Besluitenlijst college

Het college van B en W vergadert elke week. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt. Deze lijsten vindt u via het volgende overzicht. Zoekt u een oudere besluitenlijst? Kijk dan in ons archief.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J.Dijkstra, R.S. De Vries, M. van der Meer en gemeentesecretaris J.K. IJkema.

Memo - MDT: impuls domeinoverstijgend werken en duurzame borging

Het college heeft kennis genomen van deze memo.

Schriftelijke vragen toegankelijkheid CDA

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen en stuurt deze ter informatie door aan de raad.

Jaarstukken 2021 Stichting Het Sjaerdemaleen

Het college besluit:

 1. De jaarstukken 2021 van Stichting Het Sjaerdemaleen goed te keuren.
 2. Het bestuur van Stichting Het Sjaerdemaleen op de hoogte brengen van de goedkeuring door een ondertekend exemplaar van de jaarstukken 2021 terug te sturen.

Dienstverleningsovereenkomst leerplichtambtenaar 2022-2024

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst om de leerplichttaken voor in elk geval drie kalenderjaren (2022-2024) uit te laten voeren door de gemeente Leeuwarden.
 2. Af te wijken van het inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Waadhoeke.
 3. De ingeboekte bezuiniging van € 30.000 als niet realiseerbaar aan te merken en het structurele nadeel ten laste te brengen van onvoorzien structureel via begrotingswijziging.
 4. Via begrotingswijziging € 2.903 beschikbaar te stellen ten laste van de post loon&prijscompensatie.
 5. De verwerkersovereenkomst te ondertekenen en kennis te nemen van het bijbehorende dienstverleningsdocument leerplicht en RMC regio Friesland Noord.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Het college besluit:

 1. De Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân West aan te passen in twee fasen.
 2. De raad te vragen toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Fryslân-West conform het voorstel in bijlage 2.
 3. In de tweede fase de Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West te wijzigen met een aangepaste uittredingsregeling en bepalingen uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.
 4. Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West te informeren over het besluit bij dictum 2, conform bijlage 4.

Franeker - Rietbuurt fase 2 (eiland 1 en 4)

Het college besluit:

 1. Het uitwerkingsplan “Franeker - Rietbuurt fase 2 (Eiland 1 en 4)” met IMRO codering NL.IMRO.1949.UPFRARIETBFASE2-VAS1 vast te stellen.
 2. In te stemmen met de reactienota zienswijzen.
 3. Parallel aan het uitwerkingsplan besluiten tot het vaststellen van hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder voor de beoogde woningen.
 4. De raad voor te stellen het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

Subsidieaanvraag Tunnel Rûnom

Het college besluit:

 1. Aan Vereniging Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum een subsidie van € 20.000  beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het kunstproject ‘Tunnel Rûnom’.
 2. Het bedrag te dekken uit het budget Dorpen en Wijken.

Herstructurering Bitgum

Het college besluit een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van de beoogde herstructurering in Bitgum en de bereidheid uitspreken om ons in te zetten om hier financieel aan bij te dragen.

Negende en tiende begrotingswijziging van de programmabegroting 2022

Het college besluit de raad voor te stellen de wijzigingen (negende en tiende) van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

Orgaan: College van B&W
Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz, J.Dijkstra, R.S. De Vries, M. van der Meer en gemeentesecretaris J.K. IJkema.

Vragen FNP Waadhoeke zoutwinning

Het college besluit:

Het format met antwoorden via de griffie aan de raad toe te zenden.

Rekenkamerrapport Kwaliteit van raadsvoorstellen

Het college besluit:

De Raad voor te stellen de kwaliteit van raadsvoorstellen te verbeteren door de uitwerking van de aanbevelingen van de rekenkamer uit te voeren.

Start procedure ontwerpbestemmingsplan ‘Oudebildtzijl - Ds. Marinus Mooijstraat - A.C. Bakkerstraat’

Het college besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Oudebildtzijl - Ds. Marinus Mooijstraat - A.C. Bakkerstraat’ met kenmerk NL.IMRO.1949.BPBPOudDsMMooijstreo-ONT1 voor de duur van zes weken ter inzage te leggen;
 2. De raad via een memo te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

Ontwerp bestemmingsplan Ried - Zevenhuisterweg 8-12

Het college besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan Zevenhuisterweg 8-12 te Ried met IMRO codering NL.IMRO.0070.BPRieZevenhuisterw-OW01 gedurende zes weken ter inzage te leggen;
 2. De raad via een memo over de ter inzage legging te informeren.

Berap I 2022 Waadhoeke

Het college besluit:

 1. De Berap I 2022 voor te leggen aan gemeenteraad om deze vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde mutaties in de reserves.
 3. De raad voor te stellen het positieve saldo van € 83.716 van de Berap I 2022 toe te voegen aan de post onvoorzien eenmalig.

Afwijking lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid V&VTH

Het college besluit:

In te stemmen met het voorstel om, voor de inhuur van projectenbureaus ten behoeve van het afhandelen van omgevingsvergunningen, af te wijken van het lokale inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Jaarstukken 2021 en UItvoeringsinformatie 2021 Waadhoeke

Het college besluit:

 1. De uitvoeringsinformatie 2021 vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen:

2.1 de jaarstukken 2021 vast te stellen;

2.2 enkele overschrijdingen op de programma's en investeringskredieten alsnog te autoriseren;

2.3 na vaststelling van de jaarstukken 2021 het resultaat als volgt te bestemmen:

- €79.215 voor afronding van het project Spoardykje Tzummarum;

- €187.692 voor de verdere aanpak van de warmte- en energietransitie;

- €289.229 toe te voegen aan onvoorzien met bestemming;

- €200.000 voor uitgesteld onderhoud wegen;

- €237.000 toe te voegen aan de Coronareserve, en

- € 3.853.168 toe te voegen aan de algemene reserve

Accountantsverslag controle jaarrekening 2021 Waadhoeke

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het accountantsverslag controle jaarrekening 2021.
 2. Het accountantsverslag controle jaarrekening 2021 ter kennis name neer te leggen bij de Raad.

Orgaan: College van B&W

Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz,  J. Dijkstra,  R.S. De Vries, , M. van der Meer, en gemeentesecretaris J.K. IJkema

De VVD-fractie heeft op 21 april een aantal schriftelijke vervolgvragen gesteld over het sportbeleid.

Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen en stuurt deze door aan de raad.

Achtste begrotingswijziging van de programmabegroting 2022

Het college besluit de raad voor te stellen de achtste begrotingswijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

Jaarrekening 2021 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Dienst Sociale Zaken Noardwest Fryslan.
 2. De jaarstukken 2021 aan te bieden aan de raad.

Orgaan: College van B&W

Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz,  J. Dijkstra,  R.S. De Vries, M. van der Meer, en gemeentesecretaris J.K. IJkema

Portefeuilleverdeling, samenwerkingsverbanden & dorpen en wijken verdeling

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de portefeuilleverdeling en het overzicht met samenwerkingsverbanden.
 2. De dorpen en wijken naar eigen inzicht te verdelen onder de wethouders

Subsidie  Afkoppelen regenwater en vergroening van daken en tuinen 2022 t/m 2024

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het voorstel voor een subsidieregeling "Afkoppelen regenwater en vergroening van daken en tuinen 2022 t/m 2024”
 2. De rioolbeheerder te mandateren om maximaal € 500,00 per subsidieaanvraag te mogen verstrekken

Uniform mandaat FUMO

Het college besluit het Mandaatbesluit FUMO 2022 vast te stellen.

Uitwerkingsplan ‘Wjelsryp – Pastoryleane 7A’

Het college besluit het uitwerkingsplan ‘Wjelsryp – Pastoryleane 7A’ ongewijzigd vast te stellen.

12-mnds politierapportage/Aanpak Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Waadhoeke

Het college besluit:

 1. De 12-maands politierapportage 2021 van basisteam Noordwest Fryslân (inclusief oplegger)  voor kennisgeving aan te nemen;
 2. Kennis te nemen van de aanpak voor het opstellen van een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Waadhoeke;
 3. Zowel de 12-maands politierapportage 2021 van basisteam Noordwest Fryslân (inclusief oplegger) als de aanpak voor het nieuw Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Waadhoeke, door middel van een memo ter kennisname door te sturen naar de raad.

Plan van aanpak Energielandschap

Het college besluit:

 1. De raad voorstellen in te stemmen met het plan van aanpak Energielandschap.
 2. De raad voorstellen de benodigde financiële middelen van € 50.000 eenmalig beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het onderzoek ten laste van de algemene reserve.

Orgaan: College van B&W

Aanwezig: burgemeester M.C.M. Waanders, wethouders K. Arendz,  J. Dijkstra,  R.S. De Vries, M. van der Meer, en gemeentesecretaris J.K. IJkema

Memo aan de raad - Reactie motie 'isolatieprogramma'

Het college besluit de reactie van het Rijk op de motie ‘Isolatieprogramma’ ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.

Plan van aanpak inzet SPUK-gelden energiearmoedebestrijding

Het college besluit:

 1. De specifieke uitkering ‘middelen aanpak energie-armoede’ in te zetten op de wijze zoals in een plan van aanpak is omschreven.
 2. De ondersteuning te richten op huishoudens die een inkomen hebben, behorend bij de 25% van de laagste inkomens en die tegelijkertijd een gasverbruik hebben die in de hoogste 50% van het gasverbruik valt. We richten ons actief op wijken waar relatief veel inwoners wonen met een laag inkomen en hoge energiequote vallen. Hierbij richten we ons in het bijzonder op eigen woningen met een WOZ-waarde onder de 200.000 euro en koop- of huurwoningen met een energielabel van D,E,F of G.
 3. Geen inkomens- of vermogenstoets te hanteren.
 4. De kosten voor de uitvoering van het plan te dekken uit de reeds verkregen Specifieke Uitkering Middelen Aanpak Energiearmoede.

Aanvraag de Skûle inzake opbouwwerk 2022

Het college besluit:

 1. Een subsidie van €136.950 toe te kennen aan de Skûle Welzijn voor opbouwwerk voor 2022
 2. Dit te dekken uit de hiervoor bestemde budgetten.

Subsidieaanvraag Beweegtuin en herinrichting schoolplein Ried

Het college besluit:

 1. Een projectsubsidie van € 20.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van de Beweeg- en beleeftuin in Ried.
 2. Deze projectsubsidie te dekken vanuit het budget van Dorpen en Wijken.

Aanvullend beslispunt beschikking Ster van de Elfsteden

Het college besluit voor 2022 de netto-reclamebelastingopbrengsten van ca. € 87.000 als subsidie aan Stichting Ster van de Elfsteden toe te kennen.