Besluitenlijst college

Het college van B en W vergadert elke week. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt. Deze lijsten vindt u via het volgende overzicht. Een besluitenlijst blijft een maand zichtbaar op deze pagina. Zoekt u een oudere besluitenlijst? Kijk dan in ons archief.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer en R. de Vries, gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag

Afwijken van het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid Telefonie

Het college besluit in te stemmen met het in afwijking van het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid verlengen van het contract inzake de telefoniecentrale (INTO). 

Re-integratieverordening Participatiewet e.a. 2023

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2023 gemeente Waadhoeke vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen de verordening in werking te laten treden op de dag na bekendmaking en terug te laten werken tot en met 1 januari 2023.
 3. De raad voor te stellen de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2021 gemeente Waadhoeke in te trekken.

Speaking Minds

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het eenmalig uitvoeren van het project Speaking Minds in de gemeente Waadhoeke.
 2. Daartoe een bedrag van maximaal € 20.000 beschikbaar te stellen.
 3. De kosten te dekken vanuit het Innovatiebudget.

Sportparkmanager

Het college besluit:

 1. Een bijdrage van € 26.575 ter beschikking te stellen voor een sportparkmanager op sportpark Franeker van 1 februari 2023 tot 1 januari 2024.
 2. De opdracht voor de sportparkmanager conform de opdrachtomschrijving vast te stellen.
 3. Het bedrag te dekken ten laste van de extra bijdrage Specifieke uitkering Sportakkoord.

Subsidie 2023 Theater de Koornbeurs

Het college besluit:

 1. In te stemmen met een extra jaarlijkse subsidie van € 89.000 voor formatie-uitbreiding van Theater de Koornbeurs.
 2. Hieraan een tweetal voorwaarden te verbinden.
 3. Dit bedrag ten laste te brengen van onvoorzien structureel.

Jaarkalender 2023 Planning&Control

Het college besluit de Jaarkalender 2023 Planning&Control vast te stellen.

Subsidieregeling Energiecompensatie

Het college besluit:

 1. De Subsidieregeling energiecompensatie culturele en sportorganisaties en dorps- en buurthuizen vast te stellen.
 2. De memo als actieve informatie naar de raad te sturen.
 3. De Subsidieregeling energiecompensatie van € 350.000,- te dekken met de coronareserve (waar reeds een bedrag gereserveerd staat van € 750.000,-).

Samenwerkingsverband Friese Energietafel

Het college besluit:

 1. In te stemmen met deelname aan de Friese Energie Tafel.
 2. De jaarlijkse bijdrage van €29.371 ,- te dekken uit de structurele middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld.
 3. De gemeenteraad te informeren over de aanpak van de Friese Energie Tafel en onze deelname daaraan.
 4. Wethouder J. Dijkstra te machtigen (gelet op artikel 171, lid 2 Gemeentewet) tot ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer en R. de Vries,  gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag

Raadsinformatie Rapportage Q3 2022 GR F-W en Empatec NV

Het college heeft kennis genomen van de memo en stuurt deze ter informatie door aan de raad. 

Verhuur ruimten IKC Toermalijn

Het college besluit toestemming te verlenen aan CBO Noardwest Fryslân om ruimten in IKC Toermalijn te Franeker te verhuren aan KDV Toermalijn ten behoeve van kinderopvang.

Verhuur ruimte OBS De Romte

Het college besluit toestemming te verlenen aan Elan Onderwijsgroep om een ruimte in De Romte te Dronryp te verhuren aan de Stichting Kinderopvang Friesland ten behoeve van kinderopvang.

Vaststelling subsidie 2021 Stichting Bestemming Noardwest

Het college besluit akkoord te gaan met de verantwoording over 2021 en de subsidie aan Stichting Bestemming Noardwest definitief vast te stellen op € 85.000.

Subsidie 2023 Stichting Bestemming Noardwest

Het college besluit:

 1. Stichting Bestemming Noardwest voor de uitvoering van het jaarplan 2023 € 85.000 aan subsidie toe te kennen.
 2. Vooralsnog niet af te wijken van de Regeling subsidieverantwoording kleine instellingen Waadhoeke waardoor bij vaststelling van de subsidie 2022 en 2023 de stichting een samenstelverklaring van de accountant mag indienen.
 3. Te onderzoeken of de algemene subsidieverordening geactualiseerd moet worden.

Tribune sportpark Franeker

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen via begrotingswijziging € 24.200 beschikbaar te stellen voor sloop van de tribune en herstelwerkzaamheden sportpark Franeker.
 2. De kosten als volgt te dekken: € 15.700 uit de reserve breedtesport, € 3.500 SPUK Stimulering Sport en € 5.000 bijdrage vereniging.
 3. De notaris opdracht te geven het recht van opstal door te halen.

Ontwerp PvE busconcessie 2024-2034

Het college besluit:

 1. De conceptbrief met bijlage vast te stellen en deze aan de provincie te versturen als reactie op het ontwerp PvE van de busconcessie 2024-2034.
 2. De reactie ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer en R. de Vries,  gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag

Raadsmemo voortgang onderwijsvisie 2022

Het college stemt in met de raadsmemo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Raadsvragen ChristenUnie aanleg glasvezel

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Herstructurering Bitgum

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de herstructurering Bitgum.
 2. De raad voor te stellen in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet ter grootte van €700.000 voor de herinrichting van het openbaar gebied in Bitgum en dit ten laste van de reserve Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D) te brengen.

Partiele herziening bestemmingsplan Minnertsga – Bedrijventerrein Boskdykje fase 4

Het college besluit de partiële herziening van het bestemmingsplan Minnertsga – Bedrijventerrein Boskdykje fase 4, met IMRO-code NL.IMRO.1949.PHBPMinBoskdykje4-VAS1 ongewijzigd ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Wijk Stiselplak te Franeker

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de pilot voor het maken van een praktisch ideeënboek over de verduurzaming en klimaatadaptatie van de openbare ruimte in de wijk Stiselplak te Franeker.
 2. Akkoord te gaan met het afwijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor Diensten en hiervoor Sweco ingenieursdiensten opdracht te geven.
 3. De kosten van € 49.850,-- te dekken uit de beschikbare budgetten voor wegen en riolering.

Subsidie 2023 Stichting Welzijn Ouderen het Bildt

Het college besluit:

 1. Stichting Welzijn Ouderen het Bildt voor 2023, in afwijking van de aanvraag, een subsidie toe te kennen van € 157.238.
 2. Het niet in de gemeentebegroting 2023 gedekte bedrag van € 5.978 ten laste van de post ‘onvoorzien met bestemming loon- en prijscompensatie’ te brengen en daartoe een begrotingswijziging aan de raad voor te leggen.

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

Het college besluit de raad voor te stellen de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 vast te stellen.

Dienst SoZaWe 2e begrotingswijziging 2022

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging van de Dienst SoZaWe Noardwest Fryslân.
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.

Subsidieregeling AED Waadhoeke 2023-2025

Het college besluit:

 1. De Subsidieregeling AED Waadhoeke 2023-2025 vast te stellen.
 2. De dekking te verwerken in Berap I.

Intergemeentelijk Beleidsteam Sociaal Domein

 1. Kennis te nemen van de memo ‘Besluit tot uittreding uit het intergemeentelijk beleidsteam Sociaal Domein Noardwest Fryslân (IBT), van de gemeente Harlingen.
 2. De samenwerking binnen het huidige construct per 1-03-2023 te beëindigen en,
 3. Een brief aan het college van B&W van Harlingen te sturen.

Gebiedsontwikkeling Bloemketerp

Het college besluit:

 1. De planvorming nieuwbouw duurzaam Zwembad en AMS/Kabas, in relatie tot sportpark Franeker, uit te werken.
 2. Dit in eigen regie uit te voeren.
 3. Daarbij een verkennend locatie-onderzoek te doen, waarbij Bloemketerp als voorkeursvariant wordt meegenomen.
 4. De uitkomsten van het verkennend onderzoek onder 3 te delen met de raad in juni.
 5. In de planvorming onder 1 rekening te houden met het initiatiefvoorstel over de doorontwikkeling van sportpark Franeker.
 6. De besluitvorming onder 1, t/m 5 als zienswijze op het initiatiefvoorstel in te dienen bij de raad.
 7. Van Wijnen mee te delen dat de gemeente de planvorming en ontwikkeling van de locatie Bloemketerp, voor zover het de eigen gronden betreft, in eigen regie uitvoert.

Eenmalige tegemoetkoming afvalstoffenheffing 2023

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. In 2023 eenmalig € 381.000 beschikbaar te stellen om huishoudens tegemoet te komen in de kosten van de afvalstoffenheffing;
 2. Dit bedrag voor € 285.000 te dekken uit de bestemmingsreserve tegemoetkoming afvalstoffenheffing en voor € 96.000 uit lagere kosten Omrin.

Begrotingswijziging (eerste en tweede) van de programmabegroting 2023

Het college besluit de raad voor te stellen de wijzigingen (eerste en tweede) van de Programmabegroting 2023 vast te stellen.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer en R. de Vries,  gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag

Memo Inwerkingtreding wet versterking decentrale rekenkamers

Het college heeft kennis genomen van deze memo. 

Memo Bestemmingsplannen en stikstofberekeningen.

Het college heeft kennis genomen van deze memo.

Memo reserve jaarovergang

Het college heeft kennis genomen van deze memo.

Raadsmemo uitstel inkoop SJH en Wonen

Het college heeft kennis genomen van deze memo en legt deze ter informatie voor aan de raadsleden.

Memo verdiepend onderzoek FSP

Het college heeft kennis genomen van het rapport.

Raadsvragen aanpassing dienstregeling Trein

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Raadsvragen VVD casus arbeidsmigranten

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Benoeming leden adviescommissie hûs en hiem 2023

Het college besluit:

 1. De in de brief van hûs en hiem van 31 oktober 2022 (registratienummer D2022-11-004956) over welstandsadvisering en monumentenzorg genoemde personen te ontslaan, respectievelijk te (her)benoemen als leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2023.
 2. De gemeenteraad voor te stellen eveneens deze leden te ontslaan, respectievelijk te (her)benoemen voor het jaar 2023.

Managementletter interim-controle 2022

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Managementletter interim-controle 2022.
 2. De Managementletter interim-controle 2022 voor te leggen aan de auditcommissie.

Ontwerp gemeenschappelijke regeling hûs en hiem

Het college besluit de ontwerpregeling voor te leggen aan de gemeenteraad met de mogelijkheid om zienswijzen hierover in te dienen.

Subsidieverlening stichting Leergeld 2023 en JFSC 2023 en verantwoordingen 2021

Het college besluit:

 1. Subsidie toe te kennen aan stichting Leergeld voor het jaar 2023 ter hoogte van € 134.000.
 2. Subsidie toe te kennen aan het Jeugdfonds Sport en Cultuur Friesland voor het jaar 2023 ter hoogte van € 99.000.
 3. De hogere budgettaire last van € 14.000 van stichting Leergeld te dekken ten laste van de post Onvoorzien met bestemming, onderdeel Loon & prijscompensatie.
 4. In te stemmen met de subsidievaststelling 2021 van de Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. voor een bedrag van € 99.860; dit is € 20.140,- lager dan het verleende bedrag van 120.000.
 5. In te stemmen met de subsidievaststelling 2021 van Jeugdfonds Sport en Cultuur Fryslân voor een bedrag van € 61.814; dit is €37.186 lager dan het verleende bedrag van €99.000,-.

Subsidieverlening 2023 Bibliotheek Noord Fryslân taalbeleid OAB

Het college besluit:

 1. Een subsidiebijdrage aan Bibliotheek Noord Fryslân te verlenen voor activiteiten OAB en VVE van € 139.650 voor het jaar 2023.
 2. Kennis te nemen van de verslaglegging van de subsidie Boekstart VVE 2021 en 2022.
 3. Het te verlenen subsidiebedrag van € 139.650 ten laste te brengen van de beschikbare rijksmiddelen OAB, onderwijsachterstandenbeleid.

Beleidsregels Wet op de lijkbezorging artikel 20 tot en met 22

Het college besluit de navolgende gewijzigde beleidsregels vast te stellen:

 1. De onbeheerde nalatenschap boven de € 10.000,00 te laten afwikkelen door de notaris en onder de € 10.000,00 over te dragen aan het Rijksvastgoedbedrijf.
 2. Bij het ontbreken van concrete aanwijzingen van de wens van de overledene wordt er overgegaan tot cremeren.
 3. De vergoeding voor koffie/thee schenken na afloop van de lijkbezorging uit te breiden.

Herziene subsidievaststelling Seewyn 2021

Het college besluit:

 1. Het vaststellingsbesluit d.d. 6 september 2022 voor de subsidie 2021 aan Seewyn Kunsteducatie te herroepen.
 2. De subsidie 2021 (exclusief subsidie huurlasten) aan Seewyn Kunsteducatie definitief vast te stellen op € 252.142.
 3. De in 2019 ingestelde voorziening te wijzigen in een bestemmingsreserve voor aanschaf en onderhoud instrumenten voor Muziekonderwijs op school.

Verlenging overeenkomst Stichting Dierenambulance Dier in Nood

Het college besluit de “Overeenkomst inzamelen gewonde dieren en kadavers”, voor een periode van 4 jaar, te gunnen aan Stichting Dierenambulance Dier In Nood, gevestigd in Peins.

Benoeming, herbenoeming en ontslag R.v.T. leden Elan Onderwijsgroep

Het college besluit, conform het verzoek van de Elan Onderwijsgroep, de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Per 1 januari 2023 ontslag te verlenen aan het lid van de Raad van Toezicht van Elan Onderwijsgroep, mevrouw A. Wachter – van Veen.
 2. Dhr. T. Oosterveld per 1 januari 2023 te benoemen als lid van de Raad van Toezicht / intern toezichthouder van Elan Onderwijsgroep (op voordracht van de Raad van Toezicht).
 3. Dhr. E. Elsinga per 1 augustus 2022 te benoemen (met terugwerkende kracht) voor een tweede termijn als lid van de Raad van Toezicht / intern toezichthouder van Elan Onderwijsgroep (op voordracht van de Raad van Toezicht). Het betreft hier een herhaling van het verzoek van 30 juni 2022.

Subsidieverlening 2023 de Skûle Coronaherstelplan deel 2

Het college besluit:

 1. De aangevraagde subsidie deels toe te kennen voor de onderdelen jongerenwerk en opbouwwerk.
 2. De raad voor te stellen via een begrotingswijziging de kosten à € 107.100 te dekken uit de coronareserve.

Fryske Regiovisie Jeugdhulp 2023-2026

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de Fryske regiovisie 2023-2026.
 2. De Fryske regiovisie 2023-2026 aan te bieden aan de raad ter vaststelling.
 3. Akkoord te gaan met de beantwoording aan de Adviesraad Sociaal Domein NWF.

Beëindiging en benoeming lid adviescommissie bezwaarschriften

Het college besluit het verzoek van mw. mr. B. Rink om haar benoeming als lid van de adviescommissie voor bezwaarschriften te beëindigen, te honoreren en mw. M. Barends te benoemen als nieuw commissielid.

Vaststelling subsidie VVE 2021

Het college besluit:

 1. Het subsidiebedrag VVE 2021 voor Kids First Kindercentra Nederland B.V. definitief vast te stellen op € 90.042.
 2. Het subsidiebedrag VVE 2021 voor Stichting Kinderopvang Friesland definitief vast te stellen op € 31.850.
 3. Het subsidiebedrag VVE 2021 voor Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân definitief vast te stellen op € 40.296.
 4. Het totaal terug te betalen bedrag € 124.488 toe te voegen aan de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

Interdepartementaal onderzoek ten behoeve van de Radar in Wier

Het college besluit een brief te versturen aan het Ministerie van Defensie.

Kaderbrief 2024-2027 Veiligheidsregio Fryslân

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2024 – 2027 van de Veiligheidsregio Fryslân.
 2. Kennis te nemen van de (historisch hoge) indexatie van de autonome loonkosten en de indexatie van de materiële kosten (consumentenprijsindex, CPI).
 3. Kennis te nemen van de voorgestelde scenario’s en de gemeenteraad te adviseren een zienswijze in te dienen door in te stemmen met scenario 3 ´Verwerkingswijze prijsontwikkeling in financieel kader’ door de prijsontwikkeling voorlopig te beperken tot 8% en dit achteraf te evalueren.

Subsidieaanvraag 2023 Radio Eenhoorn

Het college besluit:

 1. Omroep Eenhoorn €32.867,46 subsidie te verlenen voor het jaar 2023.
 2. De begroting 2023 van Stichting Lokale Radio- en Televisieomroep Eenhoorn voor kennisgeving aan te nemen.
 3. De aanvullende budgetaanvraag van € 2.976,46 mee te nemen in de jaarlijkse indexering van subsidies.

Deelname Stichting Kenniscluster Verzilting

Het college besluit:

 1. Een positieve grondhouding uit te spreken richting de provincie Fryslân ten aanzien van het initiatief voor het oprichten van een Stichting Kenniscluster Verzilting.
 2. Als partner betrokken te zijn bij de oprichting van de Stichting Kenniscluster Verzilting, onder de opschortende voorwaarde dat de raad geen wensen en bedenkingen uit.
 3. In te stemmen met de Partner Agreement-light, waaraan een gemeentelijke bijdrage (ambtelijke inzet en/of financiën en/of middelen anderszins) op projectbasis wordt gekoppeld.
 4. De gemeenteraad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen te uiten.

Evaluatie NWC de Opstap

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de evaluatie van NWC de Opstap.
 2. De pilotperiode voor NWC de Opstap met één jaar te verlengen tot 31 december 2023.
 3. De bruikleenovereenkomst voor het pand te verlengen tot 31 december 2023 onder dezelfde voorwaarden.
 4. Stichting de Opstap de opdracht te geven om voor 1 oktober 2023 te komen tot een businesscase.
 5. Het raad te informeren middels een memo.

Generatiepact

Het college besluit de Regeling generatiepact onder dezelfde voorwaarden te verlengen tot 1 januari 2025.