Kernen en inwoners

De voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel zijn per 1 januari 2018 gefuseerd tot een nieuwe gemeente: Waadhoeke.

Waadhoeke telt 46.308 inwoners, verspreid over 41 kernen. De kernen met het aantal inwoners (per 1 januari 2022) vindt u hieronder:

 • Achlum: 583
 • Baaium: 104
 • Berltsum: 2.614
 • Bitgum: 808
 • Bitgummole: 917
 • Blessum: 78
 • Boer: 47
 • Boksum: 403
 • Deinum: 1.047
 • Dongjum: 366
 • Dronryp: 3.283
 • Firdgum: 66
 • Franeker: 12.812
 • Herbaijum: 257
 • Hitzum: 221
 • Ingelum: 367
 • Klooster Lidlum: 42
 • Marsum: 1.051
 • Menaam: 2.737
 • Minnertsga: 1.741
 • Nij Altoenae: 320
 • Oosterbierum: 561
 • Oudebildtzijl: 944
 • Peins: 259
 • Pietersbierum: 145
 • Ried: 435
 • Schalsum: 144
 • Sexbierum: 1.686
 • Skingen: 102
 • Slappeterp: 88
 • Spannum: 244
 • St.-Annaparochie: 4.901
 • St.-Jacobiparochie: 1.724
 • Tzum: 1.098
 • Tzummarum: 1.357
 • Vrouwenparochie: 692
 • Westhoek: 246
 • Wier: 189
 • Winsum: 1.049
 • Wjelsryp: 455
 • Zweins: 125