Bouw-, verbouw of sloopplannen na 1 januari? Neem contact met ons op!

maandag 4 december

Heb je plannen om na 1 januari 2024 te bouwen, verbouwen of te slopen? Of wil je iets anders aan jouw omgeving veranderen? In veel gevallen is er een vergunning nodig. Vanaf 1 januari is er de Omgevingswet. Een nieuwe wet waarin veel regels en wetten samenkomen die gaan over jouw leefomgeving. De Omgevingswet is er niet alleen voor gemeenten maar ook andere besturen zoals het Rijk, Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân.

De bedoeling

De gedachte achter de wet is dat het aanvragen van een vergunning en het verlenen ervan makkelijker wordt. Bij sommige vergunningen wordt de doorlooptijd ook korter. Voor alle gemeenten maar ook provincies en waterschappen is het spannend en afwachten of de nieuwe Omgevingswet het inderdaad makkelijker maakt. We weten namelijk niet of alles werkt zoals het bedacht is. Ons advies: “Heb je een bouwplan? Laat het ons weten zodat we met je mee kunnen denken.

Betrek de gemeente in je plannen

Wethouder Jan Dijkstra van Gemeente Waadhoeke zegt hierover: “We steane flak foar it yngean fan in nije wet. Dat betsjut nochal wat foar elkenien, jo as oanfreger en ek foar ús amtlike organisaasje. It sil wennen wêze en we moatte ûnderfine hoe 't it giet. Ik soe dan ek sprekke fan in oergongsfaze dy 't der is nei 1 jannewaris. As gemeente binne we al in skoft dwaande mei de tarieding en it is bêst spannend, wat wurket aanst goed? Net alles sil fuort slagje, mar it doel is úteinlik dat mei de Omjouwingswet feroaringen yn de omjouwing ienfâldiger behandele wurde sille. It is no ek net altyd maklik. Wy steane klear om ynwenners en bedriuwen goed te helpen mei harren fergunningsoanfraach. Of wannear 't se ynformaasje fan ús nedich hawwe om in fergunning oan te freegjen. Dêrom freegje ik elkenien mei bouplannen, belûk Gemeente Waadhoeke by jo plannen. Belje of mail ús, we kinne dan per situaasje meienoar sjen wat it bêste is”.

Meer weten?

Wil je meer weten over de Omgevingswet, kijk dan ook op Omgevingswet | Rijksoverheid.nl. En zijn er inderdaad plannen om te bouwen, verbouwen of te slopen? Neem contact met ons op, wij helpen je graag.