Kernen en inwoners

De voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel zijn per 1 januari 2018 gefuseerd tot een nieuwe gemeente: Waadhoeke.

Waadhoeke telt 46.147 inwoners, verspreid over 41 kernen. De kernen met het aantal inwoners (per 1 januari 2021) vindt u hieronder:

 • Achlum: 595
 • Baajum: 112
 • Berltsum: 2.572
 • Bitgum: 797
 • Bitgummole: 908
 • Blessum: 78
 • Boer: 46
 • Boksum: 416
 • Deinum: 1.055
 • Dongjum: 374
 • Dronryp: 3.271
 • Firdgum: 67
 • Franeker: 12.781
 • Herbaijum: 259
 • Hitzum: 224
 • Ingelum: 374
 • Klooster Lidlum: 41
 • Marsum: 1.051
 • Menaam: 2.664
 • Minnertsga: 1.736
 • Nij Altoenae: 324
 • Oosterbierum: 539
 • Oudebildtzijl: 947
 • Peins: 257
 • Pietersbierum: 139
 • Ried: 444
 • Schalsum: 148
 • Sexbierum: 1.702
 • Skingen: 95
 • Slappeterp: 90
 • Spannum: 252
 • St.-Annaparochie: 4.826
 • St.-Jacobiparochie: 1.762
 • Tzum: 1.105
 • Tzummarum: 1.369
 • Vrouwenparochie: 688
 • Westhoek: 252
 • Wier: 190
 • Winsum: 1.023
 • Wjelsryp: 451
 • Zweins: 123
 • Totaal: 46.147