Besluitenlijst college

Het college van B en W vergadert elke week. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt. Deze lijsten vind je via het volgende overzicht. Een besluitenlijst blijft een maand zichtbaar op deze pagina. Zoek je een oudere besluitenlijst? Kijk dan in ons archief.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer, R. de Vries, gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag

Stichting Westerhuis Vrouwengasthuis Jaarrekening 2022

Het college besluit jaarrapport 2022 van Stichting Westerhuis Vrouwengasthuis goed te keuren.

Onderhoud Martenatuin


Het college besluit:

 1. Goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen ontbinding van Stichting De Martenatuin.
 2. Kennis te nemen van het besluit van het bestuur om het overschot na vereffening samen met de uitvoering van de taken te willen overdoen aan Stichting Museum Martena en hiervoor haar waardering uit te spreken.
 3. De 2 bestuurders schriftelijk te bedanken en dit vergezeld te laten gaan van een attentie.
 4. In te stemmen met het aanbod van Stichting Museum Martena om het onderhoud en de PR van De Martenatuin voortaan te verzorgen.
 5. Hiervoor aan Stichting Museum Martena jaarlijks een subsidie van € 13.500 te verlenen en dit bedrag op te vangen binnen het budget dat voor Stichting De Martenatuin bestemd was.
 6. De taak en het bedrag voortaan vast te leggen in de jaarlijkse subsidie-overeenkomst met Stichting Museum Martena.
 7. Niet in te stemmen met het subsidieverzoek van Stichting Museum Martena om een bedrag van € 3.000 te verlenen voor activiteiten.

Dienst SoZaWe NWF Begroting na wijziging 2024

Het college besluit:

 

 1. In te stemmen met de concept Begroting na wijziging 2024 van de Dienst Noardwest Fryslân
 2. De raad voor te stellen:

a. Geen zienswijze in te dienen op de begroting na wijziging 2024 van De Dienst Noardwest Fryslân
b. Het structurele voordeel van € 401.055 ten gunste te brengen van het Budget Onvoorzien Sociaal Domein.

IJsbaan Achlum Incidentele subsidie

Het college besluit:

 1. It kolleezje foar te stellen € 7.500 beskikber te stellen foar it ferpleatsen fan de iisbaan yn Achlum.
 2. Dizze ynsidintele subsydzje te dekken út de bestimmingsreserve doarpe- en wikenfûns.

Subsidieregeling verduurzaming MV sport en cultuur

Het college besluit:

 1. De subsidieregeling verduurzaming maatschappelijk vastgoed sport en cultuur gemeente Waadhoeke vast te stellen.
 2. De raad via begrotingswijziging voor te stellen € 175.000 beschikbaar te stellen voor 2024 ten laste van de coronareserve.

Wijziging Centrumgemeenteregeling Samenwerking Waadhoeke en Leeuwarden

Het college besluit, behoudens een aanpassing in de nieuwe regeling te weten het woord adjunct-directeur te vervangen door het woord directeur/adjunct-gemeentesecretaris:

 

 1. Kennis te nemen van de voorgenomen wijziging van de Centrumgemeente regeling samenwerking Waadhoeke en Leeuwarden.
 2. De raad voor te stellen geen gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer, R. de Vries, gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan bedrijventerrein Franeker - Kie fase 2

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de zienswijzennota.
 2. A: Het bestemmingsplan bedrijventerrein Franeker Kie fase 2 met IMRO code NL.IMRO.1949.BPFraBedrKiefase2-VAS1 gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de conclusies in de zienswijzennota. B: Het bij het bestemmingsplan behorende beeldkwaliteitsplan - als wijziging van en aanvulling op de gemeentelijke welstandsnota - ongewijzigd vast te stellen.
 3. Voor het bestemmingsplan onder 2 geen exploitatieplan vast te stellen.

Grondexploitatie Kie fase 2

Het college besluit:

 1. De grondexploitatie bedrijventerrein Kie fase 2 vast te stellen.
 2. De Raad te verzoeken om een krediet van € 5.176.626 beschikbaar te stellen voor de realisatie van dit bedrijventerrein.

Vaststelling subsidie De Skûle 2022

Het college besluit:

 1. De structurele subsidie (m.u.v. opbouwwerk) van de Skûle Welzijn 2022 vast te stellen op € 972.753.
 2. De structurele subsidie t.b.v. opbouwwerk vast te stellen op € 135.880.
 3. Een bedrag van €13.570 terug te vorderen.
 4. De structurele subsidie t.b.v. loonindexatie van €9.101 te stellen.
 5. De incidentele subsidies t.b.v. coronagelden vast te stellen op € 100.000.
 6. De incidentele subsidie t.b.v. cultuurcoaches vast te stellen op € 18.125.
 7. De incidentele subsidie t.b.v. energiecoaches vast te stellen op € 70.000.

Vaststelling subsidie verziltingsonderzoek (1e fase) Academie van Franeker

Het college besluit de subsidie voor de 1e fase verziltingsonderzoek door de Academie van Franeker definitief vast te stellen op € 20.000.

Zienswijze op Notitie Reikwijdte en Detailniveau - Programma Ruimte voor Defensie

Het college besluit de zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op het Programma Ruimte voor Defensie indienen bij het Ministerie van Defensie en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Project de Groeituin (kas in Wier)

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het Projectplan Groeituin.
 2. In te stemmen met de bestuurlijke oplegger bij het Projectplan Groeituin.
 3. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal domein over de Groeituin.
 4. In te stemmen met de Reactienota naar aanleiding van het advies van de Adviesraad Sociaal domein.
 5. De raad voor te stellen om:
 • In te stemmen met het ontwikkelen, monitoren en evalueren van de Groeituin.
 • De Groeituin gedurende de pilotperiode met incidentele middelen te bekostigen tot een bedrag van € 750.000.
 • Deze kosten te dekken vanuit de Reserve Sociaal domein.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer, R. de Vries, gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag

Friese data-ethische commissie

Het college besluit aan te sluiten bij de ontwikkeling om een Friese data-ethische commissie te vormen en gebruik te maken van deze commissie als er ethische vraagstukken zijn.

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar met functienaam gegevensmakelaar

Het college besluit het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar met functienaam gegevensmakelaar vast te stellen.

Beheerplan Speeltoestellen 2024-2027

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Het beheerplan Speeltoestellen 2024-2027 vast te stellen conform concept raadsvoorstel.
 2. Een egalisatiereserve vervanging speeltoestellen in te stellen.

Buitensportaccommodaties Schatzenburg en Sexbierum

Het college besluit:

 1. Vier sportvelden te renoveren.
 2. Voor deze renovatie € 1.375.000 extra beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
 3. Voor deze renovatie te kiezen voor een combinatie van Hybride, WeTra en natuurgras velden.
 4. Voor het vervangen van afgekeurde inrichtingselementen € 210.000 beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorzien eenmalig.
 5. Deze bedragen in 2024 toe te voegen aan de voorziening Buitensportaccommodaties.

Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds Bildtdijken

Het college besluit de raad voor te stellen een bedrag van € 1.489.740 beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve Ontwikkelfonds voor medebekostiging van 30% cofinanciering voor de Meerjarige regeling specifieke herstructurering volkshuisvesting – Waadhoeke (Beschikking Volkshuisvestingsfonds 2023 Waadhoeke).

Mandaatregister 2024

Het college besluit tot aanpassing van het mandaatregister gemeente Waadhoeke 2024 naar aanleiding van de per 1 januari 2024 ingevoerde Omgevingswet en jaarlijkse actualisering.

Vaststelling en verantwoording monumentensubsidies 2022

Het college besluit de jaarrekening 2022 van Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke voor kennisgeving aan te nemen en de verleende subsidies vast te stellen op € 122.500 en € 11.653

Begroting 2024 Openbaar onderwijs Elan en Kyk

Het college besluit:

 1. De begroting 2024 van Elan Onderwijsgroep ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. De begroting 2024 van Samenwerkingsbestuur KyK ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aanpassing beleid huisvesting arbeidsmigranten

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Het maximale aantal arbeidsmigranten per huisvesting buiten de bebouwde kom te verruimen tot 150 arbeidsmigranten per locatie, met een maximum van 50 arbeidsmigranten in een gebouw.
 2. Vooralsnog geen nieuwe vergunningen kamergewijze verhuur te verlenen en een onderzoek uit te voeren naar de effecten van beperking kamergewijze verhuur op alle doelgroepen.
 3. De besluitvorming met betrekking tot maatwerklocaties plaats te laten vinden op basis van advies van belanghebbenden.
 4. De capaciteit voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) incidenteel uit te breiden.
 5. De incidentele financiële gevolgen in 2024 voor de capaciteit van VTH van € 102.000 te dekken ten laste van onvoorzien.

Eerste en tweede begrotingswijziging 2024

Het college besluit de raad voor te stellen de wijzigingen (eerste en tweede) van de Programmabegroting 2024 vast te stellen.

Datum: 23-01-2024
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer, R. de Vries, gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag

Friese data-ethische commissie

Het college besluit aan te sluiten bij de ontwikkeling om een Friese data-ethische commissie te vormen en gebruik te maken van deze commissie als er ethische vraagstukken zijn.


Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar met functienaam gegevensmakelaar

Het college besluit het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar met functienaam gegevensmakelaar vast te stellen.

Beheerplan Speeltoestellen 2024-2027

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Het beheerplan Speeltoestellen 2024-2027 vast te stellen conform bijgaand concept raadsvoorstel.
 2. Een egalisatiereserve vervanging speeltoestellen in te stellen.


Buitensportaccommodaties Schatzenburg en Sexbierum

Het college besluit:

 1. Vier sportvelden te renoveren.
 2. Voor deze renovatie € 1.375.000 extra beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve.
 3. Voor deze renovatie te kiezen voor een combinatie van Hybride, WeTra en natuurgras velden.
 4. Voor het vervangen van afgekeurde inrichtingselementen € 210.000 beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorzien eenmalig.
 5. Deze bedragen in 2024 toe te voegen aan de voorziening Buitensportaccommodaties.


Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds Bildtdijken

Het college besluit de raad voor te stellen een bedrag van € 1.489.740 beschikbaar te stellen uit de Bestemmingsreserve Ontwikkelfonds voor medebekostiging van 30% cofinanciering voor de Meerjarige regeling specifieke herstructurering volkshuisvesting – Waadhoeke (Beschikking Volkshuisvestingsfonds 2023 Waadhoeke).

Mandaatregister 2024

Het college besluit tot aanpassing van het mandaatregister gemeente Waadhoeke 2024 naar aanleiding van de per 1 januari 2024 ingevoerde Omgevingswet en jaarlijkse actualisering.

Vaststelling en verantwoording monumentensubsidies 2022

Het college besluit de jaarrekening 2022 van Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke voor kennisgeving aan te nemen en de verleende subsidies vast te stellen op € 122.500 en € 11.653

Begroting 2024 Openbaar onderwijs Elan en Kyk

Het college besluit:

 1. De begroting 2024 van Elan Onderwijsgroep ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. De begroting 2024 van Samenwerkingsbestuur KyK ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad.

Aanpassing beleid huisvesting arbeidsmigranten

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Het maximale aantal arbeidsmigranten per huisvesting buiten de bebouwde kom te verruimen tot 150 arbeidsmigranten per locatie, met een maximum van 50 arbeidsmigranten in een gebouw.
 2. Vooralsnog geen nieuwe vergunningen kamergewijze verhuur te verlenen en een onderzoek uit te voeren naar de effecten van beperking kamergewijze verhuur op alle doelgroepen.
 3. Dat besluitvorming met betrekking tot maatwerklocaties plaats te laten vinden ‘’op basis van advies van belanghebbenden’’ in plaats van ‘’op basis van consensus’’.
 4. De capaciteit voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) incidenteel uit te breiden.
 5. De incidentele financiële gevolgen in 2024 voor de capaciteit van VTH van € 102.000 te dekken ten laste van onvoorzien.


Eerste en tweede begrotingswijziging 2024

Het college de raad voor te stellen de wijzigingen (eerste en tweede) van de Programmabegroting 2024 vast te stellen.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer, R. de Vries, gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag


Memo verlenging subsidie 2024 MDT | Zoek het Uit!

Het college heeft kennis genomen van de memo.

Raadsmemo Beleidsregels bestuurlijke handhaving drugscriminaliteit gemeente Waadhoeke

Het college stemt in met de raadsmemo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Raadsmemo rapportage Q3 2023 Empatec en GR F-W

Het college stemt in met de raadsmemo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Beantwoording raadsvraag SAM - Trafohuisjes in de wijken en dorpen

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Toestemmingsprocedure wijziging Gemeenschappelijke regeling De Dienst NWF

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022.
 2. De raad voor te stellen zijn toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling De Dienst en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022, conform het Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2022.

Verzoek tot aanwijzing gemeentelijk monument fabrieksschoorsteen Winsum

Het college besluit voor de fabrieksschoorsteen van de voormalige zuivelfabriek Klimop aan de Kleasterdyk 43 te Winsum toepassing te geven aan de procedure tot aanwijzing als gemeentelijk monument zoals bedoeld artikel 5 van de "Erfgoedverordening gemeente Waadhoeke 2019".

Stichting Het Sjaerdemaleen Goedkeuring om een kwalitatieve verplichting te vestigen

Het college besluit goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen besluit van de Stichting Het Sjaerdemaleen om een kwalitatieve verplichting te vestigen met betrekking tot de terp gelegen nabij het Arkens te Franeker ten gunste van de Provincie Fryslân.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer, R. de Vries, gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag

Raadsmemo Uitkomsten evenementenenquête en bijeenkomst 15 november 2023

Het college stemt in met deze raadsmemo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Raadsmemo Voortgang thuisbezorgen reisdocumenten

Het college stemt in met deze raadsmemo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Raadsmemo Locatie studie scholen en zwembad Franeker

Het college stemt in met deze raadsmemo en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Raadsvragen gladheidbestrijding

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Inhuur de Friese Norm 2024 (Afwijken van het gemeentelijk inkoopbeleid)

Het college besluit af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid en een overeenkomst van opdracht voor de duur van één jaar af te sluiten met de huidige projectleider.