Zienswijze

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit. Bijvoorbeeld een ontwerp-bestemmingsplan. Je dient een zienswijze in tijdens de periode dat jij het ontwerpbesluit kunt inzien.

Je kunt op drie manieren een zienswijze indienen:

Gemeente Waadhoeke

T.a.v. college van burgemeester en wethouders 

Postbus 58 

8800 AB Franeker

In een zienswijze staan altijd de volgende punten:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u de zienswijze indient;
  • over welk ontwerpbesluit uw zienswijze gaat;
  • uw motivatie;
  • uw handtekening. Als u per e-mail reageert, stuurt u een digitale handtekening mee.
  • In het ontwerpbesluit staat wie een zienswijze kan indienen en wanneer deze uiterlijk ingestuurd moet zijn. Meestal kan iedereen een zienswijze indienen tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt. Vaak is dit een periode van zes weken.
  • Bij het besluit houdt de gemeente rekening met de op tijd ingediende zienswijzen. De gemeente kan het besluit dus aanpassen, intrekken, aanhouden of ongewijzigd vaststellen.