Besluitenlijst college

Het college van B en W vergadert elke week. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt. Deze lijsten vind je via het volgende overzicht. Een besluitenlijst blijft een maand zichtbaar op deze pagina. Zoek je een oudere besluitenlijst? Kijk dan in ons archief.

Orgaan: College van B&W

Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, R. de Vries, gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag

Schriftelijke vragen - Gemeentebelangen m.b.t. stembureau de Spitsroeden

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Schriftelijke vragen bietenopslagplaats VVD

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Schriftelijke raadsvragen funerair erfgoed Gemeentebelangen

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2023

Besluit:

 1. Kennisnemen van het Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2023
 2. Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2023 door te geleiden aan de gemeenteraad

Renovatie kleed-/clubgebouw SC Franeker

Besluit:

 1. Aan SC Franeker een borgstelling te verlenen van € 650.000 voor het aangaan van een hypothecaire geldlening gedurende 40 jaar voor de renovatie van het kleed-/clubgebouw.
 2. Aan deze borgstelling dezelfde opschortende voorwaarden te verbinden als die van de Stichting Waarborgfonds Sport en de verplichtingen op grond van artikel 6 van de ‘Beleidsregels borgstellingen en geldleningen Waadhoeke 2023’.
 3. Aan de raad voor te stellen een eenmalige bijdrage van € 60.000 beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van extra voorzieningen in het te renoveren kleed-/clubgebouw.
 4. Aan de raad voor te stellen een eenmalige bijdrage van € 25.000 beschikbaar te stellen voor herinrichting van de buitenruimte op het betreffende sportcomplex.
 5. Aan de raad voor te stellen de onder beslispunten 3 en 4 vermelde bedragen te dekken ten laste van de post onvoorzien eenmalig.
 6. De gevraagde bijdrage voor het aanbrengen van een waterbesparingssysteem af te wijzen.

Orgaan: College van B&W

Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, R. de Vries, gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag

Raadsmemo Tussenbalans collegeprogramma

Het college stemt in met deze memo en stuurt dit ter info door aan de raad.

Raadsmemo Overzicht gebruik leningen SVn

Het college stemt in met deze memo en stuurt dit ter info door aan de raad.

Raadsmemo Subsidieaanvraag Impulsaanpak winkelgebieden

Het college stemt in met deze memo en stuurt dit ter info door aan de raad.

Vaststelling Uitwerkingsplan Franeker - Rietbuurt fase 2 (eiland 2 en 3)

Het college besluit het uitwerkingsplan Franeker - Rietbuurt fase 2 (eiland 2 en 3) met planidentificatienummer NL.IMRO.1949.UPFRARIETBFASE2B-VAS1 vast te stellen.

Verzenden voornemen tot afwijzen herzieningsverzoek

Een voornemen tot het afwijzen van een herzieningsverzoek te verzenden.

Afwijkingsbesluit inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het college besluit af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de opdracht voor interim-programmamanager Regiodeal Noardwest Fryslân enkelvoudig gunnen aan S. de Groot.

Kadernota 2025 – 2028

Het college besluit de kadernota 2025 - 2028 vast te stellen en de budgetaanvragen te verwerken in de programmabegroting 2025.

Orgaan: College van B&W

Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer, R. de Vries, gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag

Raadsmemo Memo aan de raad inzake nazending definitieve stukken Jaarverslag en Jaarrekening 2023 VRF

Het college stemt in met deze memo en stuurt dit ter info door aan de raad.

Memo aan de raad inzake ontwikkelingen FPLG

Het college stemt in met deze memo en stuurt dit ter info door aan de raad.

Wijzigingsbesluit Centrumregeling samenwerking Waadhoeke en Leeuwarden

Het college besluit de Centrumgemeenteregeling samenwerking Waadhoeke en Leeuwarden te wijzigen.

Verantwoording subsidie 2023 SWO het Bildt

 1. De subsidie over 2023 aan SWO het Bildt definitief vast stellen op € 157.238.

Aanvraag subsidie impulsaanpak winkelgebieden en besluit cofinanciering

 1. Een subsidie aan te vragen op basis van de Regeling specifieke uitkering impulsaanpak winkelgebieden.
 2. Toe te zeggen dat voor het verkrijgen van de subsidie de gemeente Waadhoeke zelf de cofinanciering regelt voor het deel van de gemeentelijke onrendabele top dat resteert na aftrek van de maximaal aan te vragen uitkering, onder voorwaarde van toekenning van een bijdrage uit de Impulsaanpak winkelgebieden.

Bomenverordening Waadhoeke 2024

De raad voor te stellen in te stemmen met de “Bomenverordening Waadhoeke.

Grenscorrectie Leeuwarden - Waadhoeke deel toegangsweg “spottersbult Marsum”

De raad voor te stellen:

 1. De herindelingsregeling grenscorrectie Leeuwarden-Waadhoeke deel toegangsweg “spottersbult Marsum” vast te stellen conform bijgevoegde kadastrale kaart.
 2. Af te zien van een financiële verrekening tussen betrokken gemeenten ten gevolge van de grenscorrectie.
 3. De herindelingsregeling, inclusief bijbehorend ondertekend raadsbesluit, aan Gedeputeerde Staten Fryslân te zenden.
 4. Gedeputeerde Staten van Fryslân te verzoeken de publicatie van de vast te stellen grensbeschrijving in het Provinciaal Blad op een zodanig tijdstip te laten plaatsvinden, dat de effectuering van de herindelingsregeling van rechtswege plaatsvindt op 1-1-2025.

Externe inzet voor ontwikkelen WoonzorgVisie en uitvoeringsprogramma Waadhoeke

 1. Akkoord te gaan met de offerte ‘WoonZorgvisie’ van BDO Advisory ten behoeve van het ontwikkelen van de WoonZorgvisie Waadhoeke.
 2. De raad voor te stellen hiervoor in 2024 € 128.952,- beschikbaar te stellen ten laste van de Reserve Sociaal Domein.

Financiële uitwerking pilot sport en cultuur

 1. In te stemmen met het beleggen van een financieel voorschot bij Sport Fryslân voor het financieel beheer van Gratis Aktyf Waadhoeke (pilot sport en cultuur).
 2. Per kwartaal het voorschot aan te vullen tot € 56.250 of aan te vullen tot het bedrag dat toereikend is om aanbieders periodiek uit te betalen.
 3. De voorschotten te dekken ten laste van bestaande budgetten met een maximum van € 450.000.

Jaarstukken 2023 Stichting Sjaerdemaleen

 1. De jaarstukken 2023 goed te keuren.
 2. Het bestuur van de Stichting Het Sjaerdemaleen op de hoogte te brengen van de goedkeuring door een ondertekend exemplaar van de jaarstukken 2023 terug te sturen.

Wijziging GR hûs en hiem

 1. In te stemmen met de voorliggende gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ‘’hûs en hiem, adviseurs omgevingskwaliteit’’
 2. De raad toestemming te vragen tot het wijzigen van Gemeenschappelijke Regeling ‘’hûs en hiem, adviseurs omgevingskwaliteit’’.

Exploitatie en onderhoud zwembad Bloemketerp

 1. De raad voor te stellen:
  1. Instemmen dat het zwembad Bloemketerp open blijft in afwachting van besluitvorming over een nieuw zwembad.
  2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.428.610 voor herstelwerkzaamheden met dekking ten laste van de algemene reserve.
  3. Het bedrag te storten in de bestemmingsreserve kapitaallasten zwembad Bloemketerp.
  4. Voor de periode 1 september 2024 t/m 31 december 2024 een bedrag van € 121.667 beschikbaar te stellen voor het verlenen van een exploitatiesubsidie aan de nieuwe exploitant ten laste van de algemene reserve.
  5. Met ingang van 2025 totdat een nieuw zwembad is gerealiseerd, jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen van € 453.693 voor onderhoudswerkzaamheden, exploitatiesubsidie en rentekosten.
  6. Het bedrag voor € 120.000 te dekken ten laste van bestaand budget en € 333.693 ten laste van onvoorzien structureel.
 2. Af te wijken van ons inkoop- en aanbestedingsbeleid door Stichting Sportbedrijf Waadhoeke te verzoeken de exploitatie op zich te nemen van zwembad Bloemketerp.

Evaluatie gemeentepolis (AV Frieso)

 1. Kennis te nemen van de evaluatie gemeentepolis (AV Frieso).
 2. Vanaf 1 januari 2025 minima te laten kiezen voor een verzekering op maat, zoals beschreven in scenario 2A.
 3. De overeenkomst met de Friesland per 1 januari 2025 stop te zetten en dit voor 1 juli 2024 mee te delen.
 4. De raad te informeren over de wijzigingen van de gemeentepolis (AV Frieso) middels een memo.

Vaststelling bestemmingsplan St.-Annaparochie - Middelweg West

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan St.-Annaparochie - Middelweg West met IMRO codering NL.IMRO.1949.BPStAnnaMiddelwW-VAS1 en het daarbij behorende beeldkwaliteitsplan vast te stellen.
 2. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen.

Begroting 2025 De Dienst Noardwest Fryslân

 1. De raad voor te stellen zienswijzen naar voren te brengen op de concept begroting 2025 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân, zoals geformuleerd in de brief aan het bestuur van de Dienst.
 2. De financiële gevolgen te verwerken in de Kadernota 2025-2028.

Herziening gemeentelijke bijdrage bewegingsonderwijs

 1. Uitvoering te geven aan de herziene afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) 2023- 2026, door in de periode van schooljaar 2024-2025 tot schooljaar 2026-2027 de gemeentelijke bijdrage BRC volledig af te bouwen.
 2. Met ingang van schooljaar 2024-2025 te verkennen of en op welke wijze in gezamenlijkheid met het onderwijs verdere invulling gegeven kan worden aan de ambities uit de onderwijsvisie rondom aanvullend onderwijsaanbod.
 3. De raad voor te stellen via begrotingswijziging € 20.012 ten laste te brengen van de post onvoorzien met bestemming, onderdeel loon & prijscompensatie.

Minder meerkosten Jeugdwet

 1. ‘Een stevige basis voor de uitvoering van de Jeugdwet’ vast te stellen als richtinggevend document voor de fundering van de uitvoering.
 2. De ‘Analyse budgetoverschrijding Jeugdzorg 2023’ vast te stellen.
 3. De conclusies en aanbevelingen van de ‘Analyse budgetoverschrijding Jeugdzorg 2023’ over te nemen en de monitoring te laten uitvoeren door de Dienst en het gebiedsteam.
 4. Op projectbasis een functie van kwaliteitsadviseur voor 1 fte aan het gebiedsteam toe te voegen voor de uitvoering van ‘een stevige basis voor de uitvoering van de Jeugdwet’ gedurende 2 jaar.
 5. Op projectbasis een functie van procesregisseur voor 0,5 fte aan het gebiedsteam toe te voegen voor de zakelijke kant van de zorg gedurende 2 jaar.
 6. De raad voor te stellen via begrotingswijziging voor de kwaliteitsadviseur een budget van € 80.000 per jaar beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein.
 7. De raad voor te stellen via begrotingswijziging voor de procesregisseur (20-24 uren) een budget van € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van de Reserve Sociaal Domein.
 8. De raad te adviseren conform bijgevoegd raadsvoorstel.

Concept kadernota 2025-2028

De concept kadernota 2025-2028 van commentaar voorzien.

Jaarverslag 2023 en ontwerpbegroting 2025 met meerjarenraming Gemeenschappelijke regeling hûs en Hiem

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2023 en ontwerpbegroting 2025.

Orgaan: College van B&W

Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J. Dijkstra, M. van der Meer, R. de Vries, gemeentesecretaris J.K. IJkema en bestuursadviseur E. van der Zwaag

Raadsmemo Update Mobiliteitsvisie

Het college stemt in met deze memo en stuurt dit ter info door aan de raad.

Concept-Energievisie Fryslân

 1. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen met betrekking tot beschikbaarheid energie in de concept-Energievisie Fryslân.
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het Ontwikkelpad Harlingen – Waadhoeke.

Ondertekenen convenant Schoon en Emissieloos Bouwen

 1. Het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) te ondertekenen.
 2. De werkwijze van het SEB te implementeren in het project ‘fietspad Hatzum-Winsum.

Wijzigingsbesluit Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022

Aan de gemeenteraad voor te stellen om toestemming te verlenen aan het college van B&W om het wijzigingsbesluit Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein Fryslân 2022 vast te stellen.