Besluitenlijst college

Het college van B en W vergadert elke week. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt. Deze lijsten vindt u via het volgende overzicht. Zoekt u een oudere besluitenlijst? Kijk dan in ons archief.

Orgaan: College van B&W

Aanwezig: burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, J. Dijkstra, B. Tol, N. Haarsma en gemeentesecretaris J.K. IJkema

Raadsvragen bereikbaarheid station Franeker 

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen.

Raadsvragen Verkeersveiligheid Dronryp; raadsvragen

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen.

Benoemen bestuurder Elan Onderwijsgroep

Het college besluit de gemeenteraad te vragen in te stemmen met de voordracht van een nieuwe bestuurder van Elan Onderwijsgroep.

Subsidieaanvraag Vernieuwing toegangspad Wier

Het college besluit:

 1. Een subsidie van € 12.100 toe te kennen aan Stichting d'Ald Skoalle voor de vernieuwing van het toegangspad naar het dorpshuis d'Ald Skoalle in Wier.
 2. Dit bedrag te dekken ten laste van de subsidieregeling Dorpen en Wijken Waadhoeke 2018.

Begroting 2023 GR Werkvoorzieningschap Fryslân-West

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de eerste begroting 2023 van de GR Fryslan-West.
 2. De Raad voor te stellen geen zienswijze te geven op de eerste begroting 2023.

Aanpassen garantstelling Stichting Zorgpartners Friesland naar Noorderbreedte

Het college besluit akkoord te gaan met de aanpassing van de lening van Stichting Zorgpartners Friesland naar Noorderbreedte.

Begroting 2023 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het college besluit: 

 1. Kennis te nemen van de concept begroting 2023 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan.
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze kenbaar te maken over de concept begroting 2023 van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslan.
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de kadernota 2023-2026.

Orgaan: College van B&W

Aanwezig: burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, J. Dijkstra, B. Tol, N. Haarsma en wnd. gemeentesecretaris J.K. IJkema

Wijziging mandaatregister mei 2022

Het college besluit in te stemmen met de wijziging van het mandaatregister. Namelijk: waar Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt genoemd dit te wijzigen in Wet open overheid (Woo). De Woo vervangt per 1 mei 2022 de Wob.

Stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne.
 2. De gemeenteraad middels een memo hierover te informeren.

Actualisatie Afvalstoffenverordening

Het college besluit:

 1. De Afvalstoffenverordening gemeente Waadhoeke te actualiseren volgens het ontwerp.
 2. De raad voor te stellen het ontwerp van de Afvalstoffenverordening ter inzage te leggen.

Orgaan: College van B&W

Aanwezig: burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, J. Dijkstra, B. Tol, N. Haarsma en wnd. gemeentesecretaris J.K. IJkema

Memo Jaarstukken 2021 Lieve Vrouwe ter Noodleen

Het college besluit de memo voor kennisgeving aan te nemen.

Memo Systeemstudie Fryslân - Energietransitie in Fryslân

Het college besluit kennis te nemen van de memo en deze ter informatie door te sturen aan de Raad.

Jaarrekening 2021 Stichting Heere Godfriedsleen en of St. Jansleen

Het college besluit  de Jaarrekening 2021 Stichting Heere Godfriedsleen en of St. Jansleen goed te keuren.

Ontwerpbegroting 2023 FUMO

Het college besluit de raad voor te stellen om geen zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 van de FUMO.

ENSIA verantwoording BAG, BGT, BRO en WOZ  2021

Het college besluit:

 1. De verantwoordingsrapportage BAG, BGT, BRO ENSIA 2021 vast te stellen en te ondertekenen
 2. De verantwoordingsrapportage WOZ ENSIA 2021 vast te stellen en te ondertekenen
 3. De aanbevelingen BAG, BGT en WOZ over te nemen
 4. De verantwoorde rapportage BAF, BGT en BRO ter informatie aan de raad voor te leggen

Zevende begrotingswijziging van de programmabegroting 2022

Het college besluit de raad voor te stellen de zevende begrotingswijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen.

Convenant Stichting Normering Flexwonen

Het college besluit:

 1. Het convenant met de stichting Normering Flexwonen ( SNF ) aan te gaan.
 2. De burgemeester voor te stellen wethouder Haarsma, dan wel diens opvolger, aan te wijzen als persoon om zorg te dragen voor de ondertekening van het convenant.
 3. De burgemeester voor te stellen de manager van de afdeling Samenleving aan te wijzen als persoon om zorg te dragen voor de ondertekening van het bijbehorende protocol.

Orgaan: College van B&W

Aanwezig: burgemeester M. Waanders, wethouders C. de Pee, J. Dijkstra, B. Tol en wnd. gemeentesecretaris J.K. IJkema

Afwezig: wethouder N. Haarsma

Bestemmingsplan Menaam - Sânwei 17a

Het college besluit het bestemmingsplan NL.IMRO.1949.BPMenSanwei17a-VAS1 ongewijzigd ter vaststelling aan de raad aan te bieden

Jaarrekening 2021 Jan Bogtstrastichting

Het college besluit:

 1. De Jaarrekening 2021 van de Jan Bogtstrastichting vast te stellen.
 2. In oktober 2022 voor het studiejaar 2022/2023 geen sollicitatieprocedure op te starten.

Studiebeurzen 2022 Stichting Het Sjaerdemaleen

Het college besluit de door het bestuur van Stichting ‘Het Sjaerdemaleen’ voorgedragen kandidaten te benoemen tot beneficiant van het Leen.

VRF Jaarstukken 2021, Begrotingswijziging 2022, Begroting 2023

Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de Begroting 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Fryslân (VRF); en
 2. de gemeenteraad te adviseren om in te stemmen met deze financiële stukken van de VRF en hierover geen zienswijze in te dienen.

Verzoek tot wijziging voorgevel Zilverstraat 19  Franeker

Het college besluit vast te houden aan de advisering van Rijksdienst Monumentenzorg en Monumentencommissie

SOK sociaaleconomisch actieprogramma

Het college besluit:

 1. De samenwerkingsovereenkomst Sociaaleconomisch actieprogramma Noordwest-Friesland aan te gaan.
 2. De burgemeester voor te stellen wethouder Caroline de Pee, dan wel diens opvolger, aan te wijzen als persoon om zorg te dragen voor de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Sociaaleconomisch actieprogramma Noordwest-Friesland namens de gemeente Waadhoeke.

Begrotingen openbaar onderwijs 2022

Het college besluit:

 1. De begroting 2022 van Elan Onderwijsgroep ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. De begroting 2022 van Stichting samenwerkingsbestuur KyK (Krêft yn Kollektyf) ter kennisgeving voor te leggen aan de gemeenteraad, zonder gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van opmerkingen of zienswijzen.

Jaarverantwoording kinderopvang gemeente Waadhoeke 2021

Het college besluit:

 1. Jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Waadhoeke 2021 vast te stellen en digitaal in te dienen bij de Inspectie van het Onderwijs
 2. De raad met een memo te informeren over de vastgestelde jaarverantwoording Kinderopvang gemeente Waadhoeke 2021

1e wijziging van de verordening lijkbezorging 2022

Het college besluit de Raad voor te stellen de 1e wijziging van de verordening lijkbezorgingsrechten 2022 vast te stellen

Experimenteerstatus Grutsk

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de experimenteeraanvraag Grutsk- op grond van de Beleidsregel experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs - door de gezamenlijke schoolbesturen van Elan Onderwijsgroep en SO Fryslân;
 2. In te stemmen met het indienen van deze experimenteeraanvraag bij het Ministerie van OCW.

ENSIA Collegeverklaring audit DigiD en Suwinet 2021

Het college besluit:

 1. De collegeverklaring ENSIA DigiD en Suwinet 2021 en bijlagen vast te stellen en te ondertekenen
 2. De collegeverklaring en bijlagen beschikbaar te stellen aan de landelijk toezichthouder
 3. De collegeverklaring en bijlagen voor 15 juli 2022 ter informatie aan de raad ter beschikking te stellen