Intentieverklaring Wonen Noordwest Fryslân

Samenwerken aan een Waadhoeke waar iedereen erbij hoort, mee mag en kan doen? Wolkom! Op maandag 29 januari ondertekenden de gemeente en lokale organisaties een verklaring over Diversiteit en Inclusie. Met de handtekening onder die verklaring laten we zien dat we ons samen inzetten voor een inclusief, divers en leefbaar Waadhoeke. 

Wonen Noordwest Friesland: “Wy hawwe inoar allegear nedich”

De ondertekenaars stelden we een paar vragen; Willem Seepma en Anja Boersma, gebiedsregisseurs van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland, leggen uit waarom dat zij hun handtekeningen zetten.

Waarom hebben jullie besloten de intentieverklaring te tekenen?

Onze huurders zijn vaak mensen met een laag inkomen. Onder deze mensen met lage inkomens zijn steeds meer kwetsbare huurders zoals ouderen, mensen uit de opvang en arbeidsmigranten. Een deel hiervan woonde voorheen in een bejaardentehuis of andere zorgvoorziening. Steeds meer wordt van ook kwetsbare mensen verwacht zelfstandig te wonen. Voor hen zelf kan dat een uitdaging zijn, maar ook voor ons als corporatie en voor de buren en het dorp.

Wy wolle graach dat elk fijn wenje en meidwaan kin. Om dat foar inoar te krijen, hawwe wy inoar allegear nedich.

Wat is voor jullie persoonlijk en voor jullie organisatie de meerwaarde hiervan?

We zijn ons ervan bewust dat kwetsbare huurders een wissel kunnen trekken op het dorpsleven. Wij willen ons steentje bijdragen hoe we hierin samen het beste kunnen handelen. Zodat ook mensen met een kwetsbaarheid mee kunnen doen en een netwerk om zich heen hebben waar ze op terug kunnen vallen.

Tenslotte: Wat is je boodschap aan andere instellingen, organisaties of verenigingen om ze aan te zetten ook na te denken over meer inclusiviteit?

Litte wy loslitte wêr’t wy fan binne. En litte wy prate oer wat wy mei-inoar betsjutte kinne.