Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dien dan een bezwaarschrift in. Kunt u zich niet vinden in het besluit over uw bezwaar? Dien dan een beroepschrift in.

Het indienen van een bezwaarschrift is gratis. U moet griffierecht betalen als u een beroepschrift indient. Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de griffie van de rechtbank Noord-Nederland. Als de rechter uw beroep gegrond verklaart, moet de gemeente meestal het betaalde griffiegeld vergoeden aan u. Is uw beroep ongegrond, dan blijven de kosten meestal voor uw rekening.

In de bekendmaking van een besluit staat òf u bezwaar kunt maken. De gemeente maakt het besluit bekend door een brief te sturen aan de aanvrager. Of door een publicatie te plaatsen op overheid.nl.

U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen:

 • De WOZ-waardebepaling;
 • Een omgevingsvergunning;
 • Een subsidiebesluit;
 • Een handhavingsbesluit;
 • Een APV-vergunning of een APV-ontheffing. Of tegen de afwijzing daarvan. 

U kunt geen bezwaar maken tegen:

 • Verordeningen;
 • Beleidsnota’s/-regels;
 • Andere algemene besluiten; 
 • Privaatrechtelijke besluiten, zoals huur- en koopovereenkomsten.

In de bekendmaking van een besluit staat òf u bezwaar kunt maken. De gemeente maakt het besluit bekend door een brief te sturen aan de aanvrager. Of door een publicatie te plaatsen op overheid.nl.

U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de WOZ-waardebepaling, een omgevingsvergunning, een subsidiebesluit, een handhavingsbesluit, een APV-vergunning of een APV-ontheffing. Of tegen de afwijzing daarvan. U kunt geen bezwaar maken tegen verordeningen, beleidsnota’s/-regels en andere algemene besluiten. Ook niet tegen privaatrechtelijke besluiten, zoals huur- en koopovereenkomsten.

Een bezwaar moet  binnen zes weken na de bekendmaking ervan worden ingediend.

In uw bezwaarschrift moeten de volgende punten staan:

 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • Uw naam, adres en handtekening;
 • Het kenmerk en een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar indient;
 • De reden waarom u bezwaar indient.

Maakt u bezwaar (mede) namens iemand anders, stuur dan een machtiging mee.

De onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften nodigt u en mogelijk andere belanghebbenden uit om de zaak tijdens een hoorzitting toe te lichten. Belanghebbenden kunnen het dossier gedurende één week voorafgaand aan die hoorzitting inzien bij de balie van het gemeentehuis. Neem hiervoor contact op met de secretaris van de adviescommissie.

De hoorzitting

Tijdens de hoorzitting licht u uw bezwaar toe. Bijna altijd is dan ook een ambtenaar aanwezig. Deze licht het besluit van de gemeente toe en reageert op wat u vertelt. De adviescommissie krijgt zo alle informatie om een advies over uw bezwaarschrift te geven.

Het advies

De adviescommissie stuurt het advies over uw bezwaar naar het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. Die neemt dan een beslissing. U krijgt daarna een kopie van het verslag van de hoorzitting en het advies. Ook ontvangt u de beslissing op het bezwaar.

Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland.

Gebruik hiervoor het digitale loket Rechtspraak. Log in met uw DigiD. Of stuur het beroepschrift op naar:

Rechtbank Noord-Nederland  Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 150 9700 AD  Groningen

In uw beroepschrift moeten de volgende punten staan:

 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft;
 • Uw handtekening;
 • Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient;
 • De reden waarom u beroep indient.

Stuur een kopie mee van het besluit waartegen u beroep indient.

Soms kunt u al uw bedenkingen kenbaar maken tegen het voornemen of het ontwerp van een besluit. In het ontwerpbesluit staat wie een zienswijze kan indienen en wanneer de zienswijze uiterlijk ingestuurd moet zijn. Meestal kan iedereen een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Vaak is dit een periode van zes weken.

Bij het besluit houdt de gemeente rekening met de op tijd ingediende zienswijzen. De gemeente kan het besluit dus aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen. Daarna is er vaak bezwaar en beroep mogelijk. Dat staat dan in de bekendmaking van het besluit.

 • Als u bezwaar maakt, blijft de betalingsverplichting bestaan. Het (resterende) bedrag van de aanslag moet u binnen de op het aanslagbiljet genoemde vervaltermijnen betalen. 
 • Wordt uw bezwaarschrift gegrond verklaard, dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.
 • Indien u uitstel van betaling wenst, kunt u dit aanvragen bij de invorderingsambtenaar. Dit kan op twee manieren:
  1. Per e-mail via e-mailadres inningen@waadhoeke.nl.
  2. Per post aan: 
   • De invorderingsambtenaar van de gemeente Waadhoeke
   • Postbus 58, 8800 AB Franeker
 • Vermeld in uw email en brief het aanslagnummer, uw naam, adres en woonplaats en waarom u uitstel van betaling aanvraagt.