Festige fanút 't búttenland

Weune jou in 't búttenland en wille jou in Nederland weunen gaan? Skriif jou dan binnen 5 dagen na ankomst persoanlik in bij de gemeente.

Meitsje telefoanysk in ôfspraak via (0517) 380 380.

 • Gratis
 • 'n Geldig paspoort, geldig rijbewiis, geldige identiteitskaart of ferbliifsfergunning foor bepaalde of onbepaalde tiid.
 • Búttenlânse dokuminten soa as 'n geboorte-, huwliks- of echtskaidingsakte. Soms is 't norig dat jou búttenlânse dokuminten legalisere late in 't lând der't jou wegkomme. Dat laat de echthyd fan 'n dokumint sien. Soms motte de dokuminten ok fertaald weze.
 • Skriftlike toestimmingsferklaring at jou meerderjarig binne en niet de hoofdbeweuner op jou nije adres.
 • Of ful de ferklaring online in. Let op: jou hewwe de DigiD inlogkoade fan de hoofdbeweuner norig.
 • De gemeente mot de identiteit faststelle fan idereen die't him in Nederland inskriift. Derom motte jou persoanlik met jou identiteitsbewiis bij ôns ankomme. Ok minderjarige kines motte persoanlik bij de inskriving anwezig weze.
 • Wille jou je inskrive? Dan mot jou ferbliif in Nederland rechtmatig weze. Jou ferbliif is rechtmatig at:
  • Jou de Nederlânse nasjonaliteit hewwe.

  • Jou de nasjonaliteit fan 'n ânder lând út de Europese Uny hewwe.

  • Jou 'n geldige ferbliifsfergunning hewwe.

  • Jou hewwe ‘n adres in Waadhoeke en binne fan doel om langer as fier maanden in Nederland te bliven.

 • Ferhuze jou fanút Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan hewwe jou ‘n bewiis fan útskriving út de Persoansinformasyfoorsiening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA) norig.