Stembureaus

Op je stempas staat het adres van het voor jou dichtstbijzijnde stembureau. Je kunt bij elk stembureau in de gemeente Waadhoeke stemmen. 

Op deze kaart zie je waar er stembureaus zijn in de gemeente Waadhoeke. De stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur. Na 21.00 uur kan je niet meer stemmen. 

Naam stembureau Straat Plaats Toegankelijkheid
Dorpshuis De Singel U P Draismastraat 2 Achlum  
MFC it Stedhûs Hôfsleane 23 Berltsum  
Hervormd Centrum Bûterhoeke 1 Berltsum  
Martinus Tsjerke Buorren 13 Bitgum Niet toegankelijk
De Molewjuk JH van Aismawei 19 Bitgummole  
Dorpshuis It String Hylaerderpaed 3 Boksum  
It Holt It Holt 6 Deinum  
MFA d 'Ald Skoalle Hobbemasingel 17 Dronryp  
Bibliotheek Dronryp Hobbemasingel 17 Dronryp  
Yn'e Stâl It Heech 1 Dronryp  
Woonzorgcentrum Botniahuis Botniasteeg 5 Franeker  
Woonzorgcentrum Saxenoord Prinses Beatrixstraat 1 Franeker Extra toegankelijk
Sjaerdemastate Groot Sjaerdema 27 Franeker  
Gemeentehuis Waadhoeke Harlingerweg 18 Franeker  
Serviceflat Froonacker Hertog van Saxenlaan 78 Franeker  
De Driesprong Salverderweg 21 Franeker  
CSG Anna Maria van Schurman Cort van der Lindenstraat 1 Franeker  
Scouting Andromeda Franeker Jan Stapertlaan 12 Franeker  
Wijkgebouw de Terp C F Engelhardstraat 28 Franeker  
Christoffel Kerk Ingelum Tsjerkeleane 4 Ingelum Niet toegankelijk
Dorpshuis Nij Franjum Franjumbuorsterpaed 12 Marsum  
Gemeente Waadhoeke, Gebiedsteam Moolnersrak 11 Menaam  
Woonzorgcentrum Nij Statelân Nijlân 25 Menaam  
MFA de Doarpsfinne Fjildleane 14 Minnertsga  
Dorpshuis De Utwyk Matthijs Smitstraat 25 Nij Altoenae  
Gemeenschapscentrum It Mienskar Buorren 27 Oosterbierum  
Gebouw Vrije Evangelische Gemeente van Albadaweg 39 Oudebildtzijl  
Dorpshuis Ús Doarpshûs Dorpsstraat 25 Peins  
Dorpshuis De Rede Hoofdstraat 4 Ried  
Terskflier Tsjerk Hiddesstrjitte 27 Sexbierum  
Dorpshuis Op Healwei Slappeterpsterdyk 13 Skingen  
MFC Ons Huis Beuckelaerstraat 2 St.-Annaparochie  
R.K. Kerk Jan Jansz Costerstraat 1 St.-Annaparochie  
De Bining van Harenstraat 69 St.-Annaparochie  
van Harenskerk van Harenstraat 1 St.-Annaparochie  
MFC 't Beerdhuus Georg van Saksenstraat 14 St.-Jacobiparochie  
Doarpshûs De Moeting Nieuwbuurtsterweg 1 Tzum  
Woonzorgcentrum Nij Bethanië Nij Bethanië 1 Tzummarum  
MFC Froubuurt Waling Dykstrastraat 19 Vrouwenparochie  
d' Ald Skoalle Lautawei 3 Wier  
MFC De Helling Skâns 12 Winsum  
Dorpshuis Yn'e Mande Galemawei 13 Wjelsryp  

Zelfstandig kunnen stemmen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld omdat je in een rolstoel zit of niet goed kunt zien. Om te zorgen dat je toch zo zelfstandig mogelijk kunt stemmen, zijn er een aantal zaken geregeld in het stemlokaal. Wij doen ons best om de stembureaus voor iedereen toegankelijk te maken. Alleen de stembureaus het Martinus Tsjerke te Bitgum en de Christoffel Kerk te Ingelum zijn niet voor iedereen toegankelijk.