Kernen en inwoners

De voormalige gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenseradiel zijn per 1 januari 2018 gefuseerd tot een nieuwe gemeente: Waadhoeke.

Waadhoeke telt 46.717 inwoners, verspreid over 41 kernen. De kernen met het aantal inwoners (per 1 januari 2023) vind je hieronder:

 • Achlum: 589
 • Baaium: 107
 • Berltsum: 2.688
 • Bitgum: 758
 • Bitgummole: 934
 • Blessum: 75
 • Boer: 48
 • Boksum: 396
 • Deinum: 1.048
 • Dongjum: 367
 • Dronryp: 3.295
 • Firdgum: 63
 • Franeker: 13.011
 • Herbaijum: 269
 • Hitzum: 227
 • Ingelum: 366
 • Klooster Lidlum: 40
 • Marsum: 1.032
 • Menaam: 2.796
 • Minnertsga: 1.818
 • Nij Altoenae: 326
 • Oosterbierum: 554
 • Oudebildtzijl: 937
 • Peins: 242
 • Pietersbierum: 152
 • Ried: 431
 • Schalsum: 145
 • Sexbierum: 1.673
 • Skingen: 109
 • Slappeterp: 85
 • Spannum: 261
 • St.-Annaparochie: 4.917
 • St.-Jacobiparochie: 1.716
 • Tzum: 1.114
 • Tzummarum: 1.364
 • Vrouwenparochie: 702
 • Westhoek: 257
 • Wier: 195
 • Winsum: 1.034
 • Wjelsryp: 453
 • Zweins: 123