Interviews

Wethouder Jan Dijkstra

Wat heb je zelf met het onderwerp duurzaamheid?

Met de industrialisatie en het verbranden van fosiele brandstoffen hebben we onszelf als mensen veel welvaart bezorgd. Gaandeweg werd wel duidelijk dat onze wereld er erg onder te lijden kreeg. Lang… te lang hebben we dat voor ons uitgeschoven. We ervaren nu allemaal de gevolgen en die zijn heel erg. Dat stilzwijgen willen en kunnen we niet meer. Het moet en het zal anders.

Daarom zijn we bezig met duurzaamheid, wat voor mij betekent dat we bezig zijn met het doorgeven van de wereld aan onszelf, onze kinderen, onze kleinkinderen en verder.

Voor mij persoonlijk is dat een drijfveer om langs politieke weg daar wat in te betekenen.

Waarom is duurzaamheid zo belangrijk?

Duurzaamheid is een begrip dat aangeeft dat wat we doen ook goed is voor de toekomst van de aarde. We hebben het dan over eigenlijk alles waar we mee bezig zijn. We willen niet minder welvaart, hoeft ook niet. Maar dan moeten we de energie die we nodig hebben, schoon opwekken, het eten dat we nuttigen produceren zonder schade aan grond, lucht en water, ruimte geven aan niet-aangetaste natuur en iedereen dat gunnen.

Wat doet de gemeente op het gebied van duurzaamheid?

In Waadhoeke hebben we de afgelopen vier jaar een begin gemaakt met duurzaamheid als onderwerp voor ons handelen. We noemen dat de duurzaamheidsagenda, omdat de ontwikkelingen steeds doorgaan en we up-to-date willen blijven. Dat betekent bijvoorbeeld dat we zoeken naar mogelijkheden om onze eigen energie schoon op te wekken; we zetten fors in op het minder gebruiken van energie op alle mogelijke manieren, onder andere door isolatie; meer materiaal hergebruiken en dus minder spul weggooien; dat we fairtrade gemeente zijn; een biodiversiteitsplan hebben om alle leven een kans te geven.

Wat moeten onze inwoners met het onderwerp duurzaamheid?

U als inwoner kunt makkelijk aanhaken bij onze doelen, iedereen binnen zijn eigen mogelijkheden. Ook willen we graag van u horen wat wij beter of anders kunnen doen. Dat kan klein zijn of groot, iedereen kan wat betekenen. Het Friese woord anders, Oars, is ook het thema wat we hieraan hebben gekoppeld om te laten zien dat het anders kan en moet. Wij proberen al onze inwoners te bereiken en uit te dagen.

Wat hoop je voor de toekomst?

Ik hoop dat we zo’n gemeenschap bouwen die goed is voor ons, maar ook voor iedereen en alles om ons heen. Mens, dier en plant.

Mijn heit vatte dat in de vorige eeuw altijd samen als: “We moatte mei inoar troch de tiid” (We moeten met elkaar door de tijd) en zo is het.

De moderne variant daarop zijn de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelen. Die hebben we dan ook als richtlijn voor ons handelen.