Wethouder Jan Dijkstra

 • Ruimtelijke ordening (Omgevingswet)
 • Beheer openbare ruimte
 • Taal
 • Cultuur, erfgoed, monumenten en musea
 • Duurzaamheid & milieu

Nevenfuncties die horen bij de gemeentelijke taken

 • Vertegenwoordiger AvA Afvalsturing Friesland NV
 • Vertegenwoordiger AvA NV Fryslân Miljeu
 • Vertegenwoordiger AvA OLAF
 • Lid stuurgroep Gebiedsontwikkeling Leeuwarden, Nieuw Stroomland
 • Vertegenwoordiger RvT Stichting Openbare Verlichting Fryslân
 • Vertegenwoordiger Algemeen Bestuur Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water Breed
 • Stuurgroep Provinciaal Bestuurlijk Overleg Water  Smal
 • Vertegenwoordiger Stuurgroep Energieregio Fryslân
 • Lid VFG Ruimte & Wonen
 • Lid VFG Klimaat & Energie  
 • Lid VFG Cultuur
 • Lid Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Leeuwarden (COVM)

Andere nevenfuncties

 • Raad van Toezicht stichting Yn e Lijte Hitzum – (onbetaald)
 • Stichting Iepenwacht Fryslân (onbetaald)
 • Nationale boomplantdag (onbetaald)
 • Stifting Frysktalige Berne-opfang (onbetaald)
 • Stjûrgroep ‘Fries-Nederlandse contactvariëteiten (onbetaald)