Bekindmakings

Bekindmakings binne openbare publikasys over beslútten of gebeurtenissen, die’t foor jou fan belang weze kinne. Ons bekindmakings fine jou op overheid.nl.

Alle offisjele bekindmakings publiseert de gemeente fia overheid.nl. Wille jou berichten over de buurt fia de e-post krije? Meld je dan an bij de e-post-dienst fan Overheid.nl, dan krije jou onder meer berichten over rúmtelike plannen, ferordenings, omgevingsfergunnings en ferkeersbeslútten bij jou in de buurt.

Jou kinne de bekindmakings en publikasys insien bij ônze sintrale baly op ’t gemeentehuus. 

In de Bildtse Post en de Franeker Courant kinne jou elke woensdeg de gemeentepagina leze. Hierin staat ok informatie fan de gemeente. De krant is ok digitaal te lezen op: