Paspoart en rydbewiis

Identiteitsbewizen, paspoart en sûnensferklearring

Ôffal

Offalkalinder, opheljen en fuortbringen fan ôffal en oanfreegjen kontener

Organisaasje

Kolleezje, wurkje by Waadhoeke en wetten

Gemeenteried

Nei de site fan de gemeenteried.

Ferfarre

Ferfarre binnen of nei waadhoeke emigrearje

Fergunningen

Saken dêr’t jo tastimming foar nedich hawwe

Belesting

Belesting betelje, WOZ en OZB

Jild en soarch

Gebietsteam, finansjele help en handicapteparkearkaart

Trouwen

Houlik, partnerskip en naamgebrûk

Berte en ferstjerren

Oanjefte dwaan fan in berte en in ferstjerren

Úttreksels

VOG, úttreksel BRP en boargerlike stân

Klacht en melden

Wat melde, fûn foarwerpen en klacht yntsjinje