Uttreksel burgerlike stand

Hewwe jou 'n bewiis norig fan befoorbeeld jou geboorte, huwlik of echtskaiding? Fraag dan 'n úttreksel burgerlike stand an. Jou krije dan 'n kopy fan de offisjele akte. Jo docht dit by de gemeente wêr de barren hat plakfûn. Dut kin online anfroegen worre met jou DigiD en jou ontfange 't úttreksel binnen 5 werkdagen per post.

  • € 14,30
  • ‘n Ofskrift is ‘n kopy fan de akte met ‘n stimpel en ‘n handtekening fan de amtner fan de burgerlike stand. Dut hyt ‘n ‘gewaarmerkt afschrift’. ‘t Ofskrift fan de akte is alleen in ’t Nederlâns te krijen. Hewwe jou ‘n ôfskrift fan de akte in ‘n ândere taal norig? Dan motte jou de akte sels deur ‘n beëdigd tolk/fertaler fertale late.
  • ‘n (internasjonaal) Uttreksel fan de geboorte-akte is wel in meerdere talen beskikber. In ‘t úttreksel staan alleen de persoansgegevens die’t op de akte staan. ‘t Uttreksel is d’r in ‘t Nederlâns, Ingels, Frâns, Dúts, Spaans, Gryks, Italiaans, Portugees, Turks en Servo-Kroatys.
  • Jou motte 't úttreksel anfrage in de gemeente fan geboorte, huwlik of ferstorven.
  • Jou krije 't úttreksel burgerlike stand binnen 5 werkdagen thússtuurd.
  • 't Uittreksel is 'n kopy fan de akte. 'n Akte is 'n offisjeel dokumint. In soa'n akte het de gemeente 'n belangrike gebeurtenis in jou leven fastlaid: ’n geboorteakte, huwliksakte, partnerskapsakte of akte fan ferstorven. Deuze aktes blive altiten in de gemeente, der't de gebeurtenis plakfonnen het.
  • Geef goed an werfoor at jou 't úttreksel norig binne en wat d'rop staan mot. Befoorbeeld gegevens fan jou geboorte of huwlik. Dan maakt de gemeente 'n úttreksel met de korrekte gegevens d'rop. Binne jou 'n bewiis norig dat jou in de gemeente Waddenhoek weune? Fraag dan 'n úttreksel basisregistrasy persoanen (BRP) an.