Wurkje by de gemeente

Besjoch ús aktuele fakatueres op werkeninfriesland.nl

Wy binne Waadhoeke

Waadhoeke hat hast 47.000 ynwenners, fjirtich doarpen en buorskippen en ien stêd. Waadhoeke stiet ticht by de minsken. Mei koarte linen nei it bestjoer en de tsjinstferliening tichtby. Dit betsjut dat wy deropút gean, yn kontakt mei ús omjouwing en ynwenners.

Wurkje by Waadhoeke

Meiwurkers binne by ús professionals mei talint. Mei-inoar ûndersykje wy, geane we yn petear, sykje we oplossingen en geane we bûten  de bewende paden del. We brûke mekoars kompetinsjes. Wy ha hert foar ús wurk, binne ynteger en betrouber. We binne út op resultaten en dogge dat meielkoar. Wy krije ferantwurdlikens en we steane foar mekoar en foar de organisaasje.

Waadhoeke is in jonge, oantreklike en fernijende gemeente, net in dei is hjir itselde. Der is romte foar inisjatyf en ûntwikkeling. Mei in goeie kombinaasje tusken wurk en privee. Do komst telâne yn in moderne wurkomjouwing en we biede dy in oantreklik pakket mei arbeidsbetingsten. Want do bist tige wichtich foar it sukses fan Waadhoeke!