Dwangsom

Neemt de gemeente te laat een beslissing op uw aanvraag voor bijvoorbeeld een vergunning of ontheffing? Dan heeft u misschien recht op een dwangsom. Een dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen.

In de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen staat dat u soms recht heeft op een dwangsom als de overheid te laat een besluit neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunt u dan via de rechter een besluit afdwingen.

Is de gemeente te laat met een beslissing? Dan kunt u de gemeente ‘in gebreke stellen’. U laat de gemeente dan weten dat ze niet op tijd een beslissing heeft genomen. Dit kan per e-mail of brief, onder vermelding van 'ingebrekestelling'.

  • Per brief: Gemeente Waadhoeke  T.a.v. college van burgemeester en wethouders  Postbus 58  8800 AB Franeker

Heeft u twee weken daarna nog geen beslissing ontvangen? Dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag buiten de beslistermijn om. U kunt dan ook bij de rechter in beroep gaan voor het afdwingen van een beslissing op uw aanvraag.