bitgummole en Marsum)

Het college besluit:

 1. Een krediet beschikbaar te stellen van € 15.600 voor het plaatsen van zonnepanelen op de gymzalen Bitgummole en Marsum.
 2. Dit krediet te dekken uit de post Onvoorzien éénmalig middels een begrotingswijziging.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer en R. de Vries en gemeentesecretaris J.K. IJkema

Memo college septembercirculaire 2022

Het college heeft kennis genomen van deze memo.

Raadsmemo Oud Kaatsveld

Het college stemt in met de raadsmemo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Raadsmemo Aanwijzing Lokale Omroep

Het college stemt in met de raadsmemo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Raadsmemo Waadhoeke opnamestop Woodbrookers

Het college stemt in met de raadsmemo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Advies aanvraag Regio Deal Noardwest-Fryslân

Het college besluit:

 1. De aanvraag voor de Regiodeal Noardwest-Fryslân, conform bijlagen 2a t/m 2d, vast te stellen.
 2. Toezegging tot het beschikbaar stellen van de cofinanciering voor een bedrag van maximaal 5 miljoen euro.
 3. Ermee in te stemmen dat Waadhoeke optreedt als penvoerder voor het indienen van de aanvraag van de Regio Deal Noardwest-Fryslân.
 4. De raad hierover te informeren.

Bekostiging boekencollecties t.b.v. dBos

Het college besluit:

 1. Een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van boekencollecties ten behoeve van de Bibliotheek op school (dBos).
 2. Dit bedrag te dekken uit het GIDS budget van 2022 (grootboeknummer 6710001/38030).

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Poiesz Berltsum

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan: Poiesz -Berltsum Sportleane, It Achtepaed met IMRO codering NL.IMRO.1949.BPBerltAchtepaed1-VAS1 vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan Poiesz Berltsum vast te stellen.
 3. De raad voor te stellen om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Bestemmingsplan St.-Jacobiparochie – Gijsbert van Swietenstraat 23

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan St.-Jacobiparochie – Gijsbert van Swietenstraat 23 met IMRO codering NL.IMRO.1949.BPStjGvSwiestr23-VAS1 te laten vaststellen.
 2. De raad voor te stellen voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen

Startnotitie IVP

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de inhoud van de Startnotitie Integraal Veiligheidsplan Waadhoeke 2023-2026.
 2. De Startnotitie Integraal Veiligheidsplan Waadhoeke 2023-2026 middels een advies voor te leggen aan de gemeenteraad.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer en R. de Vries en gemeentesecretaris J.K. IJkema

Samenwerkingsovereenkomst aanleg glasvezel aanvulling

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Waadhoeke Delta
 2. De burgemeester van de gemeente Waadhoeke besluit, gelet op artikel 171, lid 2 Gemeentewet, wethouder K. Arendz te machtigen tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Ontwerp wijzigingsplan Franeker, van Harinxmaweg 7

Het college besluit het ontwerp wijzigingsplan Franeker – van Harinxmaweg 7 gedurende zes weken ter inzage te leggen.

Toedeling beheer oevers langs vaarwegen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de verdere uitwerking voor toewijzing van het oeverbeheer volgens de functionele benadering (variant 5).
 2. Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad in te stemmen met het instellen van een oeverfonds voor publieke en private partijen waarbij de reikwijdte aansluit bij de praktijksituatie (variant Y) en de loketfunctie centraal bij de provincie Fryslân wordt belegd (variant 1).
 3. Onder voorbehoud van goedkeuring van de raad in te stemmen om op basis van de gecombineerde verdeelsleutel met ingang van 2024 jaarlijks € 42.677 bij te dragen aan dit provinciale oeverfonds.
 4. Deze bijdrage via de kadernota 2024 tot en met 2027 structureel in de begroting 2024 op te nemen.
 5. Het provinciebestuur onder voorbehoud van goedkeuring van de raad te adviseren op basis van voorgdeaan besluitpunten.

Behoefte onderzoek primaire dienstverlening

Het college besluit:

 1. De huidige situatie en de behoefte van de inwoners en ondernemers op het gebied van primaire (of basis) dienstverlening in beeld te brengen.
 2. De opdracht voor een behoefteonderzoek (flitspeiling) extern uit te zetten.

Jaarverslagen klachten 2020 en 2021

Het college besluit kennis te nemen van de jaarverslagen en vast te stellen.

Jaarverslagen 2020 & 2021 - adviescommissie bezwaarschriften

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarverslagen 2020 & 2021 van de adviescommissie voor bezwaarschriften en de aanbevelingen van de commissie over te nemen.
 2. De jaarverslagen 2020 & 2021 ter informatie te zenden aan de gemeenteraad.

VVGB realisatie wintergarten Nieuwbuurtsterweg 48 in Tzum

Het college besluit de raad voor te stellen onder voorbehoud van geen ingediende zienswijzen een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de verlening van de omgevingsvergunning voor het oprichten van een wintergarten op het perceel Nieuwbuurtsterweg 48 in Tzum.

Optimalisatie Dorpen- en wijkenregeling

Het college besluit

 1. De subsidieregeling Dorpen en Wijken 2023 vast te stellen.
 2. De op grond van de Subsidieregeling te verstrekken subsidies te dekken uit het dorpen- en wijkenfonds van de gemeente Waadhoeke.
 3. Het subsidieplafond voor de subsidieregeling, voor de jaren 2023 tot en met 2026, vast te stellen op 1,2 miljoen euro, dit onder voorbehoud dat de raad dit bedrag beschikbaar stelt bij de besluitvorming over de programmabegroting 2023.
 4. De uitkomsten van de evaluatie en uw besluit omtrent de nieuwe subsidieregeling Dorpen en Wijken 2023 met bijgevoegde memo ter kennis te brengen aan de gemeenteraad.

Vervanging vacuümriool Sint Jacobiparochie

Het college besluit af te wijken van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid en het werk na indexatie gunnen aan Aannemersbedrijf Witteveen te Surhuisterveen.

Subsidieaanvraag voor het project 'Archeologie aan het Wad'

Het college besluit:

 1. De Aerden Plaats, zijnde penvoerder van het project ‘archeologie aan het Wad’ een eenmalige subsidie toe te kennen van € 27.500 voor vernieuwing en doorontwikkeling van de 3 archeologische steunpunten in onze regio.
 2. Dit bedrag te dekken vanuit het budget van het programma Ontwikkelperspectief.

Berap II 2022

Het college besluit:

 1. De Berap II 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad om deze vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen het negatieve saldo van € 390.125 van de Berap II ten laste van de post onvoorzien eenmalig te brengen.

Begrotingswijziging (dertiende) van de programmabegroting 2022

Het college besluit de raad voor te stellen de wijziging (dertiende) van de programmabegroting 2022 vast te stellen.