Bezwaar en beroep

Ben je het niet eens met een besluit van de gemeente? Dien dan een bezwaarschrift in. Kun je je zich niet vinden in het besluit over jouw bezwaar? Dien dan een beroepschrift in.

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. Je moet griffierecht betalen als je een beroepschrift indient. Voor meer informatie over de kosten kun je contact opnemen met de griffie van de rechtbank Noord-Nederland. Als de rechter je beroep gegrond verklaart, moet de gemeente meestal het betaalde griffiegeld vergoeden aan jou. Is je beroep ongegrond, dan blijven de kosten meestal voor je eigen rekening.

In de bekendmaking van een besluit staat òf je bezwaar kunt maken. De gemeente maakt het besluit bekend door een brief te sturen aan de aanvrager. Of door een publicatie te plaatsen op overheid.nl.

Je kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen:

 • De WOZ-waardebepaling;
 • Een omgevingsvergunning;
 • Een subsidiebesluit;
 • Een handhavingsbesluit;
 • Een APV-vergunning of een APV-ontheffing. Of tegen de afwijzing daarvan. 

Je kunt geen bezwaar maken tegen:

 • Verordeningen;
 • Beleidsnota’s/-regels;
 • Andere algemene besluiten; 
 • Privaatrechtelijke besluiten, zoals huur- en koopovereenkomsten.

In de bekendmaking van een besluit staat òf je bezwaar kunt maken. De gemeente maakt het besluit bekend door een brief te sturen aan de aanvrager. Of door een publicatie te plaatsen op overheid.nl.

Je kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de WOZ-waardebepaling, een omgevingsvergunning, een subsidiebesluit, een handhavingsbesluit, een APV-vergunning of een APV-ontheffing. Of tegen de afwijzing daarvan. Je kunt geen bezwaar maken tegen verordeningen, beleidsnota’s/-regels en andere algemene besluiten. Ook niet tegen privaatrechtelijke besluiten, zoals huur- en koopovereenkomsten.

Een bezwaar moet binnen zes weken na de bekendmaking ervan worden ingediend.

In je bezwaarschrift moeten de volgende punten staan:

 • De datum waarop je het bezwaarschrift schrijft;
 • Je naam, adres en handtekening;
 • Het kenmerk en een omschrijving van het besluit waartegen je bezwaar indient;
 • De reden waarom je bezwaar indient.

Maak je bezwaar (mede) namens iemand anders, stuur dan een machtiging mee.

De onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften nodigt jou en mogelijk andere belanghebbenden uit om de zaak tijdens een hoorzitting toe te lichten. Belanghebbenden kunnen het dossier gedurende één week voorafgaand aan die hoorzitting inzien bij de balie van het gemeentehuis. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de adviescommissie.

De hoorzitting

Tijdens de hoorzitting licht je jouw bezwaar toe. Bijna altijd is dan ook een ambtenaar aanwezig. Deze licht het besluit van de gemeente toe en reageert op wat je vertelt. De adviescommissie krijgt zo alle informatie om een advies over jouw bezwaarschrift te geven.

Het advies

De adviescommissie stuurt het advies over je bezwaar naar het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Die neemt dan een beslissing. Je krijgt daarna een kopie van het verslag van de hoorzitting en het advies. Ook ontvang je de beslissing op het bezwaar.

Ben je het niet eens met het besluit op jouw bezwaarschrift? Dan kun je binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland.

Gebruik hiervoor het digitale loket Rechtspraak. Log in met je DigiD. Of stuur het beroepschrift op naar:

Rechtbank Noord-Nederland  Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 150 9700 AD  Groningen

In je beroepschrift moeten de volgende punten staan:

 • De datum waarop je het beroepschrift schrijft;
 • Je handtekening;
 • Een omschrijving van het besluit waartegen je beroep indient;
 • De reden waarom je beroep indient.

Stuur een kopie mee van het besluit waartegen u beroep indient.

Soms kun je je bedenkingen al kenbaar maken tegen het voornemen of het ontwerp van een besluit. In het ontwerpbesluit staat wie een zienswijze kan indienen en wanneer de zienswijze uiterlijk ingestuurd moet zijn. Meestal kan iedereen een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Vaak is dit een periode van zes weken.

Bij het besluit houdt de gemeente rekening met de op tijd ingediende zienswijzen. De gemeente kan het besluit dus aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen. Daarna is er vaak bezwaar en beroep mogelijk. Dat staat dan in de bekendmaking van het besluit.

 • Als je bezwaar maakt, blijft de betalingsverplichting bestaan. Het (resterende) bedrag van de aanslag moet je binnen de op het aanslagbiljet genoemde vervaltermijnen betalen. 
 • Wordt jouw bezwaarschrift gegrond verklaard, dan krijg je het teveel betaalde bedrag terug.
 • Indien je uitstel van betaling wenst, kun je dit aanvragen bij de invorderingsambtenaar. Dit kan op twee manieren:
  1. Per e-mail via e-mailadres inningen@waadhoeke.nl.
  2. Per post aan: 
   • De invorderingsambtenaar van de gemeente Waadhoeke
   • Postbus 58, 8800 AB Franeker
 • Vermeld in je email en brief het aanslagnummer, je naam, adres en woonplaats en waarom je uitstel van betaling aanvraagt.